Sak: 20-109 Klage vedrørende avtalevilkår – fakturering – Fjordkraft AS

Saken gjaldt uenighet om avtalens vilkår. Klager krevde klarering av selskapets avtalevilkår, og at eventuell feilfakturering tilbakebetales. Klager hevdet at det ikke var presisert at strømavtalen var inkludert handelskostnaden da avtalen ble inngått. Klager anførte at avtalens vilkår gjør det vanskelig for kunder å kontrollere at fakturagrunnlaget er korrekt og hevdet at vilkårene var misvisende. Klager påpekte at handelskostnadene bør inkluderes i påslaget. Fjordkraft AS anførte at handelskostnader inkluderes i pris på innkjøpsprisavtalene da det er den reelle innkjøpsprisen. Fjordkraft AS hevdet at klager ble tilstrekkelig opplyst om vilkårene og at det er klagers ansvar å sjekke avtalens vilkår ved avtaleinngåelse. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Fjordkraft AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtalens vilkår. 

Regelverk

Standard kraftleveringsavtale § 1-2. 

Krav

Klager krever klarering av selskapets avtalevilkår, og at eventuell feilfakturering   tilbakebetales. 

Partenes anførsler

Klager hevder at det ikke var presisert at strømavtalen var inkludert handelskostnad da avtalen ble inngått. Klager mener at hvordan prisene vektes jf. avtalens punkt 4 a, ikke fremgår tilstrekkelig klart av avtalen, og mener at det åpner for at kraftleverandøren kan benytte en annen innkjøpspris enn Nordpools. 

Klager mener at avtalens vilkår gjør det vanskelig for kunder å kontrollere at fakturagrunnlag er korrekt, og hevder at vilkårene er misvisende. Klager mener at handelskostnadene bør inkluderes i påslaget.  

Klager hevder at det har vært en feilfakturering og viser blant annet til at det i desember 2019 var overfakturert kr 10,16, og kr 5,71 for januar 2020. 

Klager krever klarering av selskapets avtalevilkår, og at eventuell feilfakturering tilbakebetales. 

Fjordkraft AS (Fjordkraft) viser til det ble inngått strømavtale om produktet Fjordkraft Spotpris.  

Fjordkraft anfører at handelskostnader inkluderes i pris på innkjøpsprisavtalene til selskapet, da det er den reelle innkjøpsprisen. Fjordkraft fremholder at dette tydelig fremgår av avtalens vilkår, punkt 4.a.  

Fjordkraft hevder at klager ble tilstrekkelig opplyst om vilkårene, og at det er klagers ansvar å sjekke avtalens vilkår ved avtaleinngåelse.  

Fjordkraft opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om avtale og avtalevilkår i forbindelse med inngåelse av avtale.

Det er uomtvistet at klager har inngått en strømavtale, kalt Fjordkraft Spotpris.

Det følger av lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 16 at avtaler som inngås elektronisk krever at den næringsdrivende tydelig og i fremhevet form skal gi visse opplysninger umiddelbart før avtaleinngåelse. Dette omfatter blant annet tjenestens viktigste egenskaper, samlet pris og metode for beregning av pris og avtalens varighet, jf. henvisningen i bestemmelsens første ledd til lovens § 8 bokstav e. 

Det ses hen til Fjordkraft sine leveringsbetingelser, der det blant annet fremgår at "Strømprisen som leveres er Fjordkraft Innkjøpspris. Med Innkjøpspris menes i denne avtalen: et timesveid gjennomsnitt av spotprisen for strømbørsen Nordpool per måned med tilhørende innkjøpskostnader i området der strømmen leveres." Nemnda bemerker at det er ukjente priselementer i avtalevilkårene, og viser blant annet til "innkjøpskostnader". Nemnda kan ikke se at Fjordkraft har redegjort på en klar måte hva kunden betaler for. Nemnda kan heller ikke se at det fremgår hvordan de ulike priselementene beregnes. Etter nemndas syn er dette i strid med lovens krav om at den næringsdrivende skal gi opplysning om avtalens samlede pris på en tydelig måte og i fremhevet form før avtalen inngås. 

Konsekvensen av dette følger av lovens § 9. Av bestemmelsen fremgår det at betalingsforpliktelsen bortfaller når den næringsdrivende ikke har gitt opplysninger i samsvar med § 8 første ledd bokstav e. Avtalens innhold må endres slik at den uklarheten som har oppstått som følge av mangelfull informasjon ved avtaleinngåelse ikke virker urimelig for klager. Etter nemndas vurdering kan dette gjøres ved at Fjordkraft redegjør for innkjøpskostnadene og refunderer disse kostnadene til klager.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 6. mai 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Gry Pedersen, Energi Norge

Susanne Grue Holberg, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.