Sak: 18-684 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Fjordkraft AS

Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager krevde at Fjordkraft AS matcher prisen til Agva Kraft AS ved fakturering av strømavtalen Variabel Online. Klager anførte at innholdet i avtalene må være det avgjørende og ikke navnet på avtalen. Klager påpekte at begge avtalene har en fast pris over en periode som kan justeres uavhengig av navnet. Fjordkraft AS anførte at klager får prismatch på variable avtaler, med de vilkårene som hører til de type avtaler. Fjordkraft påpekte at de ikke har fastprisavtaler og derfor matcher de ikke avtaler med strømavtaler med typen fastpris. Fjordkraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Sekretariatet kan ikke se å ha mottatt noen uttalelse og sammendrag er utarbeidet på grunnlag av de dokumenter klager har sendt inn. Fjordkraft AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder avtale og avtalevilkår. 

Regelverk 

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2. 

Krav

Klager krever at Fjordkraft AS matcher prisen til Agva Kraft AS ved fakturering av strømavtalen Variabel Online. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på faktureringen av strømavtalen Variabel Online med tilbudet Prismatch. Klager viser til at tilbudet Prismatch innebærer at Fjordkraft matcher prisen dersom kunden får tilbud om en tilsvarende avtale til lavere pris hos en konkurrent.  

Klager anfører at han har referert til et tilbud fra Agva Kraft AS. Klager sier at dette ble tidligere akseptert, men at de ikke lenger godkjennes. Agva har en fastprisavtale på 2 måneder, mens avtalen hos Fjordkraft har en fast pris over en periode. Klager mener at innholdet i avtalene må være det avgjørende og ikke navnet på avtalen. Klager påpeker at begge avtalene har en fast pris over en periode som kan justeres uavhengig av navnet.   

Klager anfører at han tidligere har fått aksept på 2 måneders varighet. Klager viser til at han også har referert til tilbud fra GNP Energy AS som har 1 måneds varighet og at dette ble akseptert.  

Klager viser til NVEs nettsider og anfører at det fremgår at en fastpriskontrakt er en avtale om en fast pris på kraft over en periode, for eksempel et år. Klager viser også til konkurransetilsynets oversikt og påpeker at det er kontrakter med 1 og 3 års varighet.  

Klager mener at avtalen hos Agva Kraft AS og Fjordkrafts strømavtale Variabel Online er tilsvarende avtaler og derfor må tilbud om Prismatch benyttes.  

Fjordkraft AS anfører at klager får prismatch på variable avtaler, med de vilkårene som hører til de type avtaler. Fjordkraft påpeker at de ikke har fastprisavtaler og derfor matcher de ikke avtaler med strømavtaler med typen fastpris. 

Fjordkraft viser til avtalevilkårene om Prismatch.  

Fjordkraft påpeker at alt har en pris frem til den blir endret, og derfor må man se på vilkårene for den prisen/avtalen man skal matche.  

Fjordkraft avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om avtalevilkår.

Klager anfører at avtalen hos Agva Kraft AS og Fjordkraft AS sin strømavtale Variabel Online er tilsvarende avtaler og mener derfor at tilbud om Prismatch kan benyttes. Fjordkraft AS anfører at avtalen hos Agva Kraft AS er en fastprisavtale og at de ikke matcher avtaler med strømavtaler med typen fastpris.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager har hatt en variabelavtale, kalt Variabel Online, kombinert med tilbudet Prismatch. Videre viser nemnda til at det følger av avtalevilkårene til Prismatch at tilbudet kun gjelder samme avtaletype som Fjordkraft tilbyr og at fastprisavtaler ikke omfattes. Etter nemndas syn har klager presentert et annet produkt med andre egenskaper. Nemnda har derfor kommet frem til at klager ikke kan benytte tilbudet om Prismatch for avtalen hos Agva Kraft AS.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 23. mars 2020

Ragnar Lindefjeld, leder Thomas Iversen

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.