Sak: 20-163 Klage vedrørende avtalevilkår – SkandiaEnergi AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav og hevdet at det har vært en dobbelfakturering. Klager viste til at det ble inngått avtale om ToppGaranti med en fornøydhetsgaranti for tre målepunkt. Klager anførte at avtalevilkårene ikke var overholdt. Klager hevdet at garantien innebar at klager skulle få tilbakebetalt det hun har betalt ettersom hun ikke var fornøyd med avtalen. SkandiaEnergi AS hevdet at klager har mottatt tilstrekkelig informasjon om avtalens vilkår, samt vilkår for fornøydhetsgaranti. SkandiaEnergi AS avviste klagers anførsel om dobbelfakturering. SkandiaEnergi AS hevdet at de har overholdt lovverket rundt avtaleinngåelse og avtalens vilkår, og avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

SkandiaEnergi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår. 

Regelverk 

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2. Skandia Energi AS egenutviklede særvilkår.  

Historikk  

27.11.18 – Kundeforhold opprettet.  

Krav 

Klager avviser fakturert krav og hevder at det har vært en dobbelfakturering. Klager krever tilbakebetalt det hun har betalt til SkandiaEnergi AS.  

Partenes anførsler

Klager viser til at det ble inngått avtale om ToppGaranti med en fornøydhetsgaranti for tre målepunkt. Klager hevder at Skandia har lovet "ToppGaranti" uten at dette er fulgt opp, samt at Skandia har foretatt dobbelfakturering. Det hevdes at selskapet også har sendt fakturaer til feil adresse. 

Klager mener at avtalevilkårene om "ToppGaranti" ikke er overholdt, da klager hevder at selskapet ga beskjed om at det var for tidlig å fremsette klage på det tidspunktet dette ble gjort. Klager hevder at garantien innebærer at klager skal få tilbakebetalt det hun har betalt ettersom hun ikke er fornøyd med avtalen og krever derfor tilbakebetaling.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager mener at fakturert krav på totalt kr 10 655,52 ikke stemmer overens med fakturagrunnlaget, og at dette er dobbeltfakturering av tidligere betalte krav fra klagers tidligere kraftleverandør. 

SkandiaEnergi AS (Skandia) viser til at ved inngåelse av avtalen ble det utstedt SMS med lenke for inngått avtale. Det ble også utstedt velkomstbrev, inkludert produktark.  

Skandia hevder at klager har mottatt tilstrekkelig informasjon om avtalens vilkår, samt vilkår for fornøydhetsgaranti. Skandia mener at klager har misforstått hva fornøydhetsgarantien innebærer. Skandia anfører at klager også er informert om vilkår for garantien i etterkant av avtaleinngåelsen, og at klager ble informert om at garantien ikke kunne tas i bruk før etter utløpet av perioden på ni måneder. Skandia opplyser at klager tok kontakt i mars 2020, og at dette da var syv måneder etter fristen for å ta i bruk garantien. Skandia mener at de har gjort det de kunne for å sikre kundens tilfredshet med avtalen ved at de likevel innvilget fornøydhetsgarantien. 

Skandia avviser klagers anførsel om dobbelfakturering og anfører at perioden det er snakk om stammer fra kundeforhold hos annen kraftleverandør før klager ble kunde.  

Skandia hevder de har overholdt lovverket rundt avtaleinngåelse og avtalens vilkår, og avviser klagers krav. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at klager har inngått en strømavtale, kalt Topp-3 Garanti, med en Fornøydhetsgaranti.

Nemnda viser til SkandiaEnergis leveringsbetingelser for produktet Topp-3 Garanti der det blant annet heter:

"For fordelsproduktet «100% Fornøyd» gjelder: såfremt Kunden ikke er fullt ut fornøyd med avtalen etter 9 måneders kundeforhold i SkandiaEnergi, regnet fra leveringsoppstarten, får Kunden tilbakebetalt fastbeløpet som er betalt i denne perioden. Kunden betaler da kun for strømmen som erbrukt og eventuelle tilleggstjenester. «100% Fornøyd» må benyttes innen 30 dager etter utløpet av 9-måneders perioden beskrevet foran. Tjenesten koster kr 0,-."

Det er omstridt mellom partene hva fordelsproduktet "100% Fornøyd" innebærer. Etter nemndas syn er ordlyden i leveringsbetingelsene klar; garantien kan benyttes etter 9 måneders kundeforhold i SkandiaEnergi, og må utøves innen 30 dager etter utløpet av 9-månders perioden. Det er kun fastbeløpet som blir tilbakeført dersom fordelsproduktet blir benyttet.

Ut fra foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at kundeforholdet ble opprettet i november/desember 2018. Klager kontaktet SkandiaEnergi den 07.07.20 og ønsket å benytte seg av Fornøydhetsgarantien. SkandiaEnergi valgte å se bort fra egne frister og tilbakeførte det månedlige fastbeløpet til klager. Etter nemndas syn har klager kun krav på å få tilbakeført fastbeløpet ved benyttelse av fordelsproduktet.

Klager anfører at SkandiaEnergi har dobbeltfakturert tidligere betalte krav fra hennes tidligere kraftleverandør. Nemnda kan ikke se at dette er sannsynliggjort eller at det er påvist feil i faktureringen.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 6. mai 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.