Sak: 19-706 Klage vedrørende avtale – Glitre Energi Strøm AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krevde refundert differansen mellom fakturert kWh pris og Nord Pool-pris fra kundeforholdet ble opprettet til kundeforholdet ble avsluttet. Klager avviste krav om bruddgebyr og krevde dette tilbakebetalt. Klager anførte at han fikk en bekreftelse av selger på spørsmål om det ikke påløp noen andre kostnader enn et fast månedlig beløp for produktet. Klager viste til fakturerte krav og hevdet at fakturert kWh pris er i gjennomsnitt på mer enn 30 % over Nord Pool-prisen. Klager hevdet at han er utsatt for avtalebrudd. Klager stiller spørsmål ved forskjellen på avtalt pris og fakturert pris. Glitre Energi Strøm AS avviste klagers krav. Glitre Energi Strøm AS hevdet at klager har fått god informasjon om saken. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Glitre Energi Strøm AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.  

Regelverk: 

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2. Glitre Energi Strøm AS egenutviklet særvilkår.  

Historikk:  

13.06.19 – Kundeforhold opprettet.  

19.08.19 – Velkomstbrev utstedt.  

28.08.19 – Kundeforhold avsluttet.  

Krav: 

Klager hevder at han har betalt for mye og krever refundert differansen mellom fakturert kWh pris og Nord Pool-pris fra kundeforholdet ble opprettet til kundeforholdet ble avsluttet. Klager avviser krav om bruddgebyr på kr. 1 000 og krever dette tilbakebetalt.  

Partenes anførsler: 

Klager ble oppringt av Glitre Energi Strøm AS den 13.06.19 med tilbud om strømavtalen Glitre Innkjøpspris.  

Klager anfører at han fikk en bekreftelse av selger på spørsmål om det ikke påløp noen andre kostnader enn et fast månedlig beløp for produktet. Klager påpeker at dette også følger av avtalevilkårene.  

Klager viser til fakturerte krav og hevder at fakturert kWh pris er i gjennomsnitt på mer enn 30 % over Nord Pool-prisen. Klager hevder at han er utsatt for avtalebrudd. Klager stiller spørsmål ved forskjellen på avtalt pris og fakturert pris.  

Klager stiller spørsmål ved hvor mye en strømleverandør kan legge på sin egen innkjøpspris i forhold til Nord Pool, videreselge dette og kalle produktet for "Innkjøpspris".  

Klager hevder at han har betalt for mye og krever refundert differansen mellom fakturert kWh pris og Nord Pool-pris fra kundeforholdet ble opprettet til kundeforholdet ble avsluttet. Klager avviser krav om bruddgebyr og krever dette tilbakebetalt.  

Glitre Energi Strøm AS (GES) viser til at klager mottok et tilbud om strømavtalen Glitre Innkjøpspris den 13.06.19. For å binde seg til strømavtalen i 12 måneder, mottok klager en rabatt på kr. 600. Klager mottok en bekreftelsesmelding med en lenke til avtalevilkår. Klager bekreftet avtalen samme dag.  

GES mener at klager har fått god informasjon om saken, men registrerer at klager ikke er tilfreds med deres svar. 

GES viser til at kundeforholdet er avsluttet, alle krav er gjort opp og ingenting er utestående. 

GES avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om avtale og avtalevilkår.

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at det ble utstedt SMS-bekreftelse om strømavtalen etter avtaleinngåelse. Nemnda kan ikke se at SMS-bekreftelsen inneholder pris, avtale- eller angrerettsopplysninger. Det er heller ikke vedlagt angrerettskjema, eller gitt annen enkel tilgang til skjema på varig medium. Etter nemndas syn har GES ikke sannsynliggjort at angrerettlovens krav om å sende avtalevilkår, angrerettskjema og angrerettsopplysninger på et varig medium etter avtaleinngåelse er oppfylt, jf. lovens §§ 11 og 18.

Nemnda har vurdert hvorvidt avtalevilkårene er urimelige og kan settes til side etter avtaleloven § 36. Lovbestemmelsen foreskriver en sammensatt vurdering av kontraktssituasjonen.

Et helt sentralt moment i vurderingen er hvorvidt innklagede har gitt tilstrekkelige opplysninger i tydelig og fremhevet form forut for avtaleinngåelse, jf. avtaleloven §§ 38a og 38b. Dette omfatter blant annet samlet pris og metode for beregning av pris og avtalens varighet.

Det ses hen til GES sine standard leveringsbetingelser pkt. 3 bokstav a, der det blant annet fremgår at "Prisen inkluderer elsertifikater, opprinnelsesgarantier for ren og fornybar strøm og øvrige innkjøpskostnader i aktuelt leveringsområde. Denne avtalen har et månedlig fastbeløp som følger de til enhver tid gjeldene satser." Nemnda bemerker at det er ukjente priselementer i avtalevilkårene og registrerer at GES ikke har redegjort for prisberegningsmetodikken. Etter nemndas syn er ikke dette tilstrekkelig da loven stiller krav til at den næringsdrivende skal gi opplysning om avtalens samlede pris på en tydelig og i fremhevet form før avtalen inngås.

Nemnda er etter en samlet vurdering kommet frem til at avtalevilkårene, når de ses i sammenheng med de mangelfulle opplysningene ved avtaleinngåelsen, er urimelige og kan endres (revideres) i medhold av avtaleloven § 36. Avtalens innhold må endres slik at den uklarheten og forvirringen som har oppstått som følge av mangelfull informasjon ved avtaleinngåelse ikke virker urimelig for klager. Etter nemndas vurdering kan dette gjøres ved at klager kan gå fra avtalen uten å betale bruddgebyr og at GES krediterer de fakturaer klager har fått og i stedet fakturerer han for den kraften han har brukt etter ordinære spotprisvilkår i tillegg til det faste månedlige beløpet. Antall forbrukte kilowattimer er ikke omstridt.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold, ved at klager kan gå fra avtalen uten å betale bruddgebyr og avtalen revideres slik at klager betaler for de kilowattimer han har mottatt til selskapets ordinære spotprisvilkår.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 28. september 2020

Ragnar Lindefjeld, leder
Gustav Norman, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.