Sak: 20-180 Klage vedrørende avtale og leverandørbytte – Ishavskraft AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og leverandørbytte. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at Ishavskraft AS urettmessig har overtatt leveranse på begge hans adresser uten samtykke. Klager hevdet også at det ble lovet en måneds gratis strøm for å fortsette avtalen, men at dette ikke var levert som avtalt. Klager anførte at selskapet urettmessig har sagt opp hans kraftleveranse og at konsekvensen for klager er at han må betale leveringspliktig strøm fra netteier. Ishavskraft AS avviste at klager har krav på en måned gratis strøm. Ishavskraft AS erkjente at de ved en feil har gjenopptatt leveranse for klagers to ulike adresser, og at ett av målepunktene ikke skulle vært overført til selskapet. Krav på strøm og nettleie for dette målepunktet er frafalt. Ishavskraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Ishavskraft AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om avtale og leverandørbytte.  

Regelverk

Standard kraftleveringsavtale § 1-2.   

Historikk

24.01.20 – Kundeforhold opprettet.   

10.04.20 – Kundeforhold avsluttet.   

Krav 

Klager avviser fakturert krav på kr. 1 986,31.  

Partenes anførsler

Klager hevder at Ishavskraft AS urettmessig har overtatt leveranse på begge hans adresser uten samtykke. Klager hevder også at ble lovet en måneds gratis strøm for å fortsette avtalen, men at dette ikke er levert som avtalt.   

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. Klager mener at han ble presset til å si opp avtale med en annen kraftleverandør.   

Klager anfører at selskapet urettmessig har sagt opp hans kraftleveranse fra 10.04.20, og at konsekvensen for klager er at han må betale leveringspliktig strøm fra netteier for perioden 10.04.20-17.04.20.   

Klager avviser fakturert krav.  

Ishavskraft AS (IK) avviser at klager har krav på en måneds gratis strøm, og hevder å ha gjentatte ganger opplyst klager om at de er villige til å frafalle bruddgebyr dersom det kan løse saken. IK har også tilbudt å frafalle avtalen med tilbakevirkende kraft.    

IK opplyser at det ved telefonsalg innhentes muntlig og skriftlig aksept fra kunden, og anfører at klager har akseptert deres avtale i 24 måneder med fritak for månedlig fastbeløp på kr 49 per måned og 6 måneders bindingstid.  

IK erkjenner at de ved en feil har gjenopptatt leveranse for klagers to ulike adresser, og at ett av målepunktene ikke skulle vært overført til selskapet. Krav på kr 1927,69 for strøm og nettleie i perioden 23.02.20-10.04.20 for dette målepunktet er frafalt.   

IK avviser klagers anførsel om saksbehandlingen. IK mener er at de har behandlet saken på en akseptabel måte, og opprettholder sitt krav om at klager må betale for perioden han var aktiv kunde på et av målepunktene.  

 Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om avtale.  

Klager anfører at Ishavskraft AS har lovet en måneds gratis strøm for å fortsette avtalen og hevder at dette ikke er levert som avtalt. Ishavskraft tilbakeviser klagers krav og anfører at det var en avtale hvor fordelen til klager var å slippe månedlig fastbeløp i 24 måneder.  

Slik saken er opplyst og dokumenter, legger nemnda til grunn at klager ble registrert hos Ishavskraft AS med en strømavtale kalt Innkjøpspris.  

Nemnda kan ikke se at det er fremlagt dokumentasjon som tilsier at klager har krav på gratis strøm i en måned. Nemnda kan heller ikke se at det er påvist feil i faktureringen. Nemnda har heller ikke noe å bemerke til Ishavskraft AS sin kundebehandling ovenfor klager.  

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 6. mai 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.