Sak: 19-293 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Fortum Markets AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr og fakturert krav. Klager hevdet at hun mottok et tilbud om gratis strøm i 6 måneder ved at det ble inngått en avtale med Fortum Markets AS. Klager anførte at hun ikke har inngått noen avtale om å betale strøm uten å få opplyst strømprisen og hevdet at avtalen var ugyldig. Fortum Markets AS viste til velkomstbrev og anførte at det ble inngått en avtale om produktet Strømdeal. Fortum Markets AS anførte at inngått strømavtale går ut på at klager ikke skal betale noe påslag på spotpris de første 6 månedene. Fortum Markets AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Fortum Markets AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2. 

Historikk  

18.10.18 – Kundeforhold opprettet. 

Krav 

Klager avviser krav om bruddgebyr på kr. 900 og fakturerte krav på kr. 1 283,52 og på kr. 6 491,83. 

Partenes anførsler

Klager hevder at hun mottok et tilbud om gratis strøm i 6 måneder den 18.10.18 ved at det ble inngått en avtale med Fortum.  

Klager hevder at salgskonsulentene til Fortum har gitt feilaktig og villedende informasjon og ansvaret påhviler derfor selskapet.  

Klager anfører at hun kontaktet Fortum da hun mottok den første fakturaen. Hun fikk opplyst i telefonsamtalen at det ikke var registrert en avtale om gratis strøm på kundeforholdet, men at det ville bli notert. Klager sier at hun ikke hørte noe mer fra selskapet og antok derfor at alt var i orden. 

Klager hevder at det er inngått en avtale om gratis strøm i 6 måneder. Klager sier at hun ikke har inngått noen avtale om å betale strøm uten å få opplyst strømprisen og mener at avtalen er ugyldig.  

Klager avviser fakturerte krav og krav om bruddgebyr.  

Fortum Markets AS (Fortum) viser til velkomstbrev utstedt til klager den 18.10.18 og anfører at det ble inngått en avtale om produktet Strømdeal.  

Fortum tilbakeviser klagers anførsel om gratis strøm og anfører at inngått strømavtale går ut på at klager ikke skal betale noe påslag på spotpris de første 6 månedene. 

Fortum sier at det er vanskelig å vite hva som har blitt sagt i salgssamtalen, men påpeker at de ikke tilbyr gratis strøm i 6 måneder. Fortum peker på at klager har akseptert avtalevilkårene.  

Fortum hevder at kravet er rettmessig og opprettholder sitt krav.   

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om avtale og avtalevilkår.

Nemnda påpeker at angrerettloven stiller en rekke spesifikke krav til hvilken informasjon som skal gis både forut for avtaleinngåelsen og etter avtaleinngåelsen – for at en avtale skal anses rettslig bindende mellom næringsdrivende og forbrukere.

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager har mottatt en ordrebekreftelse og et velkomstbrev med Fortums standard leveringsbetingelser. Spørsmålet er følgelig hvorvidt Fortum Markets AS har kommunisert avtalevilkårene tilstrekkelig klart ved avtaleinngåelsen slik at avtalen kan anses bindende etter alminnelige avtalerettslige regler.

Nemnda bemerker at det ikke er mulig å forene informasjonen om strømavtalens samlede pris i ordrebekreftelsen, velkomstbrevet og leveringsbetingelsene. Av ordrebekreftelsen fremgår det at strømavtalen har 0 øre/kWh i påslag de første 6 månedene og deretter kun 2,05 øre/kWh. Av velkomstbrevet fremgår det at strømavtalen har 0 øre/kWh i påslag de første 6 månedene og deretter er påslaget 2,05 øre/kWh. Av Fortums leveringsbetingelser fremgår det at "totalprisen på strømavtalen består av: Den månedlige volumveide innkjøpsprisen på strøm i det aktuelle leveringsområde fra NordPool Elspot marked og et påslag". Etter nemndas syn er ikke dette tilstrekkelig da loven stiller krav til at den næringsdrivende skal gi opplysning om avtalens samlede pris på en tydelig og i fremhevet form umiddelbart forut for bestillingen.

Nemnda finner derfor at Fortum ikke har oppfylt forpliktelsen i § 8 bokstav e. Konsekvensen av dette følger av lovens § 9: Har den næringsdrivende ikke opplyst om kostnader som omhandlet i § 8 første ledd bokstav e, skal forbrukeren ikke bære disse kostnadene.

Etter nemndas syn må avtalens innhold endres slik at den uklarheten som har oppstått som følge av mangelfull informasjon ved avtaleinngåelse ikke virker urimelig for klager. Etter nemndas vurdering kan dette gjøres ved at klager kan gå fra avtalen uten å betale bruddgebyr.

For øvrig viser nemnda til avtaleloven § 37 første ledd nr. 3 der det heter at man ved tolkingen av en avtale mellom forbruker og næringsdrivende, ved tvil om tolking av et avtalevilkår skal tolke vilkåret til fordel for forbrukeren.

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold, ved at klager kan gå fra avtalen uten å betale bruddgebyr.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis delvis medhold.

Oslo, 15. juni 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.