Sak: 20-277 Klage vedrørende avtalevilkår - Ustekveikja Energi AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at pris på 2,13 øre/kWh gjaldt for avtaleforholdet. Klager viste til at det følger av MinSide at avtalen har en fastpris på 2,13 øre/kWh, og at appen viste 2,12 øre/kWh. Klager hevdet at avtalen som følger av selskapets nettsider forplikter selskapet. Ustekveikja Energi AS hevdet at informasjon i avtalens vilkår er riktig, selv om det på innloggingsbilder har vært opplyst feil pris. Ustekveikja Energi AS opprettholdt sitt standpunkt og anførte at pris ved avtaleinngåelse sammenholdt med bestillingsbekreftelse er det gjeldende for avtalen. Ustekveikja Energi hevdet at visningsfeil ikke kan endre aksepterte vilkår ved avtaleinngåelsen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Ustekveikja Energi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.  

Regelverk

Standard kraftleveringsavtale § 2-1.  

Historikk 

07.10.19 – Klager bestiller avtalen  

19.10.19 – Kundeforhold opprettet.   

Krav

Klager krever at pris på 2,13 øre/kWh gjelder for avtaleforholdet.  

Partenes anførsler

Klager viser til at det ble inngått fastprisavtale på 51,99 øre/kWh hos Ustekveikja. Klager viser til at det følger av MinSide at avtalen har en fastpris på 2,13 øre/kWh, og at appen viser 2,12 øre/kWh.   

Klager mener det er kritikkverdig at selskapet avviser hans klage med at det er snakk om en "uforpliktende visningsfeil". Klager mener at selskapet systematisk har vist feil priser på sine hjemmesider uten at feil har blitt rettet opp i.   

Klager hevder at prisen på hans innloggingsside fra slutten av oktober 2019 til månedsskiftet mai/juni 2020 har vist pris på hans avtale til kr 2,13 øre per kWh. Klager hevder at avtalen som følger av Ustekveikjas nettsider forplikter Ustekveikja og at Ustekveikja må fakturere til denne prisen.  

Klager krever at pris på 2,13 øre/kWh gjelder for avtaleforholdet. Klager krever tilbakebetalt  det som er betalt for mye.  

Ustekveikja Energi AS (Ustekveikja) hevder at informasjon i avtalens vilkår er riktig, selv om det på innloggingssider har vært opplyst feil pris.  

Ustekveikja mener klagen handler om en visningsfeil på selskapets "Mine sider" og i kundeapp, noe selskapet mener skyldes utfordringer etter innføringen av Elhub. Dette har medført feil pris på fastprisavtaler i kunders "min side"-informasjon. Det opplyses om at feilen ble rettet for alle selskapets kunder i juni 2020. Ustekveikja har opplyst om feilen via informasjonstekst i "min side"-funksjonen.  

Ustekveikja opprettholder sitt standpunkt i saken, og mener at pris ved avtaleinngåelse sammenholdt med bestillingsbekreftelse er det gjeldende for avtalen. Ustekveikja mener at en visningsfeil ikke kan endre aksepterte vilkår ved avtaleinngåelse.  

Ustekveikja avviser klagers krav.   

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.  

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager bestilte en fastprisavtale fra Ustekveikja Energi AS den 07.10.19. Videre legger nemnda til grunn at klager har mottatt bestillingsbekreftelse med avtalevilkårene. Av bestillingsbekreftelsen fremgår det at det er en treårig fastprisavtale på 51,99 øre/kWh inkl. elsertifikat og mva.  

I denne saken har det vært en visningsfeil av pris på MinSide på Ustekveikja Energi AS sine nettsider. I forbindelse med innføringen av Elhub har det vært utfordringer med å vise rett pris på fastprisavtaler. Klager anfører at det fremgår av MinSide at fastprisavtalen har en pris på 2,13 øre/kWh og krever at dette skal gjelde i hele avtaleforholdet. Ustekveikja Energi AS anfører at visningsfeil på MinSide ikke kan endre aksepterte vilkår ved avtaleinngåelsen.  

Nemnda legger i denne vurderingen særlig vekt på at Ustekveikja Energi AS har sendt klager en bestillingsbekreftelse hvor det fremgår at produktet har en pris på 51,99 øre/kWh. Etter nemnda syn har Ustekveikja Energi AS oppfylt opplysningsplikten forut for avtaleinngåelse etter angrerettloven. Nemnda har derfor kommet til at vilkårene er vedtatt, og at klager må betale 51,99 øre/kWh.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 23. august 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.