Sak: 20-196 Klage vedrørende avtalevilkår – Fortum Markets AS

Saken gjaldt uenighet om fakturagebyr. Klager bestred fakturert fakturagebyr. Klager hevdet at ilagt gebyr var urettmessig da klager hevdet å ha betalt via elektronisk faktura. Klager anførte at en e-fakturaavtale bør være tilstrekkelig for å regnes som elektronisk fakturering, og at det ikke kan kreves en Avtalegiro-avtale i tillegg. Klager anførte også at han aldri er blitt opplyst om at det kreves opprettelse av Avtalegiro for å unngå gebyr. Fortum Markets AS anførte at fakturert gebyr var korrekt. Fortum Markets AS hevdet at deres utsendelse av bestillingsbekreftelse inneholdt tilstrekkelig informasjon om avtalens vilkår. Fortum Markets AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Fortum Markets AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturagebyr. 

Regelverk

Standard kraftleveringsavtale § 2-1. 

Historikk

27.07.17 – Bestillingsbekreftelse på avtale "eStrøm". 

Krav

Klager bestrider fakturerte fakturagebyr fra 01.08.17 og frem til avtalen ble avsluttet. 

Partenes anførsler

Klager bestrider selskapets fakturerte fakturagebyr fra 01.08.17, og mener ilagt gebyr er urettmessig da klager hevder å ha betalt via elektronisk faktura. Klager mener at en e-fakturaavtale bør være tilstrekkelig for å regne som elektronisk fakturering, og at det ikke kan kreves en Avtalegiro-avtale i tillegg. 

Klager anfører at hun aldri er blitt opplyst om at det kreves opprettelse av Avtalegiro for å unngå gebyr. Det hevdes at fakturspesifikasjonene ikke dokumenterer gebyret før faktura som er sendt fra og med desember 2018. 

Klager anfører at det er krevd et fakturagebyr per målepunkt hver måned, og at summen totalt er 3067. Klager krever at beløpet tilbakebetales. 

Fortum Markets AS (Fortum) anfører at fakturerte gebyr er korrekt, og mener at klager ved flere anledninger er informert om avtalens vilkår.  

Fortum mener deres utsendelse av bestillingsbekreftelse per SMS 27.07.17 inneholdt tilstrekkelig informasjon om avtalens vilkår. Vilkår ble vedlagt i lenke i SMS. Fortum fremholder at det også ble sendt informasjonsbrev til klager den 08.11.17 med anbefaling om å opprette elektronisk faktura og avtalegiro for å unngå fakturagebyr på kr 39 per faktura. Fortum påpeker at oppjustering av gebyr til kr 59 per faktura ble informert ved faktura sendt 08.07.19 samt 07.08.19. 

Fortum mener at fakturagebyr er berettiget, da avtalen er basert på elektronisk fakturering grunnet at dette reduserer administrative kostnader ved å unngå purringer. Det hevdes at dersom en kunde ikke oppretter elektronisk faktura og/eller Avtalegiro vil selskapets kostnader for innkreving totalt sett bli høyere enn hva som er beregnet per strømavtale, noe som medfører gebyr.  

Fortum avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om inngåelse av avtale og avtalevilkår.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager har inngått en avtale, kalt eStrøm, som har betingelser om eFaktura og AvtaleGiro. Dersom kunden ikke oppretter eFaktura vil kunden få et månedlig gebyr og et tilsvarende gebyr hvis hun ikke har Avtalegiro. Gebyret var på kr 39 frem til august 2019 da ble gebyret endret til kr 59.

Nemnda har først vurdert hvorvidt avtalevilkårene er urimelige og kan settes til side etter avtaleloven § 36. Nemnda har i flere tidligere saker lagt til grunn at krav om eFaktura og Avtalegiro er saklig begrunnet. Etter nemndas syn er avtalevilkårene ikke i seg selv urimelige og kan ikke settes til side etter avtaleloven § 36, se eksempelvis nemndas sak 16-146 (ELKN2016-146).

Klager har anført at hun ikke har blitt opplyst om gebyr for manglende avtalegiro. Spørsmålet er følgelig om avtalevilkårene er kommunisert tilstrekkelig klart ved avtaleinngåelsen til klager, slik at de kan anses vedtatt og dermed har blitt bindende vilkår.

Et helt sentralt moment i vurdering er hvorvidt innklagede har gitt tilstrekkelige opplysninger forut for avtaleinngåelsen, jf. lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 16 første ledd. Bestemmelsen krever at opplysningene i lovens § 8 a, e og n – herunder opplysninger om den samlede prisen for tjenesten – gis «tydelig og i fremhevet form […] umiddelbart før forbrukeren foretar bestillingen».

Etter nemndas syn er gebyrene en del av den samlede prisen på avtalen, og disse opplysningen må dermed gis tydelig og i fremhevet form forut for avtaleinngåelsen. Fortum Market AS har ikke fremlagt dokumentasjon som viser hvilken informasjon som ble gitt kunden i forkant eller etterkant av avtaleinngåelsen. Nemnda legger imidlertid særlig vekt på at klager fikk informasjon om gebyr for manglende avtalegiro i de løpende fakturaene. Etter nemndas syn ble klager gjort oppmerksom på avtalevilkårene i de løpende fakturaene, og klager hadde derfor mulighet til å reagere på gebyrene et tidligere tidspunkt. På bakgrunn av dette mener nemnda at klager ikke bør få innbetalte gebyrer refundert.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 6. mai 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.