Sak: 20-228 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at avtalen Skredderstrøm settes til side. Klager hevdet at Hafslund har brutt avtalens vilkår. Klager viste til selskapets markedsføring om 6 måneders prisløfte og anførte at Hafslund gjennom avtalen har operert med en pris som er høyere enn den gjennomsnittlige strømprisen i markedet. Klager hevdet at selskapets påstand om rimelig prisavtaler ikke var overholdt og at dette oppfylte avtaleloven § 36 ditt vilkår om vesentlig kontraktsbrudd og hevdet at avtalen må settes til side. Hafslund Strøm AS viste til at klager ble tilbudt en avtale etter å ha hatt Skredderstrøm i en måned. Hafslund Strøm AS hevdet at avtalen vilkår er fulgt, at klager har blitt tilstrekkelig informert om avtalens vilkår samt at han har blitt tilbudt andre avtaler som var rimeligere uten at klager har reagert på deres opplysninger. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Hafslund Strøm AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår. 

Regelverk

Standard kraftleveringsavtale § 2-1. 

Historikk  

06.09.19 – Kundeforhold opprettet. Avtale om produktet "Skredderstrøm" i en måned. 

26.09.19 – E-post med anbefaling om "Variabel Direkte" utstedt.  

Krav

Klager krever at avtalen "Skredderstrøm" settes til side. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på Hafslunds fakturering.  

Klager opplyser at det ved avtaleinngåelsen ble det informert at Hafslund har enkle og rimelige strømavtaler, at det alltid informeres om endringer av pris, og 6 måneders prisløfte med bedre tilbud enn tidligere prisavtale. Klager hevder at Hafslund har brutt avtalens vilkår.  

Klager viser til selskapets markedsføring om 6 måneders prisløfte og anfører at Hafslund gjennom avtalen har operert med en pris som er fire til fem ganger høyere enn den gjennomsnittlige strømprisen i markedet.  

Klager hevder at Hafslund har handlet i strid med markedsføringsloven §§ 6 til 9.  

Klager anfører at inngått avtale har 6 måneders prisløfte om markeds beste pris og at dette skulle gjelde i perioden fra september 2019 til og med februar 2020. Klager hevder at selskapets påstand om rimelig prisavtaler ikke er overholdt og at dette oppfyller avtaleloven § 36 sitt vilkår om vesentlig kontraktsbrudd. Klager mener at avtalen derfor må settes til side.  

Hafslund Strøm AS (Hafslund) viser til at klager ble tilbudt avtalen "Variabel direkte" etter å ha hatt "Skredderstrøm" i en måned. Formålet med Skredderstrøm er at Hafslund kartlegger kundens strømforbruk og deretter tilbyr en avtale best tilpasset den enkeltes forbruk. Klager ble tilbudt derfor avtalen da den ikke har månedlige fastbeløp og er uten bindingstid. Produktet er et variabelprisprodukt, hvor det settes en pris frem i tid som reflekterer sesongmessige svingninger i strømmarkedet. 

Hafslund hevder at avtalens vilkår er fulgt, at klager er blitt tilstrekkelig informert om avtalens vilkår samt at han har blitt tilbudt andre avtaler som er rimeligere uten at klager har reagert på deres opplysninger.  

Hafslund anfører at det fremkommer tydelig i e-post av 26.09.19 at klager vil bli flyttet til "Variabel Direkte" automatisk, dersom han ikke gir tilbakemelding om at det ikke er ønskelig. Det ble tilbudt en rimeligere avtale etter korrespondanse 10.10.19, men Hafslund har ikke fått bekreftelse på dette. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om avtalevilkår.

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager ble registrert hos Hafslund Strøm AS med en strømavtale kalt Skredderstrøm den 06.09.19. 

I denne saken har Hafslund Strøm AS sendt klager en e-post med informasjon om at klager vil bli satt over på den anbefalte strømavtalen kalt Variabel Direkte dersom klager ikke foretar seg noe aktivt. Da klager ikke foretok seg noe aktivt ble han satt på den anbefalte avtalen.

Klager har anført at det var avtalt at han skulle bli satt på en gunstig avtale. Hafslund Strøm AS har erkjent at klager ikke har fått den mest gunstige avtalen de kunne tilby og har derfor anbefalt deres rimeligste strømavtale kalt Webspot. Etter nemndas syn burde Hafslund Strøm AS ha anbefalt den mest gunstige strømavtalen for klager etter prøveperioden var utløpt, som da ville vært en spotprisavtale og ikke en variabelavtale. Nemnda har derfor kommet frem til at avtalens innhold må endres. Etter nemndas vurdering kan dette gjøres ved at Hafslund Strøm AS krediterer de fakturaer klager har fått og i stedet fakturerer ham for den kraften han har brukt etter ordinære spotprisvilkår. Antall forbrukte kilowattimer er ikke omstridt.

Nemnda registrerer at konsekvensen for klager ved å forholde seg passivt etter prøveperioden var utløpt, var at klager ikke ble registrert på den mest gunstige avtalen hos selskapet. Nemnda bemerker at dersom prisen på den anbefalte strømavtalen er vesentlig høyere, er dette en viktig prisopplysning, og en opplysning om avtalens samlede pris som selskapet plikter å gi tydelig og gi fremhevet form umiddelbart forut for bestillingen i henhold til angrerettloven § 16.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 6. mai 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.