Sak: 18-544 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at avtalt pris på 39,90 øre/kWh fra 04.09.18 gjaldt. Klager reagerte på selskapets prisendring. Klager anførte at dersom selskapet hadde varslet om prisendring, ville han hatt mulig til å bytte leverandør og dermed unngått prisøkningen. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS mente at de hadde informert klager tilstrekkelig om prisendringer, møtt klager med forståelse og rettet opp i feil i deres system. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. GNPs særvilkår. 

Historikk  

04.09.18 – Kundeforhold opprettet. 

Krav 

Klager krever at avtalt pris på 39,90 øre/kWh fra 04.09.18 gjelder.  

Partenes anførsler

Klager bestilte strømavtalen Flytende standard web fra GNP Energy AS den 04.09.18. 

Klager reagerer på selskapets prisendring. Klager viser til at han mottok den 03.09.18 et varsel om at den variable strømprisen ville gå opp fra 27,96 øre/kWh til 65,86 øre/kWh den 17.09.18. Klager byttet derfor til en annen strømavtale hos GNP Energy AS der produktet har en pris på 39,90 øre/kWh til både nye og eksisterende kunder. Den 16.10.18 mottar klager en faktura der prisen er satt til 65,86 øre/kWh uten at det er gitt to ukers varsel iht den nye avtalen.  

Klager anfører at dersom selskapet hadde varslet om prisendring, ville han hatt mulig til å bytte leverandør og dermed unngå prisøkning. Klager anfører også at han da hadde hatt mulighet til å bruke angreretten.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager krever at avtalt pris på 39,90 øre/kWh fra 04.09.18 gjelder.  

GNP Energy AS (GNP) hevder at de aldri har registrert noen telefoner.  

GNP anfører at de rettet opp i priser som var registrert feil da de ble oppmerksomme på dette, samtidig som klager ble informert.   

GNP mener at de har informert klager tilstrekkelig om prisendringer, møtt klager med forståelse og rettet opp i feil i deres systemer. 

GNP opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager har inngått en avtale, kalt Flytende standard web. Da avtalen ble inngått var prisen 27,96 øre/kWh. Den 03.09.18 mottok klager et varsel om prisendring til 65,86 øre/kWh fra 17.09.18. Klager byttet til en annen strømavtale hvor prisen var 39,90 øre/kWh. GNP Energy AS har satt prisen til 65,86 øre/kWh for den nye avtalen uten at det er gitt varsel.

Nemnda kan ikke se at klager i dette tilfellet er varslet om prisendring i henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 6 da han ikke har blitt varslet om prisendringen for den nye strømavtalen. Nemnda bemerker at varsel om prisendring som er gitt for den gamle strømavtalen ikke er tilstrekkelig til å tilfredsstille kravet om varsling av prisendringer for den nye strømavtalen. Nemnda er derfor kommet frem til at klager skal faktureres med 39,90 øre/kWh frem til det blir utstedt et varsel om prisendring.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 6. mai 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet                         

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge                                                             

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.