Sak: 19-260 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Lærdal Energi AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at Lærdal Energi AS matcher prisen til Agva Kraft AS ved fakturering og krevde tilbakebetalt. Klager viste til selskapets anførsel om at selskapet ikke lenger tilbyr prismatch og anfører at alle endringer i vilkårene skal varsles med minimum 14 dagers frist. Klager viste til selskapets anførsel om varsel ved prisendringer og anfører at han forutsetter at generelle avtalevilkår gjelder alle kunder og at alle avtaleendringer må varsles alle kunder. Lærdal Energi AS hevdet at klager har tolket avtalevilkårene feil. Lærdal Energi AS avviste klagers krav. Lærdal Energi AS anførte at det var uheldig at klager ikke har sendt inn vilkår for den avtalen han ønsket prismatch på, da ønsket avtale hos Agva Kraft AS ikke oppfylte vilkår for å kunne få prismatch. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Lærdal Energi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.  

Krav

Klager krever at Lærdal Energi AS matcher prisen til Agva Kraft AS ved fakturering og krever tilbakebetalt kr. 552,79.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på fakturering av hans strømavtale hos Lærdal Energi AS.  

Klager viser til selskapets anførsel om at selskapet ikke lenger tilbyr prismatch og anfører at alle endringer i vilkårene skal varsles med minimum 14 dagers frist iht. standardavtalen § 4-6. Klager påpeker at han ikke har mottatt slikt varsel, og mener derfor at avtalevilkårene gjelder. 

Klager viser til avtalevilkårene punkt 2 og anfører at dette ikke kan tolkes dit hen at tilbudet må være tidsbegrenset for å kunne prismatche. 

Klager hever at det skal gis prismatch mot avtalen Agva Superspot, som innebærer ett avslag i spotprisen på 15 øre per kWh. Prismatchens varighet skal være 2 måneder.   

Klager viser til selskapets anførsel om varsel ved prisendringer og anfører at han forutsetter at generelle avtalevilkår gjelder alle kunder og at alle avtaleendringer må varsles alle kunder. 

Klager krever at Lærdal Energi AS matcher prisen til Agva Kraft AS ved fakturering og krever tilbakebetalt det som er betalt for mye. 

Lærdal Energi AS (LE) viser til at de i en periode kunne tilby kunder prismatch ut fra vilkår for dette. LE anser dette som et gode som tilbys kundene og ikke en egen strømavtale.  

LE anfører at på det tidspunkt klager ba om prismatch så var dette et tilbud som ikke gjaldt lenger. LE har valgt å fortsatt ha prismatch i deres avtalevilkår da de fortsatt har kunder som var aktive på dette.  

LE mener det er uheldig at klager ikke har sendt inn vilkår for den avtalen han ønsket prismatch på, da ønsket avtale hos Agva Kraft AS ikke oppfylte vilkår for å kunne få prismatch. LE peker på at avtalen hos Agva Kraft AS ikke har en tidsbegrensning på tilbudet, samt at avtalen var bindene i 1 år.  

LE viser til at kunder blir varslet ved endring av pris eller vilkår 14 dager før endringen inntrer. LE påpeker at det ikke sendes varsel til alle deres kunder, kun de kundene dette gjelder for den aktive strømavtalen kunden har.  

LE hever at klager har tolket avtalevilkårene feil. LE avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om avtalevilkår.

I denne saken er det omtvistet mellom partene om det er inngått avtale om tilleggsproduktet Prismatch. Nemnda legger til grunn at det eksisterer et klarhetskrav til avtalens innhold.

Klager anfører at han har hatt en strømavtale kombinert med tilbud om Prismatch. Lærdal Energi AS tilbakeviser klagers anførsel, og viser til at Prismatch ikke lenger var et tilbud da klager inngikk avtalen. Lærdal Energi AS anfører også at tilbud om Prismatch følger av avtalevilkårene da de fortsatt har kunder som er aktive med tilbudet.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at Lærdal Energi AS har inntatt tilbud om Prismatch i sine generelle avtalevilkår. Videre legger nemnda til grunn at det følger av avtalevilkårene at tilbudet gjelder tilsvarende avtaler og at ved endring av pris eller vilkår så blir kunden varslet 14 dager før endringen inntrer. Lærdal Energi AS har erkjent at avtalevilkårene kan virke forvirrende ovenfor kundene. Etter nemndas syn må dette gå ut over den profesjonelle parten og har derfor kommet til at klager kan benytte tilbudet om Prismatch for strømavtalen inntil Lærdal Energi AS har varslet om endring av pris eller vilkår.

Hva gjelder klagers krav om prismatch mot strømavtalen Agva Superspot hos Agva Kraft AS, kan nemnda ikke se at klager i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at produktene er sammenlignbare. Etter nemndas syn kan klager derfor ikke benytte tilbudet om Prismatch for avtalen hos Agva Kraft AS.

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold, ved at klager kan benytte tilbudet om Prismatch for strømavtalen inntil Lærdal Energi AS har varslet om endring av pris eller vilkår.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis delvis medhold.

Oslo, 20.april 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.