Sak: 20-100 Klage vedrørende avtale – fakturering – Fortum Markets AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager bestred sluttavregnet krav. Klager hevdet å ha vært i god tro om at det ikke var noe utestående beløp. Klager hevdet å ha blitt informert om at det ikke ville bli en større faktura ved avslutning av avtale. Klager stilte spørsmål ved nødvendigheten av avtale om "Lik betaling" dersom selskapet ikke justerer det månedlige beløpet. Fortum Markets AS anførte at klager har vært aktiv med avtale om "Lik betaling". Avtalen inkluderer fakturering for hjemmelader, hurtiglading av elbil, strøm og nettleie. Fortum Markets AS erkjente at det er blitt formidlet feil informasjon til klager vedrørende nedbetaling av hjemmelader til bil. Fortum Markets AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Fortum Markets AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår. 

Regelverk

Standard kraftleveringsavtale § 1-2.

Historikk 

03.11.17 – Kundeforhold opprettet.  

05.03.19 – Avtale om "Lik betaling". 

08.12.19 – Klager sier opp avtalen "Lik betaling". 

Krav

Klager bestrider sluttavregnet krav 9 120,43. 

Partenes anførsler

Klager mener å ha vært i god tro om at det ikke var noe utestående beløp, og sier at dette ble bekreftet per telefon. Klager hevder å ha blitt informert om at det ikke ville bli en større faktura ved avslutning av avtale, da fakturert beløp ville justeres underveis.  

Klager anfører at fakturert krav for hjemmelader ble betalt den 24.10.19. Klager mener den første sluttfaktureringen er korrekt, men at senere faktureringer er feilaktige. 

Klager påpeker at det følger av fakturadetaljene 0 kr på gjenstående beløp. Klager påpeker også at utestående beløp ikke følger av selskapets nettsider eller fakturaoversikten.  

Klager stiller spørsmål ved nødvendigheten av avtale om "Lik betaling" dersom selskapet ikke justerer det månedlige beløpet. 

Klager bestrider sluttavregnet krav. 

Fortum Markets AS (Fortum) anfører at klager har vært aktiv med avtale om "Lik betaling" fra den 06.03.19 til 06.01.20. Avtalen "Lik betaling" inkluderer fakturering for hjemmelader, hurtiglading av elbil, strøm og nettleie. Klager ble informert om dette 12.07.19. Fortum påpeker at klager ble fakturert for hjemmelader januar 2020 da selskapet ikke lenger hadde strømkontrakt. Fakturert krav på kr 6 028,61 gjelder nedbetaling av hjemmelader.  

Fortum erkjenner at det er blitt formidlet feil informasjon til klager vedrørende nedbetaling av hjemmelader til bil. Klager ble informert om at beløpet var inkludert i hennes energikonto, og at det kunne nedbetales slik. Fortum opplyser at restbeløpet som er fakturert klager gjelder hjemmelader, samt strømforbruk for perioden oktober til desember 2019.  

Fortum opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om avtale og fakturering.

Fortum Markets AS har erkjent ansvar for at klager har fått beskjed om å kunne betale kr. 6028,61 for nedbetaling av hjemmelader til lik betaling reskontro. Dette førte til at beløpet som klager i utgangspunktet betalte for hjemmeladeren har blitt brukt til å nedbetale strømregningene. Fortum Markets AS har deretter restfakturert klager for hjemmeladeren kr. 6028,61 og for forbrukt strøm kr. 3091,82.

I denne saken legger nemnda særlig vekt på at klager ble feilinformert om at hun har nedbetalt hjemmeladeren. Videre legger nemnda vekt på at det følger av fakturadetaljene 0 kr i gjenstående beløp. Etter nemndas syn er det uheldig at Fortum Markets AS har gitt feil informasjon til klager og slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager i god tro har innrettet seg etter dette. Nemnda er derfor kommet frem til at Fortum Markets AS ikke har rett til å kreve betaling for hjemmeladeren.

Hva gjelder fakturert krav for forbrukt strøm, legger nemnda til grunn at det faktiske forbruket ikke er omstridt. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.

Hva gjelder om Fortum Markets AS opptrer i strid med god inkassoskikk, legger nemnda til grunn at dette ikke omfattes av nemndsavtalen og at det faller utenfor nemndas område. Klager over inkasso kan rettes til Inkassoklagenemnda.

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis delvis medhold.

Oslo, 19. april 2021

Ragnar Lindefjeld, leder
Thomas Iversen, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.