Sak: 18-537 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til avtalevilkårene og reagerte på selskapets prisendring uten varsel. GNP Energy AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS viste til at avtalevilkårene og påpekte at dersom kunden ikke oppfylte krav om avtalegiro og efaktura så står GNP Energy AS fritt til å endre avtalen til en forvaltningsavtale kalt Folkepakka. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. GNPs særvilkår.  

Historikk 

13.06.18 – Kundeforhold opprettet. 

Krav 

Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 1 500,59. 

Partenes anførsler 

Klager bestilte strømavtale fra GNP Energy AS den 13.06.18. Klager anfører at avtalen ble inngått på bakgrunn av et tilbud han mottok via strømportalen Strompris.no, hvor tilbudet var en strømpris på 27,96 øre/kWh, samt en fastpris på 19 kr per måned.  

Klager viser til avtalevilkårene og reagerer på selskapets prisendring uten varsel. Klager viser til at selskapet har endret prisen fra 27,96 øre/kWh til 64,25 øre/kWh. Fastleddet ble også endret fra kr 19 per måned til kr 49 per måned. Klager anfører at prisendringen ble gjennomført uten at han ble varslet.  

Klager finner selskapets kundebehandling ikke tilfredsstillende.  

Klager avviser fakturert krav. 

GNP Energy AS (GNP) viser til at avtalen klager selv har bestilt har et krav om avtalegiro og efaktura etter første utstedte faktura. GNP viser til avtalevilkårene og påpeker at dersom kunden ikke oppfyller krav om avtalegiro og efaktura så står GNP fritt til å endre avtalen til en forvaltningsavtale kalt Folkepakka. 

GNP anfører at klager har huket av for å ha lest avtalevilkårene. 

GNP hevder at kravet er rettmessig og opprettholder sitt krav.   

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager har inngått en strømavtale, kalt Flytende pris Web, som har betingelser om eFaktura og AvtaleGiro. Ved bestilling av avtalen er det en hyperlenke til avtalevilkår og angrerett. Av avtalevilkårene følger det at dersom eFaktura og AvtaleGiro ikke blir opprettet vil avtalen innen 14 dager etter utsendelse av første faktura står GNP Energy AS fritt til å endre produktet til Folkepakka.

Nemnda har vurdert hvorvidt avtalevilkårene er urimelige og kan settes til side etter avtaleloven § 36. Lovbestemmelsen foreskriver en sammensatt vurdering av kontraktssituasjonen.

Et helt sentralt moment i vurderingen er hvorvidt innklagede har gitt tilstrekkelige opplysninger i tydelig og fremhevet form forut for avtaleinngåelse, jf. lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 16. Dette omfatter blant annet samlet pris og metode for beregning av pris og avtalens varighet. Det er ut fra forarbeidene til angrerettloven tvilsomt om det er tilstrekkelig å gi slike opplysninger i et annet dokument som først kommer opp hvis forbrukeren trykker på en hyperlenke.

I denne saken er det på hjemmesiden til innklagede ved bestilling av avtalen henvist til krav om AvtaleGiro og eFaktura. Konsekvensen av å ikke oppfylle betingelsene, følger av en hyperlenke. Nemnda registrerer at konsekvensen av å ikke oppfylle betingelsene gir vesentlige endringer i pris. Nemnda merker seg også at klager ikke blir varslet før prisendringene inntrer. Etter nemndas syn tilfredsstiller ikke dette lovens krav om at den næringsdrivende skal gi opplysningene tydelig og i en fremhevet form før avtalen inngås. Nemnda mener at GNP Energy AS ikke har oppfylt kravet angitt i angrerettloven § 16.

Nemnda bemerker at sanksjonen for å ikke opprette eFaktura er uforholdsmessig og fremstår vilkårlig. Nemnda viser til at det er vanlig bransjepraksis at en kunde som ikke oppfyller et slikt vilkår må betale et papirfakturagebyr til forholdet bringes i orden, ikke at kunden overføres til en annen avtale med vesentlig høyere pris.

Nemnda er etter en samlet vurdering kommet frem til at avtalevilkårene, sett i sammenheng med de mangelfulle opplysningene ved avtaleinngåelsen, er urimelige og kan settes til side etter avtaleloven § 36.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 6. mai 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet                         

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge                                                             

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.