Sak: 19-146 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

Saken gjaldt tvist om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krevde tilbakebetalt differansen mellom garantipris og webspot. Klager påpekte at det ikke er fremlagt hva som er gjennomsnittsprisen og hvordan dette beregnes. Klager påpekte også at han ikke har mottatt noen årsavregning. Klager hevdet at kunder i referansegruppen med variabel garantipris betaler jevnt en for høy pris. Hafslund Strøm AS viste til at klager har en garantipris-strømavtale. Hafslund Strøm AS anførte at klager ikke fritt kan trekke sammenlikninger mellom variable og spotavtaler. Hafslund Strøm AS hevdet at de ikke kan klandres for at klager ikke har stått med den avtalen han selv ønsket. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Hafslund Strøm AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder tvist om avtale og avtalevilkår.  

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 2-1. 

Krav

Klager hevder at han har betalt for mye og krever tilbakebetalt differansen mellom garantipris og webspot.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på Hafslund sin fakturering av strømavtalen. 

Klager viser til at han har inngått en garantiprisavtale hvor "årsprisen skal være minst like god som gjennomsnittet av de 10 største strømleverandørene". Klager påpeker det ikke er fremlagt hva som er gjennomsnittsprisen og hvordan dette beregnes. Klager påpeker også at han ikke har mottatt noen årsavregning. 

Klager hevder at strømavtalen er villende og stiller spørsmål ved lovligheten til selskapets fakturering av strømavtalen.  

Klager har utarbeidet tabeller med prissammenligning. Klager hevder at kunder i referansegruppen med variabel garantipris betaler jevnt en for høy pris.  

Klager hevder at han har betalt for mye og krever tilbakebetalt differansen mellom garantipris og webspot.  

Hafslund Strøm AS (Hafslund) viser til at klager har en garantipris-strømavtale.  

Hafslund anfører at klager ikke fritt kan trekke sammenlikninger mellom variable og spotavtaler.  

Hafslund hevder at de ikke kan klandres for at klager ikke har stått med den avtalen han selv ønsket.  

Hafslund avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om avtalevilkår.

Det er uomtvistet at klager har inngått en strømavtale, kalt Garantipris. Produktet "Garantipris" er en variabelavtale.

Klager anfører at han har betalt for mye og trekker sammenligning til spotprisavtalen kalt "webspot" og andre spotprisavtaler. Klager krever tilbakebetalt differansen mellom produktet Garantipris og produktet webspot. Hafslund anfører at klager ikke fritt kan trekke sammenlikninger mellom variable og spotavtaler. Nemnda er enig med Hafslund i at strømproduktene spotprisavtale og variabelavtale er to forskjellige produkter med forskjellige egenskaper og derfor ikke sammenlignbare i forhold til en prisgaranti.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det følger av Hafslunds leveringsbetingelser for produktet Garantipris at den gjennomsnittlige årsprisen skal være minst like god som gjennomsnittet av variabelprisene til 10 utvalgte strømleverandører i Norge.

Etter markedsføringsloven § 3 skal påstander i markedsføring kunne dokumenteres. Hafslund har i sitt tilsvar fremlagt en oversikt over historiske årlige priser hvor det fremgår at prisen på produktet Garantipris holder seg under snittprisen hos strømleverandørene fra referanselisten. Nemnda har etter sin gjennomgang av saken ikke funnet noen feil ved faktureringen, men kan likevel ikke se at klager har fått dokumentasjon på en rimelig forbrukervennlig og forståelig måte som viser at prisgarantien er overholdt. Uttalelsen er etter nemndas oppfatning for lite konkret og for forbeholden til at den kan sies å dokumentere påstanden om at den gjennomsnittlige årsprisen skal være minst like god som gjennomsnittet av variabelprisene til 10 utvalgte strømleverandører i Norge. Nemnda oppfordrer derfor Hafslund til å redegjøre for hvordan de beregner sin pris eller hvordan prisen sammenlignes med andre leverandørens priser.

For øvrig viser nemnda til at ved en eventuell ny klage vil kravet begrenses av foreldelsesreglene.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 31. august 2020

Ragnar Lindefjeld, leder                  

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge                                                           

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.