Sak: 20-234 Klage vedrørende fakturering og avtalevilkår – Elevo Norge AS

Saken gjaldt uenighet om faktureringsmetoder og avtalevilkår. Klager avviste fakturert opphørsfaktura og krevde tilgodebeløpet utbetalt. Klager anførte at selskapet ikke opplyste om bindingstid på avtalen da avtalen ble inngått. Klager hevdet at selskapet systematisk overfakturerer. Klager hevdet at selskapet ikke vil utbetale et tilgodebeløp som partene tidligere har vært enige om, men at de ønsker å trekke dette fra faktureringer som er gjort. Elevo Norge AS hevdet at avtaleinngåelsen var rettmessig inngått, og at avtalens vilkår ble tilsendt klager per SMS via en lenke. Elevo Norge AS anførte at de fakturerte krav var korrekte. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Elevo Norge AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om faktureringsmetoder og avtalevilkår. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.  

Historikk

17.01.17 – Kundeforhold opprettet.  

19.04.20 – Kundeforhold avsluttet.  

Krav

Klager avviser fakturert opphørsfaktura og krever tilgodebeløpet utbetalt.  

Partenes anførsler

Klager anfører at selskapet ikke opplyste om bindingstid på avtalen da avtalen ble inngått. Klager mener at selskapet gjennom avtaleforholdet opplyser om flere ulike antall måneder med bindingstid, noe som gjør det vanskelig å vite hva som er reelt. 

Klager mener at selskapets fakturering er vanskelige å forstå, og reagerer på at selskapet sendte 14 faktura da klager avsluttet kundeforholdet. Klager hevder at selskapet systematisk overfakturerer. Klager hevder også at selskapet ved forespørsel ikke har kunnet redegjøre for sine faktureringsmetoder. 

Klager avviser selskapets påstand om at det dreier seg om et næringsforhold, da forbruket gjelder hans private husholdning. 

Klager hevder at selskapet ikke vil utbetale et tilgodebeløp som partene tidligere har vært enige om, men at de ønsker å trekke dette fra på faktureringer som er gjort.  

Klager avviser fakturert opphørsfaktura og krever tilgodebeløpet utbetalt.  

Elevo Norge AS (Elevo Norge) anfører at avtaleforholdet er tilknyttet klagers bedrift Waldherr AS, og at saken derfor ikke kan behandles av nemnda.  

Avtalen ble inngått med Kraft 1 AS, som har endret navn til Elevo Norge. Elevo Norge opplyser at avtalevilkårene er de samme som ved avtaleinngåelse.  

Elevo Norge mener at avtaleinngåelsen er rettmessig inngått, og at avtalens vilkår ble tilsendt klager per SMS via en lenke. Elevo Norge hevder at det i lenken også var informasjon om bindingstid og konsekvenser for avtalebrudd. 

Elevo Norge anfører at de fakturerte krav er korrekte, og at den tidligere faktureringen hadde feil i forbindelse med feil verdier. Elevo Norge opprettholder fakturert krav på kr 6 534,47. Elevo Norge erkjenner at klager har et tilgodebeløp, men at dette ikke vil bli utbetalt før det eldre utestående beløp på kr 6 534,47 betales.  

Nemnda ser slik på saken

I henhold til nemndsavtalen pkt. 1.3 behandler nemnda saker for forbrukere som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For så vidt gjelder kraftleveringsavtale for strømanlegg som tilhører klagerens husholdning, og som han eier i egenskap av å være forbruker, faller det innenfor nemndas myndighetsområde. Det er tilfelle i denne saken, og nemnda kom derfor til at saken kunne behandles. 

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.  

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager ved avtaleinngåelsen mottok en bekreftelsesmelding med hyperlenke til avtalevilkårene.  

I henhold til angrerettloven § 7 har kraftleverandør bevisbyrden for at opplysningsplikten er overholdt, og er den nærmeste til å sørge for dokumentasjon for at dette er gjort. Elevo Norge har ikke fremlagt dokumentasjon som viser hvilken informasjon som ble gitt kunden i forkant av avtaleinngåelsen, og heller ikke dokumentasjon for hva som ble sendt kunden i etterkant av avtaleinngåelsen. Konsekvensen er etter nemndas syn at bindende avtale ikke anses inngått, og at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr.  

Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.  

Ut fra den fremlagte dokumentasjon er nemnda ikke i stand til å danne seg en grunngitt oppfatning om det er fakturert korrekt. Nemnda er etter samlet vurdering kommet frem til at avtalens innhold må endres slik at denne uklarheten og forvirringen som har oppstått som følge av mangelfull informasjon ved avtaleinngåelse ikke virker urimelig for klager. Etter nemndas vurdering kan dette gjøres ved at Elevo Norge AS krediterer de fakturaer klager har fått og i stedet fakturerer han for den kraften han har brukt etter ordinære spotprisvilkår.  

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold, ved at avtalen revideres slik at klager betaler for de kilowattimer han har mottatt til ordinære spotprisvilkår. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 23. august 2021

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.