Sak: 20-035 Klage vedrørende avtaleinngåelse – krav om kompensasjon – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager krevde kompensasjon for tort og svie. Klager hevdet at salgsperson hos NorgesEnergi AS har forfalsket hans underskrift og at avtalen derfor er ugyldig. Klager hevdet at han ikke er kjent med at selskapet har forsøkt å komme fram til en minnelig løsning, og anførte at selskapet har trenert saksbehandlingen slik at det har blitt en uforholdsmessig saksbehandling. Klager hevdet at han har hatt et økonomisk tap i form av saksomkostninger. NorgesEnergi AS anførte at klager ikke er påført et økonomisk tap og viste til at avtalen ble annullert da de ble informert om at avtalen var inngått på uriktig grunnlag. NorgesEnergi AS erkjente svikt i rutinene ved avtaleinngåelsen, og hevdet at dette er beklaget ovenfor klager ved flere anledninger. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

NorgesEnergi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtaleinngåelse. 

Regelverk 

Standard kraftleveringsavtale § 1-2. 

Historikk 

30.08.19 – Kundeforhold opprettet. Avtale inngås på salgsstand. 

Krav

Klager krever kompensasjon for tort og svie kr. 6000. 

Partenes anførsler

Klager hever at salgsperson hos NorgesEnergi AS har forfalsket hans underskrift og at avtalen derfor er ugyldig. 

Klager hevder at han ikke er kjent med at selskapet har forsøkt å komme fram til en minnelig løsning, og mener selskapet har trenert saksbehandlingen slik at det har blitt en uforholdsmessig saksbehandling. 

Klager krever kompensasjon for tort og svie. Klager hevder at han har hatt et økonomisk tap i form av saksomkostninger tilsvarende kr. 6000. 

NorgesEnergi AS (NE) anfører at klager ikke er påført et økonomisk tap og viser til at avtalen ble annullert da de ble informert om at avtalen var inngått på uriktig grunnlag. Det påpekes at klager ikke har fremlagt dokumentasjon for det påståtte økonomiske tapet som er anført. NE mener at det ikke er hjemmel for erstatning i denne saken, og at det heller ikke er grunnlag for erstatning for ikke-økonomiske tap.  

NE erkjenner svikt i rutinene ved avtaleinngåelsen, og hevder at dette er beklaget ovenfor klager ved flere anledninger. 

NE mener å ha forsøkt å komme frem til en minnelig løsning med klager gjentatte ganger, uten at det har blitt enighet mellom partene. 

NE avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning for tort og svie.

NorgesEnergi AS har erkjent ansvar for svikt i rutinene ved avtaleinngåelsen og har opplyst at det er beklaget ovenfor klager ved flere anledninger. NorgesEnergi AS har anført at de har forsøkt å komme frem til en minnelig løsning med klager gjentatte ganger uten at det har blitt enighet mellom partene.

Klager har anført at han har hatt et økonomisk tap i form av saksomkostninger tilsvarende kr. 6000. Klager har ikke dokumentert det økonomiske tapet for nemnda i denne saken, og nemnda har dermed ikke noe grunnlag for å utmåle en eventuell erstatning. Etter norsk rett må man i utgangspunktet uansett påregne å bruke egen tid for å ivareta egne rettigheter uten at dette nødvendigvis medfører et erstatningskrav.

Hva gjelder kravet om erstatning for tort og svie, anser retten dette som et krav som kan likestilles med oppreisningserstatning, jf. skadeserstatningsloven § 3-5. Det sentrale ved et slikt krav er at det skal reparere grove krenkelser som ikke har ført til noe økonomisk tap. Vilkårene for en slik erstatning er normalt ikke oppfylt i kontraktsforhold, og heller ikke i denne saken slik nemnda ser det.

Det er etter dette ikke nødvendig for nemnda å uttale seg om ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 19. april 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.