Sak: 20-045 Klage vedrørende avtalevilkår – krav om kompensasjon – Hafslund Strøm AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og tilleggsprodukter. Klager krevde refundert kostnader ved tilleggsproduktene Grønt valg og Maksprisgaranti. Klager hevdet at det ikke ble opplyst om tilleggsproduktene ved oppstart av kundeforholdet i 2015 og frem til 2020. Klager påpekte at hans aksept via SMS ikke godkjente tilleggsproduktene. Klager hevdet at tilleggsproduktene var blitt lagt til hans avtale uten samtykke. Hafslund Strøm AS anførte at klager ble informert om tilleggsproduktene via salgssamtale i 2015, og at disse produktene ble bekreftet av klager. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Hafslund Strøm AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtale og tilleggsprodukter. 

Regelverk 

Standard kraftleveringsavtale § 1-3. 

Historikk

05.06.15 – Kundeforhold opprettet.  

13.01.20 – Klager tar kontakt vedrørende tilleggsprodukter 

Krav

Klager krever refundert kostnader ved tilleggsproduktene Grønt valg og Maksprisgaranti. 

Partenes anførsler

Klager hevder at det ikke har blitt opplyst om tilleggsproduktene "Grønt valg" og "Maksprisgaranti" ved oppstart av kundeforholdet i 2015, frem til 2020. Klager påpeker at hans aksept via SMS ikke godkjente tilleggsproduktene, og at Hafslund er pliktige til å opplyse om disse tilleggsproduktene ved avtaleinngåelsen.  

Klager hevder at tilleggsproduktene er blitt lagt til hans avtale uten samtykke. Klager viser til bekreftelsesmeldingen på strømavtalen og sier at meldingen ikke inneholder lenke til avtalevilkårene.  

Klager anfører at det ikke fremgår av utstedte fakturaer at tilleggsproduktene er frivillige produkter som man kan reservere seg mot.  

Klager hevder å ha blitt belastet ca. 5000 kr i løpet av avtaleperioden grunnet tilleggsproduktene. Klager anfører at pris for "Grønt valg" var kr 2 per dag, samt kr 29 per måned for "Maksprisgaranti". Klager krever refundert kostnader ved tilleggsproduktene Grønt valg og Maksprisgaranti. 

Hafslund Strøm AS (Hafslund) anfører at klager ble informert om tilleggsproduktene via salgssamtale i 2015, og at disse produktene ble bekreftet av klager. Hafslund mener at klager har akseptert tilleggsproduktene, da de ikke mottok innvendinger mot disse før i 2020.  

Hafslund hevder at det ikke er blitt noen feil fra deres side da de har sendt tilbud og mottatt aksept. Hafslund anfører at klagen er behandlet etter deres rutiner, at klager er gitt kompensasjon på 300 kr, og at tilleggsproduktene ble avsluttet idet det ble kjent at dette ikke var ønskelig for klager.  

Hafslund avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om tilbakebetaling av kostnader for tilleggsprodukter som var inkludert i inngått kraftleveringsavtale.

Det følger av markedsføringsloven § 11 at:

"Før en avtale blir inngått, skal den næringsdrivende innhente forbrukerens uttrykkelige samtykke til enhver betaling utover vederlaget for hovedytelsen. Dersom slikt samtykke ikke er innhentet, men er lagt til grunn ved bruk av standardløsninger som forbrukeren må velge bort for å unngå tilleggsbetaling, har forbrukeren rett til å få tilbakeført tilleggsbetalingen." 

I denne saken er det omtvistet mellom partene om det er inngått avtale om tilleggsproduktene "Grønt valg" og "Maksprisgaranti". Nemnda legger til grunn at det eksisterer et klarhetskrav til avtalens innhold. Nemnda kan ikke se at Hafslund Strøm AS har dokumentert at det er inngått avtale om tilleggsproduktene. Nemnda bemerker at ordrebekreftelsen ikke nevner tilleggsproduktene, og heller ikke har noen prisopplysninger. Nemnda legger derfor til grunn at det ikke er inngått avtale om tilleggsproduktene "Grønt valg" og "Maksprisgaranti". Det foreligger derfor en tilbakebetalingsplikt for Hafslund Strøm AS. 

Tilbakebetalingskravet begrenses imidlertid av foreldelsesreglene. Foreldelseslovens alminnelige frist er tre år etter at feilen ble oppdaget, jf. foreldelsesloven § 2. Hvorvidt klager kan kreve tilbakebetaling utover tre år, beror på om klager fikk eller burde ha skaffet seg kunnskap om at hun ble fakturert for tilleggsproduktene "Grønt valg" og "Maksprisgaranti", jf. foreldelsesloven § 10. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at klager selv fikk informasjon om at "Grønt valg" og "Maksprisgaranti" var inkludert i avtalen i de løpende fakturaene. Etter nemndas syn burde klager ha skaffet seg nødvendig kunnskap gjennom utstedte fakturaer.  Nemnda er derfor kommet til at det ikke er grunnlag for tilleggsfrist etter foreldelsesloven § 10, og at hovedregelen om tre års foreldelse gjelder. 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold, ved at innklagede må refundere kunden kostnadene ved de ugyldige tilleggsproduktene begrenset av en tre års foreldelsesfrist.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 19. april 2021

Ragnar Lindefjeld, leder
Thomas Iversen, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.