Sak: 20-059 Klage vedrørende avtalevilkår – fakturering – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at NorgesEnergi AS ikke oppfyller avtalen om en forutsigbar og jevn fakturering av forbruk. Det ble påpekt at månedsbeløpene ikke ble korrigert i henhold til klagers forbruk. Klager anførte at det ble gitt for lite informasjon om at klager selv måtte følge opp strømkontoen, og at han ikke ble informert om behovet for å opprette ny e-fakturaavtale som medførte manglende betaling i oppstart av avtalen. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. NorgesEnergi AS anførte at klager var varslet om beløpsendringer og at klager da ble oppfordret til å øke det månedlige beløpet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

NorgesEnergi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår. 

Regelverk

Standard kraftleveringsavtale § 1-2. 

Historikk

17.02.17 – Avtale om fordelsproduktet Strømkonto. 

01.12.19 – Opphør av fordelsproduktet Strømkonto. Kundeforhold avsluttet.  

Krav

Klager avviser fakturert krav på kr 4 897,09. 

Partenes anførsler

Klager hevder at NorgesEnergi AS ikke oppfyller avtalen om en forutsigbar og jevn fakturering av forbruk. Det påpekes at månedsbeløpene ikke korrigeres i henhold til klagers forbruk. Klager bestrider rentekrav som er pålagt den negative saldo på klagers strømkonto. 

Klager mener at selskapet burde ha satt opp det anbefalte månedlige beløpet i 2019, siden strømkonto hadde negativ saldo. Det hevdes at NorgesEnergi AS har hatt mulighet til å justere månedsbeløp, og mener at renter som er påløpt ikke hadde vært nødvendig om beløp ble justert. 

Klager anfører at det ble gitt for lite informasjon om at klager selv måtte følge opp strømkontoen, og at han ikke ble informert om behovet for å opprette ny e-fakturaavtale som medførte manglende betaling i oppstart av avtalen. Klager påpeker at han ikke ble informert om at strømkonto ville registreres som gjeld i Gjeldsregisteret. 

Klager avviser fakturert krav. 

NorgesEnergi AS (NE) anfører at klager er varslet om beløpsendringer tre ganger i 2017, tre ganger i 2018 og en gang i 2019, og at klager da ble oppfordret til å øke det månedlige beløpet. NE opplyser om at de seks første faktura ikke er betalt, og at første innbetaling var 16.10.17. Dette medførte at saldo var negativ kr 6067,36 da klager begynte innbetalinger. NE påpeker at Strømkontoen ikke tar hensyn til regulering av anbefalt beløp i fakturaer på grunn av manglende innbetalinger.  

NE hevder å ha forsøkt å komme til en minnelig løsning med klager. NE hevder også at klager erkjenner manglende innbetaling i første periode av avtalen, via telefon 06.03.20. 

NE anfører at klager selv er ansvarlig for å betale faktura samt å orientere seg om strømkontosaldoen til en hvert tid. Det vises til avtalens vilkår punkt 6 D om negativ saldo og rente.  

NE opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager var aktiv med betalingsformen Strømkonto. Strømkonto er en betalingsform som skal gi kunder anledning til å jevne ut strømkostnadene likt på årets 12 måneder. Etter nemndas syn gjelder ikke tvisten betalingsplikt for forbrukt strøm, men faktureringsmetoden.

Nemnda oppfatter at uklarhet og tvist om Strømkonto i dette tilfellet har oppstått på grunn av at flere fakturaer ikke ble betalt og det ble derfor opparbeidet en negativ saldo på Strømkonto. Strømkontoen tar ikke hensyn til regulering av anbefalt beløp i fakturaer på grunn av manglende innbetalinger.

Nemnda kan ikke se at det er påvist feil i faktureringen. Nemnda bemerker imidlertid at betalingstjenesten kan virke forvirrende. Enkelte kunder misforstår ordningen og tror at det faste månedlige beløpet er den endelige avregningen for strøm/nettleie.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 19. april 2021

Ragnar Lindefjeld, leder
Thomas Iversen, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.