Sak: 19-354 Klage vedrørende avtale – Hafslund Strøm AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at Hafslund Strøm AS skulle stå for kostnadene ved omgjøringen fra fellesmålt anlegg til individuelle, timesmålte målere. Klager viste til at det ble inngått en avtale om levering av fellesmåling, kraft og administrative tjenester mellom klager og Hafslund Strøm AS den 19.05.05, og at kun den administrative delen av avtalen ble overført til Techem Norge AS den 07.10.11. Hafslund Strøm AS anførte at de ikke er riktig rettssubjekt for kravet og avviste saken. Hafslund Strøm AS anførte at ved transportavtalen ble alle forpliktelsene etter avtalen transportert til Techem Norge AS med samtykke fra klager ved signering av avtalen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Hafslund Strøm AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.  

Regelverk

Avtaleloven.  

Historikk 

19.05.05 – Avtale om levering av fellesmåling, kraft og administrative tjenester.  

07.10.11 – Transporterklæring for klager.  

Krav 

Klager krever at Hafslund Strøm skal stå for kostnadene ved omgjøringen fra fellesmålt anlegg til individuelle, timesmålte målere.  

Partenes anførsler

Klager anfører at de er et boligselskap med 76 leiligheter og 5 målepunkter. Klager viser til at det ble inngått en avtale om levering av fellesmåling, kraft og administrative tjenester mellom klager og Hafslund Strøm den 19.05.05. Den administrative delen av avtalen ble overført til Techem Norge AS den 07.10.11. Klager hevder at det resterende i avtalen fortsatt er gjeldende for Hafslund Strøm.  

Klager tilbakeviser selskapets anførsel om at tvisten er med Techem Norge AS og anfører at det kun gjelder den delen av avtalen som har med fordeling, avregning og fakturering av forbruk. Klager anfører også at Hafslund Strøm har levert strøm på denne kontrakten og fakturert boligselskapet direkte for dette og det gjør Hafslund Strøm fortsatt.  

Klager krever at Hafslund Strøm skal stå for kostnadene ved omgjøringen fra fellesmålt anlegg til individuelle, timesmålte målere.  

Hafslund Strøm AS (Hafslund) anfører at de ikke er riktig rettssubjekt for kravet og avviser saken. Hafslund påpeker at avtalen mellom partene ble transportert til Techem Norge AS den 07.10.11 og hevder derfor at de ikke lenger er part i avtalen. 

Hafslund anfører at ved transportavtalen ble alle forpliktelsene etter avtalen transportert til Techem Norge AS med samtykke fra klager ved signering av avtalen. Bakgrunnen for avtalen var at Hafslund besluttet å avvikle forretningsområdet fellesmåling. Informasjon om avviklingen ble sendt til alle berørte kunder.  

Hafslund viser til klagers anførsel om at kun den administrative delen ble overført og hevder at dette ikke medfører riktighet og viser til transportavtalen. Hafslund mener at transportavtalen ikke kan forstås på annen måte ettersom de informerte berørte kunder om at det var besluttet å avvikle forretningsområdet fellesmåling. Hafslund avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.

Det er omtvistet mellom partene hvem som skal dekke utgiftene til omgjøringen fra fellesmålt anlegg til individuelle, timesmålte målere.

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at det var inngått "Avtale om levering av fellesmåling, kraft og administrative tjenester" mellom klager og Hafslund den 19.05.05. Videre legger nemnda til grunn at det ble inngått en transportavtale mellom Hafslund og Inergi AS den 07.10.11.

Klager bestrider ikke at avtalen ble transportert, men har anført at transporten kun gjaldt den administrative delen av avtalen.

Nemnda kan ikke se at klagers anførsel er forankret i avtalen, eller på annen måte, og klager har dermed ikke oppfylt sin bevisbyrde. Nemnda kan heller ikke se at det foreligger hjemmel til å pålegge Hafslund Strøm AS til å utføre en kostnadsfri omlegging av anlegget.

Nemnda viser for øvrig til NEK 399 som beskriver grensesnittet mellom kunden og nettselskapet.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 5. februar 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.