Sak: 20-081 Klage vedrørende avtalevilkår – Polar Kraft AS

Saken gjaldt uenighet om fakturering av strømavtale. Klager krevde at inngått avtale heves. Klager anførte at den forsinkede faktureringen utgjør et vesentlig mislighold av avtalen. Polar Kraft AS anførte at klager var rettmessig fakturert for sitt forbruk, men at nettkostnadene var fakturert dobbelt på grunn av forsinket mottak av nettkostnader i forbindelse med gjennomfakturering. Polar Kraft AS fremholdt at de har tilbudt klager betalingsavtaler dersom fakturert forbruk var for høyt, og at klager har anledning til å avslutte kundeforholdet. Nemnda avviste saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

Polar Kraft AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturering av strømavtale. 

Regelverk

Standard kraftleveringsavtale § 2-1. 

Historikk

01.12.18 – Polar Kraft AS iverksetter gjennomfakturering med Troms Kraft Nett AS 

12.11.19 – Kundeforhold opprettet.  

Krav

Klager krever at inngått avtale heves. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på selskapets fakturering av strømavtalen kalt Polar Fastpris 5 år. Klager anfører at den forsinkede faktureringen utgjør et vesentlig mislighold av avtalen, da feilen med gjennomfakturering har oppstått flere ganger. Klager mener dette skaper økonomisk utrygghet samt uforutsigbarhet som ikke kan aksepteres.  

Klager viser til at inngått avtale har en bindingstid på fem år. Klager anfører at Polar Kraft ikke klarer å overholde inngått avtale og krever derfor at avtalen heves.   

Polar Kraft AS (PK) anfører at klager er rettmessig fakturert for sitt forbruk, men at nettkostnadene er fakturert dobbelt på grunn av forsinket mottak av nettkostnader i forbindelse med gjennomfakturering. PK opplyser at dette er skjedd fire ganger tidligere, grunnet forsinkelser hos nettselskapet.  

PK fremholder at de har tilbudt klager betalingsavtaler dersom fakturert forbruk er for høyt, og at klager har anledning til å avslutte kundeforholdet. 

PK anfører at klager ikke har rett til å unnlate å betale fakturerte krav selv om faktura er forsinket. PK avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om fakturering av strømavtale.

I henhold til nemndsavtalen pkt. 1.4 behandler nemnda klager fra forbrukere som har et reelt behov for å få avgjort et omtvistet krav mot en næringsdrivende som kan klages inn for Elklagenemnda. Hvorvidt forbrukeren har et reelt behov for å få avgjort saken, beror på en konkret skjønnsmessig vurdering av saken.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at Polar Kraft AS har tilbudt klager å si opp avtalen uten kostnad eller andre konsekvenser for klager. Nemnda er derfor av den oppfatning at klager ikke lenger har noe reelt behov for å få avgjort et omtvistet krav, da selskapets tilbud innebærer at det ikke lenger foreligger noen reell tvist. Med hjemmel i nemndsavtalen pkt. 5.1 bokstav b avviser nemnda derfor saken fra behandling.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Saken avvises. 

Oslo, 19. april 2021

Ragnar Lindefjeld, leder
Thomas Iversen, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.