Sak: 18-394 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager krevde at avtale om kr. 699 per måned samt en gratis måned gjaldt frem til 09.03.19. Klager anførte at selskapet ikke kan endre på vilkårene frem til bindingstiden var over. Klager hevdet at prisøkningen var et brudd på en gjensidig forpliktelse. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig og opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS viste til sine vilkår og anførte at pris kan endres ved prisendringer i markedet. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder avtale og avtalevilkår. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. GNP Energy AS egenutviklede vilkår. 

Historikk  

19.02.18 – Kundeforhold opprettet. 

24.08.18 – Varsling om prisøkning.  

01.10.18 – Fastprisavtalen økte med kr. 100 

Krav 

Klager krever at avtale om kr. 699 per måned samt en gratis måned gjelder frem til 09.03.19. 

Partenes anførsler

Klager ble oppringt av GNP Energy AS den 19.02.18 med tilbud om strømavtalen Huspakka. Klager hevder at avtalen gjaldt et produkt på kr. 699 per måned frem til 09.03.19 samt en gratis måned siste måneden. Klager reagerer på selskapets prisøkning fra 01.10.18. Klager hevder at dette ikke er i henhold til det avtale.  

Klager hevder av avtalevilkår av 15.03.18 gjelder frem til 09.03.19. Klager mener at selskapet ikke kan endre på vilkårene frem til bindingstiden er over, eventuelt kun ved avtale uten bindingstid. Klager hevder at prisøkningen er et brudd på en gjensidig forpliktelse.  

Klager krever at avtale om kr. 699 per måned samt en gratis måned gjelder frem til 09.03.19. 

GNP Energy AS (GNP) viser til sine vilkår og anfører at pris kan endres ved prisendringer i markedet. Fastprisavtalen økte med 100 kr fra 01.10.18 og bindingstiden for klager ble fjernet.  

GNP påpeker at det ble sendt prisvarsling til klager 24.08.18 om at prisen vil bli endret til kr. 799 og dersom klager ikke var enig i økningen så stod de fritt til å skifte leverandør. 

GNP viser til at klager har selv lagt inn bestilling og at han har huket av for å ha lest vilkårene.  

GNP hevder at avtalen er gyldig og opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager mottok en e-post fra GNP med et tilbud om en strømavtale, kalt Huspakka. Av tilbudet fremgår det at strømavtalen er en fastprisavtale på kr. 349 per måned de første 3 månedene, deretter er prisen kr. 699 per måned. Fastprispakken har ingen bindingstid. Dersom klager aksepterer en bindingstid på 12 måneder, vil siste måned være gratis. Videre legger nemnda til grunn at klager aksepterte strømtilbudet og en bindingstid på 12 måneder. Kundeforholdet ble opprettet den 19.02.18.

GNP benytter Energi Norges standardkontrakter med egenutviklede særvilkår. Av særvilkårene punkt 6 fremgår at "endring i pris eller betingelser vil bli varslet direkte minimum 14 dager innen endringen trer i kraft." GNP økte fastprisavtalen med kr. 100 fra 01.10.18.

Klager har anført at selskapets prisøkning fra 01.10.18 ikke er i henhold til det avtalte. GNP viste til sine vilkår og anførte at pris kan endres ved prisendringer i markedet.

Etter nemndas syn har GNP tatt et uriktig rettslig utgangspunkt. I dette tilfellet har klager og GNP korrespondert per e-post og inngått en særavtale om fastpris på kr 349 i 3 måneder, 8 måneder med 699, og siste måned gratis strøm. Nemnda er kommet til at den inngått avtale av 19.02.18 går foran særvilkårene, slik at GNP ikke kan gjøre særvilkårene gjeldende ovenfor klager.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 4. mars 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Ola Bergheim, Energi Norge                                      

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.