Sak: 20-101 Klage vedrørende avtalevilkår – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at påstått avvik fra 2019 ble kreditert og at merkostnader i 2018 ble delt mellom partene. Klager anførte at avtalen ble endret uten hans samtykke og uten at han ble informert. Klager anførte at det er lagt til tilleggsprodukter som klager ikke har vært klar over. NorgesEnergi AS anførte at det er klagers eget ansvar å sette seg inn i avtalevilkårene til strømavtalen som han inngår. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

NorgesEnergi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår. 

Regelverk 

Standard kraftleveringsavtale §§ 1-2 og 3-1. 

Historikk  

2009 – Kundeforhold opprettet. Strømavtale "Gul Spot" for tre målepunkt.  

Krav

Klager krever at påstått avvik fra 2019 på kr. 2972,79 krediteres, og at merkostnader i  2018 på kr. 2750 deles mellom partene.  

Partenes anførsler

Klager viser til at det ble inngått strømavtale hos NorgesEnergi AS for tre målepunkter i 2009. Klager opplyser at det var en klar forutsetning om at strømavtalen var spotpris, påslag og fastbeløp for alle tre målepunkter. Klager anfører at avtalen ble endret uten hans samtykke og uten at han ble informert.  

Klager anfører at det er avvik mellom hva som er fakturert og hva som er belastet i klagers nettbank for de tre målepunktene. Det hevdes å være differanse mellom fakturagrunnlaget fra NorgesEnergi AS (11 507 kWh) og måletall fra nettselskapet (6091 kWh). Det anføres at selskapet har lagt til tilleggsprodukter som klager ikke har vært klar over, og at dette er grunnen til differansen i fakturerte krav. Klager mener at disse produktene er tillagt avtalene rundt 2015 og 2016, og at han ikke er informert om dette på forhånd.  

Klager betviler produktet "Topp10-garanti" og hevder at det er vanskelig å kontrollere at vilkårene følges. Klager mener at NorgesEnergi AS fraskriver seg sitt ansvar ved å ikke belyse saken godt nok.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager krever at påstått avvik fra 2019 krediteres, og at merkostnader i 2018 deles mellom partene.  

NorgesEnergi AS (NE) oppfatter saken slik at det dreier seg om at klager mener å ha innbetalt mer til selskapet enn det som er fakturert.  

NE anfører at det er klagers eget ansvar å sette seg inn i avtalevilkårene til strømavtale som han inngår, og at klager fritt kan velge hvilket produkt han ønsker.  

NE hevder at klager var i kontakt med dem i 2017, hvor det ble bekreftet hvilke produkter klager har i sin strømavtale. NE påpeker at dette er gjort både skriftlig og muntlig. NE mener at klager har hatt god kjennskap til produktene, og at klager kunne avsluttet disse på et mye tidligere tidspunkt dersom han ikke ønsket disse. NE avviser klagers krav.   

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om avtale og tilleggsprodukter.

Det følger av markedsføringsloven § 11 at: 

"Før en avtale blir inngått, skal den næringsdrivende innhente forbrukerens uttrykkelige samtykke til enhver betaling utover vederlaget for hovedytelsen. Dersom slikt samtykke ikke er innhentet, men er lagt til grunn ved bruk av standardløsninger som forbrukeren må velge bort for å unngå tilleggsbetaling, har forbrukeren rett til å få tilbakeført tilleggsbetalingen." 

I denne saken er det omtvistet mellom partene hvilken avtaler som er inngått. Nemnda legger til grunn at det eksisterer et klarhetskrav til avtalens innhold. Nemnda kan ikke se at NorgesEnergi AS har dokumentert eller sannsynliggjort hvilke avtaler som er inngått. Klager har heller ikke fremlagt avtaledokumentasjon. Nemnda har derfor ikke grunnlag for å etterprøve avtalene.

Klager skal etter dette gis medhold, men nemda har som nevnt ikke grunnlag for å uttale seg om hvilke følger dette får for faktureringen.  

Nemnda oppfordrer NorgesEnergi AS til å redegjøre for fakturert krav, slik at klager får sikkerhet for at det er korrekt forbruk som blir fakturert for de avtaler som er inngått.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 19. april 2021

Ragnar Lindefjeld, leder
Thomas Iversen, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.