Sak: 19-803 Klage vedrørende avtale – Hafslund Strøm AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturerte krav. Klager anførte at da det ble tilbudt strømavtalen Skredderstrøm ble det opplyst at dette var en spotprisavtale og at han ville motta et tilbud om passende strømavtale etter en måned. Klager hevdet at det ble fakturert uten at det var inngått en avtale. Hafslund Strøm AS viste til at klager fikk oppstart gjennom en prøveperiode med strømavtalen Skredderstrøm. Prøveperioden påløper i en måned med et formål om å kartlegge kundens forbruk, og deretter anbefale en passende strømavtale. Hafslund Strøm AS hevdet at det ikke var blitt gjort feil i saken. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Hafslund Strøm AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.  

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2. 

Historikk 

28.03.18 – Kundeforhold opprettet.  

26.04.20 – Kundeforhold avsluttet.  

Krav

Klager avviser fakturerte krav på kr. 252,33 og kr. 152,50. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på Hafslunds fakturering.  

Klager anfører at da han ble tilbudt strømavtalen Skredderstrøm ble det opplyst at dette var en spotprisavtale og at han ville motta et tilbud om passende strømavtale etter en måned. Klager påpeker at han mottok denne informasjonen uten at det var inngått avtale med Hafslund. Klager peker på at han ikke mottok tilbud etter en måned slik det ble informert og at han heller ikke har mottatt noen avtale. Klager sier at han ble fakturert fra Hafslund uten at det var inngått en avtale.  

Klager hevder at han har betalt fakturaene, men fakturaene ble likevel sendt til inkasso. Klager stiller spørsmål ved at han ble fakturert uten at det var inngått en strømavtale og at fakturaene ble sendt til inkasso selv om fakturaene var betalt. Klager mener at fakturerte krav og inkassosalær er urettmessig og avviser kravene.  

Hafslund Strøm AS (Hafslund) viser til at klager fikk oppstart gjennom en prøveperiode med strømavtalen Skredderstrøm den 28.03.18. Prøveperioden påløper i en måned med et formål om å kartlegge kundens forbruk, og deretter anbefale en passende strømavtale. Med Skredderstrøm vil man bli kunde hos Hafslund med en midlertidig strømkontrakt uten påslag og fastbeløp. 

Hafslund påpeker at Skredderstrømperioden til klager ble avsluttet 26.04.20 da klager fikk oppstart på deres anbefalte strømavtale Direkte Variabel 27.04.18. 

Hafslund hevder at det ikke er blitt gjort feil i denne saken og mener at inkassokravene er rettmessige. Hafslund opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått.

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager ble registrert hos Hafslund Strøm AS med en strømavtale kalt Skredderstrøm den 28.03.18. Hafslund Strøm AS har ikke fremlagt dokumentasjon på klagers aksept av strømavtalen. Hafslund Strøm AS har anført at byrået som registrerte bestillingen har opplyst at "Informasjon som er over 2,5 år gammel er slettet i systemet".

Klager har anført at det ikke er inngått gyldig avtale om produktet Skredderstrøm.

Nemndas flertall, lederen og bransjens representanter, er kommet til at gyldig avtale ble inngått. Flertallet legger i denne vurderingen særlig vekt på at Hafslund Strøm AS har sendt klager en e-post med informasjon om at produktet "Skredderstrøm" vil bli avsluttet, anbefalt en strømavtale, samt opplyst at klager vil bli satt over på den anbefalte strømavtalen dersom klager ikke foretar seg noe aktivt. Etter flertallets syn er det uheldig at det ikke foreligger dokumentasjon av klagers aksept av strømavtalen, men etter omstendighetene er flertallet av den oppfatning at klager ved sin adferd har vist at avtalen ble akseptert, ved å forholde seg til den over tid.

Mindretallet – forbrukerrepresentant Norman - kan ikke se at det er sannsynliggjort at det er inngått noen bindende avtale som gir grunnlag for å fakturere klager i denne saken. Det vises til at Hafslund ikke har klart å dokumentere at klager har samtykket til Skredderstrøm-avtalen eller Direkte Variabel-avtalen. Hafslund har hatt en klar oppfordring til å belyse dette nærmere, men har ikke bidratt i særlig grad til å avklare faktum knyttet til avtaleinngåelsesprosessen, foruten å vise til enkelte udaterte skjermbilder som angivelig skal være sendt klager. Det er den næringsdrivendes ansvar å sikre at kundens aksept kan dokumenteres så lenge kundeforholdet varer.

Mindretallet viser til at det er i strid med mfl. § 11 å levere tjenester/andre ytelser og kreve betaling for dette uten å ha avtale med kunden. Ved levering av ytelser uten etter avtale er kunden ikke pliktig til å betale for ytelsen, jf. mfl. § 11 annet ledd. Av forarbeidene til bestemmelsen fremgår det at bestemmelsen er ment å omfatte elektrisk kraft, jf. punkt 3.1.4.3 i Ot.prp.nr.62 (1999–2000).

Det kan virke urimelig at en forbruker skal kunne motta strøm uten å måtte betale for denne, men mfl. § 11 er nettopp tilsiktet å ha en preventiv effekt. Mindretallets konklusjon er at klager bør gis medhold. 

Hva gjelder inkassosalærer og hvorvidt Hafslund Strøm AS og inkassoselskapet opptrer i strid med god inkassoskikk, legger nemnda til grunn at dette ikke omfattes av nemndsavtalen og at det faller utenfor nemndas område. Klager over inkasso kan rettes til Inkassoklagenemnda.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen avsagt under dissens.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 11. januar 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.