Sak: 18-406 Klage vedrørende feilinnmelding – Fjordkraft AS

Saken gjaldt uenighet om ikke-fakturert krav. Klager avviste fakturerte krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at han aldri har meldt opphør av målernummer eller kundeforholdet. Klager hevdet at han har vært i aktsom god tro på at han har hatt et aktivt kundeforhold til Fjordkraft AS. Klager anførte at han har blitt registrert på feil målernummer og hevdet at han ikke kan belastes for feilinnmeldingen. Fjordkraft AS hevdet at det er utenfor deres kontroll at klager ikke har blitt fakturert for korrekt måler og anførte at det er en feil fra nettselskapets side. Fjordkraft AS anførte at det er strøm som er forbrukt. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Sekretariatet kan ikke se å ha mottatt noen uttalelse og sammendrag er utarbeidet på grunnlag av de dokumenter klager har sendt inn. Fjordkraft AS benytter Energi Norges standardkontrakter. 

Saken gjelder uenighet om ikke-fakturert krav. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 2-2. 

Krav

Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 10 029,16. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på fakturert forbruk. Klager oppdaget i april 2018 at Fjordkraft AS har meldt opphør av kundeforholdet fra oktober 2017.  

Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager anfører han aldri har meldt opphørt av målernummer eller kundeforholdet. Klager hevder at han har vært i aktsom god tro på at han har hatt et aktivt kundeforhold til Fjordkraft AS.  

Klager anfører at han har blitt registrert på feil målernummer. Det har vært en sammenblanding av målernummer til klager og klagers nabo. Klager påpeker at han gjentatte ganger tok kontakt med Fjordkraft AS for å ordne opp i feilinnmeldingen, uten at dette ble gjort eller at han fikk informasjon om feilinnmeldingen. Klager hevder at han ikke kan belastes for feilinnmeldingen. 

Klager finner selskapets kundebehandling ikke tilfredsstillende. 

Klager avviser fakturert krav.  

Fjordkraft AS (Fjordkraft) viser til at de mottok meglerskjema med korrekt informasjon den 12.10.17. Dette ble videresendt nettselskapet for godkjenning. Nettselskapet blandet målernummer og målepunktid som forårsaket at det ble et kundebytte. Det tok 6 måneder før dette ble oppdaget og avtalen ble kansellert og annullert. Det ble ikke fakturert for perioden fra desember 2017 til april 2018. 

Fjordkraft hevder at det er utenfor deres kontroll at klager ikke har blitt fakturert for korrekt måler. Fjordkraft anfører at det er en feil fra nettselskapets side.  

Fjordkraft AS anfører at fra desember 2017 til april 2018 har det ikke blitt sendt ut faktura og påpeker at kunden selv også har et ansvar og burde ha reagert når faktura uteble i flere måneder. 

Fjordkraft anfører at det er strøm som er forbrukt. Fjordkraft tilbyr en nedbetalingsplan og opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om fakturering.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-2 kan kraftleverandøren kreve etterfakturering/-betaling ved feil i måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata, eller ved faktureringsfeil. Tilleggsbetalingen kan ikke kreves dersom feilen skyldes forhold hos kraftleverandøren eller noen kraftleverandøren svarer for, og kunden var i aktsom god tro.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at nettselskapet har blandet målernummer og målepunktid som forårsaket at det ble et kundebytte og klager ble feilutmeldt. Fjordkraft AS har derfor ikke fakturert klager i perioden fra desember 2017 til april 2018.

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at han ikke ble fakturert for kraftleveranse. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at klager ikke har mottatt noen fakturaer i tvisteperioden eller betalt for forbrukt strøm. Klager burde ha tatt kontakt med selskapet om dette. Nemnda mener derfor at klager ikke har vært i aktsom god tro, og at Fjordkraft AS kan kreve tilleggsbetaling.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 23. mars 2020

Ragnar Lindefjeld, leder Thomas Iversen

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.