Sak: 19-470 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Agva Kraft AS

Saken gjaldt tvist om utgifter til leveringspliktig strøm. Klager krevde at Agva Kraft AS betalte utgifter til leveringspliktig strøm. Klager anførte at det tok ca. 3 måneder for å få en avklaring på om Agva Kraft AS har klart å levere til avtalt betingelser, og at dette påkostet henne 3 måneder med leveringspliktig strøm. Agva Kraft AS anførte at klager ble informert om at de ville refundere mellomlegget for de ekstra utgiftene klager hadde fått i forhold til leveringsplikt. Agva Kraft AS beklaget at klager ikke fikk oppstart og opplyste at de ikke har mulighet til å kompensere klager da klager har valgt en annen leverandør. Agva Kraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Agva Kraft AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder tvist om utgifter til leveringspliktig strøm.  

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2. Agva Kraft AS egenutviklet særvilkår.  

Krav

Klager krever at Agva Kraft AS betaler utgifter til leveringspliktig strøm på kr. 1 947 inkl. mva.  

Partenes anførsler

Klager bestilte strømavtale fra Agva Kraft AS til sin fritidsbolig. Klager valgte å kansellere avtalen med Agva Kraft AS da prosessen pågikk i veldig lang tid, slik at det ikke ble opprettet en strømavtale og han har mottatt leveringsplikt strøm fra netteier.  

Klager anfører at det tok ca. 3 måneder for å få en avklaring på om Agva Kraft AS har klart å levere til avtalte betingelser, og at dette påkostet han 3 måneder med leveringspliktig strøm.  

Klager påpeker at han har gjort gjentatte forsøk på å opprette et kundeforhold med Agva Kraft AS. Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. 

Klager krever at Agva Kraft AS betaler utgifter til leveringspliktig strøm.  

Agva Kraft AS (Agva) anfører at februar 2019 var en vanskelig måned for alle leverandører på grunn av omlegging til Elhub.  

Agva anfører at klager ble informert om at de ville refundere mellomlegget for de ekstra utgiftene klager hadde fått i forhold til leveringsplikt. Agva beklager at klager ikke fikk oppstart og opplyser at de ikke har mulighet til å kompensere klager da klager har valgt en annen leverandør. Agva opplyser at kompensasjon ville vært i form av fratrekk på første faktura.  

Agva avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder saksbehandling ved leverandørbytte.

Nettselskapet har plikt til å levere strøm til kunder som ikke har egen kraftleverandør. Strøm som leveres av nettselskapet på denne måten er normalt dyrere enn strøm levert fra en kraftleverandør, og er vanligvis en midlertidig ordning som varer til kunden selv får byttet kraftleverandør.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at leverandørbytte ikke ble gjennomført direkte etter avsluttet kundeforhold med kraftleverandør og at klager da ble fakturert for leveringspliktig strøm i ca. tre måneder.

Agva har erkjent ansvar men anført at de ikke kan kompensere klager da klager har valgt en annen leverandør. Nemnda mener at Agvas begrunnelse ikke er holdbar. Selskapets erkjente ansvar faller ikke bort selv om kunden har valgt en annen leverandør.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 11. januar 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.