Sak: 19-613 Klage vedrørende avtalevilkår og fakturering – Agva Kraft AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krevde dette tilbakebetalt. Klager anførte at han ble tilbudt avtale som skulle gjelde begge hans eiendommer, og hevdet at han ikke ble informert om andre tillegg enn fast årsgebyr på kr 990. Klager hevdet at Agva Kraft AS har belastet han med høyere priser enn det som er definert som innkjøpspriser fra Nordpool og det som var avtalt. Agva Kraft AS fastholdt at klager har blitt informert om tilbud om ny avtale. Agva Kraft AS viste til avtalevilkårene vedrørende pris. Agva Kraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Agva Kraft AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår. 

Regelverk 

Standard Kraftleveringsavtale § 2-1. 

Historikk

2018 – Kundeforhold opprettet.  

Krav

Klager hevder at han har betalt for mye og krever dette tilbakebetalt.  

Partenes anførsler

Klager anfører at han ble tilbudt avtale som skulle gjelde begge hans eiendommer, og hevder at han ikke ble informert om andre tillegg enn fast årsgebyr på kr 990.  

Klager oppfattet ikke tilbudet om å gå over til et annet abonnement, men opplevde dette som en bisetning i opplisting av priser. Klager sier at det på kraftleverandørens hjemmesider ikke var priser i nærheten av det han var blitt tilbudt, og anså det uaktuelt å inngå en annen avtale.  

Klager hevder at Agva Kraft har belastet han med høyere priser enn det som er definert som innkjøpspriser fra Nordpool og det som er avtalt. Klager opplyser å ha vært i kontakt med Nordpool vedrørende innkjøpspris på strøm, og mener å ha fått opplyst at innkjøpspris for Oslo-området var 54,58 øre/kWh den 01.01.19, mens Agva Kraft sin pris var 58,43 øre/kWh. I perioden fra januar til april 2019 hevder klager at avviket mellom Agva Kraft sin pris per kWh og Nordpools pris er +/- 8%.  

Klager hevder at han har betalt for mye og krever dette tilbakebetalt.  

Agva Kraft AS (AK) fastholder at klager har blitt informert om tilbud om ny avtale i oktober 2019. 

AK viser til avtalevilkårene vedrørende pris, og hevder at pris på klagers produkt er et forbruksveid gjennomsnitt hos netteier for timeprisene på kraftbørsen Nordpool, og at dette inkluderer el-sertifikater, opprinnelsesgarantier og øvrige innkjøpskostnader i aktuelt leveringsområde. 

AK avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om avtale og avtalevilkår i forbindelse med inngåelse av avtale.

Det er uomtvistet at klager har inngått en strømavtale, kalt Agva Innkjøpspris.

Klager anfører at AK har belastet han med høyere priser enn det som er definert som innkjøpspriser fra Nordpool og det som er avtalt.

Det følger av lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 16 at avtaler som inngås elektronisk krever at den næringsdrivende tydelig og i fremhevet form skal gi visse opplysninger umiddelbart før avtaleinngåelse. Dette omfatter blant annet tjenestens viktigste egenskaper, samlet pris og metode for beregning av pris og avtalens varighet, jf. henvisningen i bestemmelsens første ledd til lovens § 8 bokstav e.

Det ses hen til AK sine leveringsbetingelser, der det blant annet fremgår at "Strømpris for dette produktet er et forbruksveid gjennomsnitt hos netteier for timeprisene på kraftbørsen Nord Pool, og inkluderer el-sertifikater, opprinnelsesgarantier for ren og fornybar strøm og øvrige innkjøpskostnader i aktuelt leveringsområde. I tillegg kommer gjeldende månedsgebyr, påslag pr kWt og offentlige avgifter. Årsgebyret på kr. 990 refunderes ikke ved oppsigelse av avtalen." Nemnda bemerker at det er ukjente priselementer i avtalevilkårene, og viser for eksempel til «øvrige innkjøpskostnader», «månedsgebyr» og «påslag pr kWt». Nemnda kan ikke se at AK har redegjort på en klar måte hva kunden betaler for. Nemnda kan heller ikke se at det fremgår hvordan de ulike priselementene beregnes. Etter nemndas syn er dette i strid med lovens krav om at den næringsdrivende skal gi opplysning om avtalens samlede pris på en tydelig måte og i fremhevet form før avtalen inngås.

Konsekvensen av dette følger av lovens § 9. Av bestemmelsen fremgår det at betalingsforpliktelsen bortfaller når den næringsdrivende ikke har gitt opplysninger i samsvar med § 8 første ledd bokstav e. Avtalens innhold må endres slik at den uklarheten som har oppstått som følge av mangelfull informasjon ved avtaleinngåelse ikke virker urimelig for klager. Etter nemndas vurdering kan dette gjøres ved at AK krediterer de fakturaer klager har fått og i stedet fakturerer den kraften klager har brukt etter prisene fra Nord Pool i tillegg til det faste årsgebyret.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 5. februar 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.