Sak: 18-465 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til at det ble inngått en avtale om fordelsproduktet Strømkonto. Klager hevdet at det ikke ble opplyst at det var en avtale om et kredittprodukt ved avtaleinngåelsestidspunktet. Klager hevdet at selskapets markedsføring var villedende, da de ikke har fått informasjon om produktet ved avtaleinngåelsen. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. NorgesEnergi AS viste til at årsaken til negativ saldo på opphørt Strømkonto skyldes at det ble inngått avtale med netteier om gjennomfakturering. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2. 

Historikk 

04.11.16 – Avtale om fordelsproduktet Strømkonto 

01.04.18 – NorgesEnergi AS inngår avtale med netteier om gjennomfakturering.  

03.08.18 – Kundeforhold avsluttet.  

Krav 

Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 6 281,39. 

Partenes anførsler 

Klager viser til at det ble inngått en avtale om fordelsproduktet Strømkonto den 04.11.16. Klager hevder at det ikke ble opplyst at det var en avtale om et kredittprodukt ved avtaleinngåelsestidspunktet.  

Klager anfører at det fortløpende er betalt det som følger av fakturaene i den tro at det var det som var utestående. Klager hevder at de har vært overbevist om at korrekt beløp er betalt. 

Klager hevder at det ikke er gitt tilstrekkelig informasjon om betalingsavtalen Strømkonto og at dette er en avtale som inneholder en kreditt.  

Klager hevder at selskapets markedsføring er villedende, da de ikke har fått informasjon om hva produktet ved avtaleinngåelsen. Klager avviser fakturert krav.  

NorgesEnergi AS (NE) viser til at klager fra 04.11.16 til 03.08.18 var aktiv med betalingsform Strømkonto. Strømkonto er en betalingsform som gir kunder anledning til å jevne ut strømkostnadene likt på årets 12 måneder. Kunden blir gitt en kreditt med grunnlag i årsforbruk.  

NE viser til at årsaken til negativ saldo på opphørt Strømkonto skyldes at det ble inngått avtale med netteier om gjennomfakturering den 01.04.18. 

NE stiller seg utenforstående til hvordan klager kan hevde at de ikke har opplyst at Strømkonto er et kredittprodukt, og at det er forekommet mangelfull informasjon. NE mener at det er gitt tilstrekkelig med informasjon ved opprettelse og bruk av betalingsformen Strømkonto. 

NE viser til at det er blitt utstedt flere e-poster med informasjon om hvordan avtalen er oppbygget og fungerer, og med beskrivelse på hvordan lese den nødvendige informasjon i en Strømkontofaktura. NE påpeker at det er oppgitt på hver Strømkontofaktura kundens innvilget kreditt og benyttet kreditt.  

NE opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.

Ut fra foreliggende opplysninger og dokumentasjon, legger nemnda til grunn at NorgesEnergi AS og nettselskapet iverksatte gjennomfakturering i deler av perioden hvor klager var aktiv med betalingsformen Strømkonto. Gjennomfakturering innebærer at nettselskapet sender faktura for nettleien til kraftleverandøren, som inkluderer nettleien i strømfakturaen. Dette medførte høyere avregninger til Strømkonto, uten at dette ble fulgt opp raskt nok med økte månedlige innbetalingskrav til kunden. Strømkonto er en betalingsform som skal gi kunder anledning til å jevne ut strømkostnadene likt på årets 12 måneder. De løpende kostnadene for kundens strømforbruk avregnes mot Strømkontoen, som kan ha positiv eller negativ saldo.

Klager anfører at det ikke er opplyst ved avtaleinngåelse om at det var en avtale om et kredittprodukt. Etter nemndas syn sannsynliggjør den dokumentasjonen som NorgesEnergi AS har fremlagt, herunder ved avtalevilkår og fakturaer, at det er gitt tilstrekkelig informasjon om strømavtalen til klager.

Nemnda antar det kan være vanskelig for mange forbrukere å forstå hvordan betalingstjenester som Strømkonto fungerer. Nemnda har imidlertid etter sin gjennomgang av saken ikke funnet noen feil ved faktureringen.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 3. juni 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet                        

Thomas Iversen, Forbrukerrådet                                                 

Lars Lima, Energi Norge

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.