Sak: 19-263 Klage vedrørende avtale – Trøndelag Kraft AS

Saken gjaldt tvist om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at opprinnelig avtale om spotpris gjelder for hele avtaleperioden. Klager krevde tilbakebetalt det som er betalt for mye og en kompensasjon for medgått tid og tort og svie. Klager anførte at det ble inngått en avtale om spotpris med Trondheim Energi AS, og at i forbindelse med oppkjøpet av Trondheim Energi AS, ble avtalen endret til innkjøpspris uten at han ble informert eller varslet. Klager viste til at han ikke har huket av for automatisk varsling på MinSide og hevdet derfor at kraftleverandører er pliktig til å varsle skriftlig om endring av strømavtalen. Trøndelag Kraft AS anførte at det var inngått en avtale om innkjøpspris fra kundeforholdet ble opprettet. Trøndelag Kraft AS anførte at da klager sin avtale ble avsluttet i 2010, er det vanlige at man automatisk blir flyttet over på en lignende avtale. Trøndelag Kraft AS påpekte at klager har blitt varslet hver gang det har skjedd en endring på hans strømavtale. Trøndelag Kraft AS hevdet at avtalen var gyldig og avviste klager krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Sekretariatet kan ikke se å ha mottatt noen uttalelse og sammendraget er utarbeidet på grunnlag av de dokumenter klager har sendt inn. Trøndelag Kraft AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder tvist om avtale og avtalevilkår. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.  

Historikk

2010 – Kundeforhold opprettet. 

Krav 

Klager krever at opprinnelig avtale om spotpris gjelder for hele avtaleperioden. Klager krever tilbakebetalt det som er betalt for mye og en kompensasjon for medgått tid og tort og svie.  

Partenes anførsler

Klager hevder at det er inngått en spotprisavtale med Trønderlag Kraft AS. Klager oppdaget ved en tilfeldighet at han var registrert på en avtale om innkjøpspris. Klager anfører at det ble inngått en avtale om spotpris med Trondheim Energi AS, og at i forbindelse med oppkjøpet av Trondheim Energi AS, ble avtalen endret til innkjøpspris uten at han ble informert eller varslet.  

Klager påpeker at det ikke er mulig å se på MinSide hva avtalen innebærer i påslag i kroner og øre.  

Klager stiller spørsmål ved hvordan han har blitt overført fra en rimelig spotpris i 2010 til en langt dyrere avtale med innkjøpspris. Klager stiller også spørsmål ved hvorfor ikke selskapet har tatt kontakt med han om hvilken avtale han ønsker da avtalen gikk ut i 2010, samt hvorfor han ikke har en skriftlig avtale med selskapet fra 2010.  

Klager viser til at han ikke har huket av for automatisk varsling på MinSide og hevder derfor at kraftleverdøren er pliktig til å varsle skriftlig om endring av strømavtalen.  

Klager krever at opprinnelig avtale om spotpris gjelder for hele avtaleperioden. Klager krever tilbakebetalt det som er betalt for mye og en kompensasjon for medgått tid og tort og svie. 

Trøndelag Kraft AS (TEN) anfører at det er inngått en avtale om innkjøpspris fra kundeforholdet ble opprettet. TEN anfører at avtalen ikke blir endret uten klagers samtykke. TEN viser til at dersom påslag endres gis det beskjed på "min side", og dette er tilgjengelig for kundene i 3 måneder.  

TEN anfører at når klagers avtale ble avsluttet i 2010, er det vanlige at man automatisk blir flyttet over på en lignende avtale. Dette blir varslet på MinSide. TEN påpeker at klager har blitt varslet hver gang det har skjedd en endring på hans strømavtale. 

TEN anfører at klager hele tiden har hatt en innkjøpsprisavtale og at avtalen ble endret fra Innkjøpspris Web til Strøm til Innkjøpspris den 01.05.18. TEN viser til at avtalen "enkel spotpris" først ble lansert for ca ett år siden.  

TEN hevder at avtalen er gyldig og avviser klager krav. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om avtale og avtalevilkår i forbindelse med inngåelse av avtale.

I denne saken er det omtvistet mellom partene hvilken avtale som er inngått.  

Klager anfører at han har bestilt en spotprisavtale og at han har blitt registrert med en innkjøpsprisavtale. Klager krever derfor tilbakebetalt differansen mellom strømavtalene. Trøndelagkraft AS tilbakeviser klagers anførsel, og viser til at klager har bestilt produktet Innkjøpspris Web og at avtalen ble endret til produktet Strøm til Innkjøpspris den 01.05.18.

Elklagenemndas sekretariat har oppfordret Trøndelag Kraft AS i brev av 15.01.20 og i e-poster av 29.01.20, 26.02.20 og 19.05.20 til å gi en uttalelse i saken. Noen uttalelse er ikke innkommet og nemnda finner dette uheldig. Til tross for det kan nemnda ikke se at klager i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at han opprinnelig hadde en spotprisavtale, og at TEN har overført han til en dyrere avtale uten å informere ham om det. Videre har nemnda ikke noe grunnlag for å ta stilling til hvor stor en slik differanse eventuelt er.

Trøndelag Kraft AS anfører imidlertid at endring av strømavtale er varslet på MinSide og at dette er tilgjengelig på MinSide i 3 måneder. Klager anfører at han ikke har huket av for automatisk varsling på MinSide.

I henhold til den nye kraftleveringsavtalen § 6 skal kraftleverandøren varsle kunden direkte om endringer, herunder alle endringer i pris for kundens produkt. Som direkte varsel regnes brev til kunden, eller elektronisk melding, eksempelvis e-post, SMS eller melding gjennom en "Min side"-funksjon på leverandørens nettside. Varsling på «Min side» må aktivt velges av kunden dersom dette skal oppfylle kravet til direkte varsel. Nemnda bemerker at Trøndelag Kraft AS ikke har fremlagt dokumentasjon som viser at klager ble varslet om endringer i strømavtalen eller at klager har akseptert å bli varslet via MinSide. Nemnda bemerker også at varslet om endringer ved strømavtalen kun er tilgjengelig for kundene i 3 måneder og mener at dette ikke er forbrukervennlig. Etter nemndas syn skal endringer ved strømavtalen kunne dokumenteres.

Nemnda oppfordrer derfor Trøndelag Kraft AS til å dokumentere for kunden hvilken avtale som ble inngått da kundeforholdet ble opprettet, samt at klager har akseptert å bli varslet via MinSide. Dersom TEN ikke har slik dokumentasjon oppfordrer nemnda TEN å komme til en minnelig løsning med kunden.

En slik løsning kan ta utgangspunkt i den delen av kravet som ikke er foreldet, og som hensyntar en eventuell differanse mellom de to avtalene.

Klagers krav om erstatning for bruk av egen tid, og tort og svie, antar nemnda det ikke er grunnlag for å erstatte etter alminnelige erstatningsregler. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold, med de reservasjoner og presiseringer som fremkommer over.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 31. august 2020

Ragnar Lindefjeld, leder                  

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge                                                           

Lars Lima, Energi Norge