Sak: 20-031 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste faktura for perioden 02.01.20 til 01.02.20. Klager hevdet at dørselger informerte om at strømavtalen ikke skulle igangsettes før det hadde gått tre dager fra avtaleinngåelsen. Klager anførte at Hafslund Strøm AS ikke vil anerkjenne angreskjema som ble sendt inn. Klager avviste fakturert krav. Hafslund Strøm AS anførte at det ble lagt inn gratis strøm for 1 måned, slik at klager kunne starte ny avtale hos ønsket leverandør uten fakturering fra Hafslund. Hafslund Strøm AS anførte at det kun var fakturert for nettleie for måneden klager var registrert med gratis strøm. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Hafslund Strøm AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår. 

Regelverk 

Standard kraftleveringsavtale §1-2. 

Historikk 

02.12.19 – Avtale om produktet "Skredderstrøm" 

01.02.20 – Leverandørbytte registrert. 

Krav

Klager avviser faktura nr. 522448317 for perioden 02.01.20 til 01.02.20. 

Partenes anførsler

Klager hevder at dørselger informerte om at strømavtalen ikke skulle igangsettes før det hadde gått tre dager fra avtaleinngåelse den 02.12.19. Det anføres at avtalen som ble tilbudt bestod av 14 dager gratis strøm. 

Klager anfører at Hafslund Strøm AS ikke vil anerkjenne angreskjema som ble sendt inn. 

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager avviser fakturert krav.  

Hafslund Strøm AS (Hafslund) opplyser at avtalen "Skredderstrøm" inneholdt 30 dagers prøveperiode, hvor klager kun skal betale strøm til innkjøpspris uten tillegg. Når perioden er over, vil Hafslund anbefale en strømavtale basert på forbruk med oppstart innen 3 dager. Hafslund hevder at de ikke kunne kansellere avtalen da klager tok kontakt samme dag som avtalen skulle startes. 

Hafslund mener dette er vanlig praksis også hos andre kraftleverandører. Hafslund anfører at retningslinjer for angrerett er fulgt.  

Hafslund anfører at det ble lagt inn gratis strøm for 1 måned, slik at klager kunne starte ny avtale hos ønsket leverandør uten fakturering fra Hafslund.  

Hafslund opplyser at leverandørbytte ikke ble mottatt før 01.02.20, og at klager derfor var kunde hos dem i perioden 02.12.19 til 01.02.20. I denne perioden var klager registrert med avtalen "Strøm". Hafslund anfører at det kun er fakturert for nettleie for måneden klager var registrert med gratis strøm, og at fakturering opphørte 01.02.20. 

Hafslund hevder at fakturerte krav er rettmessig og opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått.

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager ble registrert hos Hafslund Strøm AS med en strømavtale kalt Skredderstrøm den 02.12.19.

Klager har anført at Hafslund Strøm AS ikke vil akseptere innsendt angreskjema den 03.12.19. Nemnda er kommet til at gyldig avtale ble inngått. Nemnda legger i denne vurderingen særlig vekt på at Hafslund Strøm AS har sendt klager en e-post med informasjon om at klager vil bli satt over på den anbefalte strømavtalen dersom klager ikke foretar et leverandørbytte innen 14 dager. Nemnda kan ikke se at Hafslund Strøm AS kan klandres eller holdes ansvarlig for at klager ikke har lyktes med å foreta leverandørskifte. Nemnda kan heller ikke se at det er påvist feil i faktureringen.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 19. april 2021

Ragnar Lindefjeld, leder
Thomas Iversen, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.