Sak: 19-766 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Rauma Energi AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalegebyr. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at han som forbruker ikke har noen innflytelse under leverandørbytteprosessen og at han ikke har kunnskap om hvor mange dager leverandørbyttet vil ta. Rauma Energi AS anførte at krav om bruddgebyr er noe som ligger automatisk i avtalen og gjelder for alle kunder. Rauma Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Rauma Energi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalegebyr. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale §§ 1-2 og 5-1. Rauma Energi AS sine særvilkår.  

Historikk

11.09.19 – Klager bestiller strømavtale hos annen kraftleverandør.  

23.09.19 – Kundeforhold avsluttet.  

Krav

Klager avviser krav om bruddgebyr på kr. 500. 

Partenes anførsler

Klager hevder at krav om bruddgebyr er urimelig og avviser kravet.  

Klager viser til SMS fra Rauma Energi AS den 10.09.19, hvor det følger at "fastprisavtalen på kraft utløper i disse dager og du vil da gå over til standard flytende avtale". Klager valgte da bestille ny strømavtale hos annen kraftleverandør.  

Klager anfører at han som forbruker ikke har noen innflytelse under leverandørbytteprosessen og at han ikke har kunnskap om hvor mange dager leverandørbyttet vil ta. Klager sier at dersom Rauma Energi AS hadde varslet om gebyret, så ville han stanset overgangen.  

Rauma Energi AS (RE) anfører at krav om bruddgebyr er noe som ligger automatisk i avtalen og gjelder for alle kunder, uansett årsak til kontraktsbrudd og når dette skjer. RE påpeker at informasjon om bruddgebyret følger av avtalen.  

RE viser til at for timesmålt anlegg tar bytte 2 dager og at disse reglene gjaldt siden 18.02.19.  

RE mener at avtalen burde vært reversert av ny kraftleverandør, eventuelt av kunden selv. RE påpeker at de ikke kan pålegge kunden dette og hevder at det er informert i tilstrekkelig grad til klager om dette. RE viser til sine nettsider og anfører at det fremgår hva som er konsekvensene hvis en fastprisavtale blir brutt.  

RE opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder leverandørbytte.

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at leverandørbytte ble gjennomført direkte etter avsluttet kundeforhold. Videre legger nemnda til grunn at Rauma Energi AS ikke var kjent med tidspunktet klager ønsket å bytte til annen kraftleverandør. Nemnda mener at klager kunne ha instruert den nye kraftleverandøren om tidspunktet han ønsket oppstart av kundeforholdet. Nemnda kan ikke se at Rauma Energi AS kan holdes ansvarlig for at klager byttet kraftleverandør før bindingstiden på strømavtalen var avsluttet.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 11. januar 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.