Sak: 18-207 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager krevde at NorgesEnergi AS sender en sluttfaktura på forbrukt strøm, inkludert kr. 500, samt at NorgesEnergi AS trekker fakturakravene fra inkassoselskapet. Klager hevdet at han ble lurt av selgeren til NorgesEnergi AS og at NorgesEnergi AS ikke har overholdt inngått avtale. NorgesEnergi AS beklaget at klager følte seg lurt og anførte at det er klagers ansvar å vite om han har en avtaleperiode pågående hos en annen strømleverandør. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold, ved at klager kan gå i fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr.

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.  

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. NorgesEnergi AS særvilkår. 

Historikk

22.09.17 – Kundeforhold opprettet.   

09.02.18 – Kundeforhold avsluttet.  

Krav 
 

Klager krever at NorgesEnergi AS sender en sluttfaktura på forbrukt strøm, inkludert kr. 500, samt at NorgesEnergi AS trekker fakturakravene fra inkassoselskapet.  

Partenes anførsler

Klager viser til at han mottok en rabatt på kr. 500 hos Elkjøp den 22.09.17 ved at det ble inngått en avtale med NorgesEnergi AS. Klager anfører at selgeren til NorgesEnergi påstod at det fulgte av deres system at klager ikke hadde binding hos eksisterende leverandør, Fortum AS. Dette stemte ikke og Fortum AS fakturerte klager for kr. 900 i bruddgebyr.  

Klager valgte å bytte til LOS AS. Klager mottok ikke sluttfaktura fra NorgesEnergi AS, før han mottok varsel om tvangsinndrivelse av inkassoselskapet.  

Klager hevder at han ble lurt av selgeren til NorgesEnergi AS. Klager hevder også at NorgesEnergi AS ikke har overholdt inngått avtale. Klager mener at det er urimelig at han skal betale bruddgebyr og inkassosalær.  

Klager hevder at han kontaktet NorgesEnergi AS med en gang han mottok varsel om bruddgebyr fra Fortum AS og at det ble inngått avtale om han skulle motta sluttfaktura.  

Klager krever at NorgesEnergi AS sender en sluttfaktura på forbrukt strøm, inkludert kr. 500, samt at NorgesEnergi AS trekker fakturakravene fra inkassoselskapet.  

NorgesEnergi AS (NE) viser til at klager signerte avtale den 22.09.17 i butikk. NE viser til at klager samme dag mottok en e-post med bekreftelse på avtale, herunder informasjon om 9 måneder avtaleperiode. 

NE anfører at klager skal være tilbudt en brosjyre av selger i butikk som informerer om avtalen og avtaleperioden.  

NE beklager at klager føler seg lurt. NE anfører at det er klagers ansvar å vite om han har en avtaleperiode pågående hos en annen strømleverandør.  

NE viser til at det ble utstedt SMS til klager om bruddgebyr. Faktura ble utstedt den 17.11.17 og purret per SMS og per post etter vanlige rutiner. NE hevder at klager unnlater å ta kontakt før den 22.05.18.  

NE peker på at klager unnlater å betale deres fakturakrav for perioden 03.10.17 til 09.0218.  NE vurderer saken til å være mislighold, der klager ikke vil betale ekstra kostnadene med renter og salærer.  

NE opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått.

Ut ifra de foreliggende opplysninger, legger nemnda til grunn at klager inngikk en strømavtale med NorgesEnergi AS i butikken Elkjøp.  Det er uomtvistet at inngått strømavtale ga klager en rabatt på kr. 500 på Elkjøp. Det er på det rene at strømavtalen klager inngikk har 9 måneders bindingstid og et bruddgebyr på kr 500 hvis kunden går fra avtalen før utløpet av bindingstiden.

Nemnda vurderer det slik at Elkjøp i dette tilfellet har handlet på vegne av NorgesEnergi og i NorgesEnergis navn. Klager har anført at selgeren påstod at det fulgte av deres system at klager ikke hadde binding hos eksisterende leverandør, Fortum AS. Innklagede har ikke bestridt dette. Nemnda er derfor av den oppfatning at NorgesEnergi AS kan bebreides for at klager er blitt feilinformert. Etter nemndas syn er avtalen inngått på bristende forutsetninger.

Konsekvensen av dette er at bindende avtale ikke kan anses inngått og at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr.

Nemnda bemerker at klager også er å bebreide da det er kunden selv som er ansvarlig for å ha kunnskap om han er bundet hos eksisterende leverandør.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager har forholdt seg passivt til fakturaer fra inkassoselskapet. Etter nemdas syn har en slik passivitet den konsekvens at klager har betalingsplikt for inkassosalærene.

Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold, ved at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr.

Uttalelsen er enstemmig.

 
VEDTAK

Klager gis delvis medhold.

Oslo, 21.januar 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Cecilie Asak Oftedahl, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.