Sak: 18-778 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager krevde refundert kostnader ved tilleggsproduktet Norgespakken. Klager hevdet at han ikke har bestilt eller vært klar over tilleggsproduktet. Klager anførte at det fremgår dårlig av fakturaen opplysning om tilleggsproduktet. Klager viste til selskapets ordrebekreftelse og hevdet at dette ikke var et reelt dokument. NorgesEnergi AS viste til at klager ved kjøp i butikk mottok en rabatt ved oppgradering av strømavtale på eksisterende strømabonnent. Med denne oppgraderingen ble det endret strømavtale Strøm til Innkjøpspris som inkluderte tilleggsproduktet. NorgesEnergi AS har tilbudt et år av Norgespakken kreditert på hvert av klagers anlegg. Klager ble enstemmig gitt medhold.

NorgesEnergi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale.  

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 2-2. 

Historikk

07.01.14 – Kundeforhold opprettet. 

Krav

Klager krever refundert kostnader ved tilleggsproduktet Norgespakken for perioden 07.01.14 til 11.10.18. 

Partenes anførsler

Klager oppdaget at tilleggsproduktet Norgespakken var inkludert i hans strømavtale fra 07.01.14. Klager hevder at han ikke har bestilt eller vært klar over tilleggsproduktet.  

Klager anfører at det fremgår dårlig av fakturaen opplysning om tilleggsproduktet. Klager påpeker at beløpet er feilaktig oppført under "Strøm fra NorgesEnergi" selv om det er en del av et forsikringsprodukt.  

Klager viser til at tilleggsproduktet er oppført på begge anleggsadressene, boligen og hytta, og mener at dette er urimelig. 

Klager viser til selskapets fremlagte ordrebekreftelse og hevder at dette ikke er et reelt dokument. Klager påpeker at mobilnummeret i dokumentet ikke er oppgitt da det ikke kan motta samtaler eller SMS. Klager påpeker også at dokumentet er datert kl. 07:25 og at butikken ikke var åpen på dette tidspunktet. Klager hevder også at hans signatur er kopiert og satt inn i dokumentet. 

Klager krever refundert kostnader ved tilleggsproduktet Norgespakken for perioden 07.01.14 til 11.10.18. 

NorgesEnergi AS (NE) viser til at klager har vært oppført med fordelsproduktet Norgespakken på kr. 2,50 per dag i perioden fra 07.01.14 til 11.10.18.  

NE viser til at klager ved kjøp i butikk den 07.01.14 mottok en rabatt på kr. 100 per anlegg ved oppgradering av strømavtale på eksisterende strømabonnent. Med denne oppgraderingen ble det endret strømavtale Strøm til Innkjøpspris som inkluderte fordelsavtalen Norgespakken. Bekreftelsesepost ble sendt til klagers e-post med informasjon om ny strømavtale og vilkår.  

NE viser til at Norgespakken er en fordelsavtale uten bindingstid. Det blir sendt ut nyhetsbrev om avtalen 2-4 ganger i året via e-post.  

NE ønsker å tilby et år av Norgespakken kreditert på hvert av klagers anlegg.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om tilbakebetaling av kostnader for finansiell tjeneste (Norgespakken) som var inkludert i inngått kraftleveringsavtale.

Det følger av markedsføringsloven § 11 at:

"Før en avtale blir inngått, skal den næringsdrivende innhente forbrukerens uttrykkelige samtykke til enhver betaling utover vederlaget for hovedytelsen. Dersom slikt samtykke ikke er innhentet, men er lagt til grunn ved bruk av standardløsninger som forbrukeren må velge bort for å unngå tilleggsbetaling, har forbrukeren rett til å få tilbakeført tilleggsbetalingen."

I denne saken er det omtvistet mellom partene om det er inngått avtale om tilleggsproduktet Norgespakken. Nemnda legger til grunn at det eksisterer et klarhetskrav til avtalens innhold. Nemnda kan ikke se at NorgesEnergi AS har dokumentert at det er inngått avtale om tilleggsproduktet Norgespakken. Nemnda bemerker at ordrebekreftelsen ikke bekrefter noe om avtaleproduktet eller tilleggsproduktet. Nemnda bemerker også at fremlagte underskrifter fra 2006 og 2014 er identiske. Nemnda legger derfor til grunn at det ikke er inngått avtale om tilleggsproduktet Norgespakken, og det foreligger derfor en tilbakebetalingsplikt for NorgesEnergi AS.

Tilbakebetalingskravet begrenses imidlertid av foreldelsesreglene. Foreldelseslovens alminnelige frist er tre år etter at feilen ble oppdaget, jf. foreldelsesloven § 2. Hvorvidt klager kan kreve tilbakebetaling utover tre år, beror på om klager fikk eller burde ha skaffet seg kunnskap om at hun ble fakturert for tilleggsproduktet Norgespakken, jf. foreldelsesloven § 10. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at klager selv fikk informasjon om at Norgespakken var inkludert i avtalen i de løpende fakturaene. Etter nemndas syn burde klager ha skaffet seg nødvendig kunnskap gjennom utstedte fakturaer.  Nemnda er derfor kommet til at det ikke er grunnlag for tilleggsfrist etter foreldelsesloven § 10, og at hovedregelen om tre års foreldelse gjelder.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 23. mars 2020

Ragnar Lindefjeld, leder Thomas Iversen

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.