Sak: 18-540 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – GNP Energy AS

Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at det ikke er gitt informasjon om angrerett, dokumentasjon på inngått avtale med avtalevilkår på et varig medium. Klager hevdet at avtalen var ugyldig. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig og opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS viste til at bekreftelsesmeldingen inneholdt avtalevilkårene samt en lenke til angreskjema. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder avtale og avtalevilkår. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. GNP Energy AS særvilkår. 

Historikk 

06.04.18 – Kundeforhold opprettet. Bekreftelsesmelding om strømavtale.  

Krav

Klager avviser krav om bruddgebyr på kr. 1 650 og kr. 1 500.  

Partenes anførsler 

Klager ble oppringt av GNP den 06.04.18 med tilbud om strømavtalen Folkepakka.  

Klager viser til velkomstbrev den 06.04.18 og påpeker at brevet ikke viser til avtalevilkår, bruddgebyr, angrerett eller informasjon om når avtalen trer i kraft.  

Klager anfører at det ikke er gitt informasjon om angrerett, dokumentasjon på inngått avtale med avtalevilkår på et varig medium. Klager viser at hun kun har mottatt en SMS med lenke, og når man følger oppgitt avtalelenke vil man komme inn på en avtale som er ajourført den 15.03.19. Klager påpeker at selskapet har endret avtalen etter avtaleinngåelse og hevder derfor at dette ikke er et varig medium. 

Klager viser til lydopptak og anfører at lydopptaket ikke er et komplett opptak. Klager anfører også at ordet folkepakka ikke er nevnt i samtalen. 

Klager viser til at det ble opplyst i samtalen at avtalevilkår og angrerettskjema ville følge av bekreftelsesmeldingen og påpeker at det kun fulgte av lenken om dette. Det var ikke nevnt i selve bekreftelsesmeldingen.  

Klager hevder av avtalen er ugyldig og avviser krav om bruddgebyr. 

GNP Energy AS(GNP) viser til at klager mottok et tilbud om strømavtalen Folkepakka.  

GNP viser til lydopptak og påpeker at selger tydelig har opplyst om avtaletid på 12 måneder og at et brudd på avtalen vil tilkomme et brytningsgebyr på kr. 150 per gjenstående måned. Selger har også opplyst i samtalen at klager vil få angreskjema og vilkår i SMS.  

GNP viser til at bekreftelsesmeldingen inneholder henvisning til lenke der klager kan hente angreskjema.  

GNP anfører lydopptak har blitt gjennomgått og verifisert. Selger har lest opp vilkårene for avtalen, og klager godtok disse. Betingelsene kommer også frem av SMS-bekreftelsen.  

GNP hevder at avtalen er gyldig og opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder inngåelse av avtale og avtalevilkår. 

Nemnda påpeker at angrerettloven stiller en rekke spesifikke krav til hvilken informasjon som skal gis både forut for avtaleinngåelsen og etter avtaleinngåelsen – for at en avtale skal anses rettslig bindende mellom næringsdrivende og forbrukere. 

Det er uomtvistet at klager har mottatt en bekreftelsesmelding i forbindelse med telefonsalget, hvor det fremgår at strømavtalen gir en garantipris på 33,4 øre/kWh første måned og at andre måned er det gratis strøm. Deretter opplyses det at avtalen gir strøm til forvaltningspris og har et fastledd på kr. 49 per måned. Det står også at avtalen har 12 måneders avtaletid, og det er lenket til de fulle vilkårene, hvor det fremgår at det påløper et bruddgebyr på minimum kr 150 per gjenstående måned ved oppsigelse i avtaleperioden. Det er også lenket til et angrerettskjema.  

Ved uanmodet telefonsalg holder det ikke å bare gi opplysningene muntlig, de må også fremgå i et etterfølgende skriftlig tilbud som må gis på et varig medium etter at telefonsamtalen er avsluttet, jf. angrerettloven § 18. Av Forbrukerrådets veileder til angrerettloven følger det at "varig medium" defineres som en innretning hvor informasjonen kan oppbevares og gjenfinnes uendret (f.eks. papir, tekstmelding eller e-post). Nemnda er av den oppfatning at hyperlenker ikke kan anses som et varig medium da innholdet som lenkene peker til kan endres når som helst, også etter at tilbudet er sendt ut.  

Nemnda mener innklagede ikke har overholdt opplysningsplikten forut for avtaleinngåelse i medhold av angrerettloven § 8, jf. § 15, herunder de helt sentrale opplysningene om at kunden har angrerett, vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å benytte angreretten, jf lovens § 8 bokstav h. Den dokumenterte SMS-bekreftelsen inneholder en lenke til et angreskjema. Som nevnt ovenfor er lenken ikke fullgod dokumentasjon for hvilke opplysninger som ble gitt, all den tid innholdet bak slike lenker kan endres. I tillegg vil lenken ikke gi noen informasjon hvis kraftleverandørens nettsider er ute av drift. Nemnda anser derfor at angrerettsskjema i praksis også må leveres på et varig medium, både for å sikre at opplysningene når forbrukeren og for å sikre dokumentasjon for at riktige opplysninger er gitt. Dette kan gjøres ved enkle , for eksempel ved at skjemaet følger som et pdf-vedlegg til den etterfølgende skriftlige bekreftelsen på avtalen som uansett gis pr epost. Selskapet har etter nemndas syn ikke oppfylt lovens krav til at informasjonen skal gis på et varig medium. 

Konsekvensen av ovennevnte brudd på angrerettlovens minstekrav til opplysninger i skriftlig tilbud og etterfølgende bekreftelse av avtalens innhold, må etter nemndas syn være at bindende avtale ikke kan anses inngått, og at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr. Konsekvensen av dette er at angrefristen utløper først 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen, jf. lovens § 21 tredje ledd.  

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 16. desember 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.