Sak: 19-642 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager krevde at det aktuelle tilgodebeløpet skulle bli utbetalt til hans bankkonto. Klager anførte at det er visse krav som må være oppfylt for at et krav kan bringes i motregning og påpekte at et av kravene er at kravet er forfalt og kravet derfor bringes i motregning. Klager hevdet at selskapet på det aktuelle tidspunktet ikke hadde noen krav mot han. NorgesEnergi AS viste til at ved tilbakebetaling av Fornøydhetsgarantien, blir beløpet lagt inn i deres faktureringssystem med en identifiserbar merknad og periode. NorgesEnergi AS hevdet at det ikke er gjort noen feil ved tilbakebetalingen. NorgesEnergi AS har fulgt egne retningslinjer for fakturering og anførte at de beklageliges ikke har hatt mulighet til å oppfylle ønsket til klager om direkte utbetaling. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

NorgesEnergi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder inngåelse av avtale og avtalevilkår. 

Regelverk: 

Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. NorgesEnergi AS egenutviklet særvilkår.  

Historikk:  

03.10.18 – Kundeforhold opprettet.  

Krav: 

Klager krever at det aktuelle tilgodebeløpet skal bli utbetalt til hans bankkonto. 

Partenes anførsler: 

Klager viser til at det ble inngått en strømavtale meden Fornøydhetsgaranti med NorgesEnergi AS i 2018.  

Klager kontaktet selskapet med ønske om å benytte seg av Fornøydhetsgarantien og bad om at aktuelle beløp ble utbetalt hans bankkonto. Klager mottok et svar om at han ville få kr. 423 fratrukket ved neste faktura. Klager reagerer på at selskapet uten videre tok for gitt at kravet skulle honoreres i form av motregning. Klager påpeker at han ikke mottok fratrekk ved neste faktura og at han derfor kontaktet selskapet igjen. Det ble opplyst at faktura ville bli kreditert og at det ville bli utstedt ny faktura.  

Klager ba om at alle fra selskapet som tilskrev han i sakens anledning ble identifisert ved fullt navn, uten at dette ble gjort.  

Klager mener at selskapet har hatt en uriktig rettsanvendelse og viser til gjeldsloven § 5.  

Klager anfører at det er visse krav som må være oppfylt for at et krav kan bringes i motregning og påpeker at et av kravene er at kravet er forfalt og kravet derfor bringes i motregning. Klager hevder at selskapet på det aktuelle tidspunktet ikke hadde noen krav mot han.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager mener at det ikke gjelder noen særlige formuerettslige regler for selskapet som gir de rett til å nekte å utbetale ubestridte krav under Fornøydhetsgarantien. Klager krever at det aktuelle tilgodebeløpet skal bli utbetalt til hans bankkonto. 

NorgesEnergi AS (NE) viser til at ved tilbakebetaling av Fornøydhetsgarantien, blir beløpet lagt inn i deres faktureringssystem med en identifiserbar merknad og periode. Dette er på grunn av regnskapsmessige hensyn. Beløpet blir så tatt med på neste fakturering.  

NE viser til at Fornøydhetsgarantien gjelder fra oppstart av strømleveranse den 03.10.18 og til 03.07.19. Fastbeløp ved strømavtalen er kr 47.  

NE anfører at det ikke finnes noen lover eller regler som krever at de må utgi opplysninger om deres ansatte når de sender ut SMS og e-post.  

NE hevder at det ikke er gjort noen feil ved tilbakebetalingen. NE har fulgt egne retningslinjer for fakturering og anfører at de beklageliges ikke har hatt mulighet til å oppfylle ønsket til klager om direkte utbetaling.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om avtalevilkår og fakturering.

Klager har fremsatt flere ulike krav.

For det første krever klager å få utlevert navnene til ansatte i NorgesEnergi AS som tilskrev han i sakens anledning. Nemnda har ikke hjemmel til å pålegge NorgesEnergi AS til å utlevere slik informasjon. Nemnda kan heller ikke se at dette er en ulovlig bransjepraksis.

For det andre hevder klager at NorgesEnergi AS har handlet i strid med markedsføringslovgivningen. Nemnda kan ikke se at det er noen konkret tvist om dette. Nemnda har heller ikke bemerkninger til selskapets generelle markedsføring.

Det er mulig å bringe inn saken for Forbrukertilsynet.

For det tredje krever klager at det aktuelle tilgodebeløpet på kr. 423 blir utbetalt til hans bankkonto. I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at klager har benyttet seg av Fornøydhetsgarantien som følger med inngått strømavtale. Ved tilbakebetaling av Fornøydhetsgarantien ble beløpet på kr. 423 lagt inn i selskapets faktureringssystem og deretter motregnet i faktura. Nemnda legger til grunn at NorgesEnergi AS har dokumentert en faktura som viser et utestående krav som etter alminnelige pengekravsrettslige regler kan motregnes. Rettslig sett er kravet oppgjort, og klager har dermed ikke lenger et krav mot NorgesEnergi. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 28. september 2020

Ragnar Lindefjeld, leder
Gustav Norman, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.