Sak: 19-716 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Meløy Energi AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at inngått avtale var ugyldig og ønsket å heve avtalen. Klager krevde tilbakebetalt differansen mellom fakturert kWh pris og kWh pris i tilbudet. Klager anførte at han oppdaget etter avtaleinngåelsestidspunktet at prisen var endret. Klager anfører også at det ikke fremgår av strømportalen eller på selskapets nettsider at prisen på strømavtalen er eks. mva. Meløy Energi AS hevdet at klager har fått korrekt opplysning om pris. Meløy Energi AS viste til bekreftelsesepost og påpekte at det fremgår tydelig frem pris på inngått avtale og at prisen er eks. mva. Meløy Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Meløy Energi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 1-2. 

Historikk  

17.09.18 – Kundeforhold opprettet.  

30.09.19 – Kundeforhold avsluttet.   

Krav 

Klager hevder at inngått avtale er ugyldig og ønsker å heve avtalen. Klager krever tilbakebetalt differansen mellom fakturert kWh pris og kWh pris i tilbudet.  

Partenes anførsler

Klager bestilte strømavtale fra Meløy Energi AS den 03.09.18. Klager anfører at avtalen ble inngått på bakgrunn av prisinformasjon via strømportalen strompris.no, hvor tilbudet var en strømpris på 51,66 øre/kWh. Klager sier at han oppdaget etter avtaleinngåelsestidspunktet at prisen var endret til 69,53 øre/kWh. 

Klager anfører at det ikke fremgår av strømportalen eller på selskapets nettsider at prisen på strømavtalen er eks. mva.  

Klager finner selskapets kundebehandling ikke tilfredsstillende. 

Klager hevder at inngått avtale er ugyldig og ønsker å heve avtalen. Klager krever tilbakebetalt differansen mellom fakturert kWh pris og kWh pris i tilbudet.  

Meløy Energi AS (ME) anfører at de alltid bekrefter oppstart av kraftlevering per mail, SMS eller brev.  

ME viser til bekreftelsesepost og påpeker at det følger tydelig frem pris på inngått avtale og at prisen er eks. mva. ME hevder derfor at klager har fått korrekt opplysning om pris.  

ME opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.

I denne saken er det omtvistet mellom partene hvilken avtale som er inngått. Nemnda legger til grunn at det eksisterer et klarhetskrav til avtalens innhold.

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at klager har bestilt en strømavtale fra Meløy Energi AS den 03.09.18 via strømportalen strømpris.no.

Nemnda bemerker at det ikke er mulig å forene informasjon om strømavtalens samlede pris i ordrebekreftelsen fra strømportalen, ordrebekreftelsen og velkomstbrevet fra Meløy Energi AS. Av ordrebekreftelsen fra strømportalen fremgår det at strømavtalen er en ettårig fastprisavtale på 51,66 øre/kWh. Av ordrebekreftelsen fra Meløy Energi AS fremgår det at strømavtalen er en treårig fastprisavtale på 55.63 øre/kWh. Av velkomstbrevet fremgår det at strømavtalen er en treårig fastprisavtale på 55,63 øre/kWh eks. mva.

Etter nemndas syn må kunden ha forstått tilbudet som avtale om ettårig fastpris på 51,66 øre/kWh hvor merverdiavgift er inkludert. Nemnda er enig med klager i at det er slik avtalen er å forstå, og at unnlatelsen av å prise med mva er en feil selskapet må bære risikoen for.

For øvrig viser nemnda til avtaleloven § 37 første ledd nr. 3 der det heter at man ved tolkingen av en avtale mellom forbruker og næringsdrivende, ved tvil om tolking av et avtalevilkår skal tolke vilkåret til fordel for forbrukeren.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 7. desember 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.