Sak: 19-756 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Lærdal Energi AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at Lærdal Energi AS matchet prisen og krevde tilbakebetalt det han har betalt for mye. Klager anførte at Lærdal Energi AS reklamerte med 2 måneders kampanjepris og prismatch mot tilbud fra andre strømleverandører. Klager viste til avtalevilkårene og påpekte at det følger tydelig et tilbud om prismatch. Klager anførte at det ikke var blitt kommunisert på deres nettsider eller avtalevilkår som tilsa at tilbudet var opphørt. Lærdal Energi AS avviste klagers krav. Lærdal Energi AS anførte at på det tidspunkt klager ba om prismatch så var dette et tilbud som ikke gjaldt lenger. Lærdal Energi AS har valgt å fortsatt ha prismatch i deres avtalevilkår da de fortsatt har kunder som var aktive på dette. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Lærdal Energi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår. 

Regelverk: 

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2. 

Historikk:  

30.01.19 – Kundeforhold opprettet.  

Krav:

Klager krever at Lærdal Energi AS matcher prisen og krever tilbakebetalt det han har betalt for mye. 

Partenes anførsler: 

Klager reagerer på fakturering av spotprisavtalen med tilbudet Prismatch.  

Klager anfører at Lærdal Energi AS reklamerte med 2 måneders kampanjepris og prismatch mot tilbud fra andre strømleverandører. Først krevde klager prismatch mot en strømavtale i Svorka AS. Deretter krevde klager prismatch mot avtale i Agva Kraft AS og GNP Energy AS.  

Klager viser til avtalevilkårene hvor det følger at "Vilkår for prismatch ligger fortsatt i våre avtalevilkår". Klager påpeker at det følger tydelig et tilbud om prismatch. Klager hevder derfor at kraftleverandøren ikke forholder seg til avtalevilkårene.  

Klager anfører at det ikke var blitt kommunisert på deres nettsider eller avtalevilkår som tilsa at tilbudet var opphørt.  

Klager krever at Lærdal Energi AS matcher prisen og krever tilbakebetalt det han har betalt for mye. 

Lærdal Energi AS (LE) viser til at Prismatch var et tilbud som ble gitt kunder i en periode. Dette var et tilbud til kundene og ikke en avtale kundene selv kunne velge.  

LE anfører at på det tidspunkt klager ba om prismatch så var dette et tilbud som ikke gjaldt lenger. LE har valgt å fortsatt ha prismatch i deres avtalevilkår da de fortsatt har kunder som var aktive på dette. 

LE viser til at klager byttet strømleverandør før de fikk uttalt seg om avtalen klager ønsket prismatch på. LE anfører at avtalen i Svorka AS som klager ønsket prismatch på, ikke oppfyller vilkårene for å kunne få prismatch da avtalen var bindende etter kampanjeperioden. LE påpeker at uansett om de hadde hatt tilbud om Prismatch, så hadde ikke klager fått innvilget avtale med Prismatch fra Svorka AS.  

LE avviser klagers krav. 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder tvist om avtalevilkår. 

I denne saken er det omtvistet mellom partene om det er inngått avtale om tilleggsproduktet Prismatch. Nemnda legger til grunn at det eksisterer et klarhetskrav til avtalens innhold. 

Klager anfører at han har hatt en strømavtale kombinert med tilbud om Prismatch. Lærdal Energi AS tilbakeviser klagers anførsel, og viser til at Prismatch ikke lenger var et tilbud da klager inngikk avtalen. Lærdal Energi AS anfører også at tilbud om Prismatch følger av avtalevilkårene da de fortsatt har kunder som er aktive med tilbudet.  

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at Lærdal Energi AS har inntatt tilbud om Prismatch i sine generelle avtalevilkår. Videre legger nemnda til grunn at det følger av avtalevilkårene at tilbudet gjelder tilsvarende avtaler og at ved endring av pris eller vilkår så blir kunden varslet 14 dager før endringen inntrer. Lærdal Energi AS har erkjent at avtalevilkårene kan virke forvirrende ovenfor kundene. Etter nemndas syn må dette gå ut over den profesjonelle parten og har derfor kommet til at klager kan benytte tilbudet om Prismatch for strømavtalen inntil Lærdal Energi AS har varslet om endring av pris eller vilkår.

Hva gjelder klagers krav om prismatch mot strømavtalen hos Svorka AS, kan nemnda ikke se at klager i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at produktene er sammenlignbare. Etter nemndas syn kan klager derfor ikke benytte tilbudet om Prismatch for avtalen hos Svorka AS.  

Hva gjelder klagers krav om prismatch mot strømavtalen hos GNP Energy AS og Agva Kraft AS, mener nemnda at klager har presentert det samme produktet med de samme egenskapene. Etter nemndas syn er disse strømavtalene sammenlignbare da prisene for strømavtalene er oppgitt for en bestemt periode. De strømavtalene klager har presentert har en avtaletid på én måned. Nemnda har derfor kommet frem til at klager kan benytte tilbudet om Prismatch for én måned for avtalen hos GNP Energy AS og deretter én måned for avtalen hos Agva Kraft AS. Klager har derfor krav på å få tilbakebetalt differansen mellom inngått avtale hos Lærdal Energi AS og avtalene klager har presentert hos GNP Energy AS og Agva Kraft AS. 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 2november 2020 

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.