Sak: 20-316 Klage vedrørende avtalevilkår – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår tilknyttet tilleggsproduktet Strømkonto. Klager bestred skyldig beløp på Strømkonto. Klager anførte at hun aldri har godkjent at NorgesEnergi kan opparbeide kreditt i hennes navn som ikke er et fastsatt beløp. Klager hevdet at NorgesEnergi ikke har forholdt seg til generell god forretningsskikk i behandlingen av hennes klage og at dette har medført en uoversiktlig situasjon hvor klager sitter med utestående kreditt. NorgesEnergi AS anførte at det utestående beløp på Strømkonto kan finnes i "min side"-funksjonen på deres hjemmesider, og at dette statueres på hver faktura som tilsendes kunder med dette produktet. NorgesEnergi anførte at de ikke kan bebreides for at klager ikke har satt seg inn i avtalens vilkår. NorgesEnergi avviste klagers påstand. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår tilknyttet tilleggsproduktet Strømkonto.  

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.   

Historikk:

21.01.13 – Kundeforhold opprettet.   

15.12.17 – Avtale om tilleggsproduktet Strømkonto inngått.   

01.08.20 – Avtale om tilleggsproduktet Strømkonto avsluttet.   

Krav

Klager bestrider skyldig beløp på Strømkonto på kr 5 198,55  

Partenes anførsler

Klager anfører at hun aldri har godkjent at NorgesEnergi kan opparbeide kreditt i hennes navn som ikke er et fastsatt beløp. Klager reagerer på at beløpet som er utestående på kr 5 198,55 og påpeker at utestående beløp burde vært mye tydeligere kommunisert ovenfor henne, og at dette burde være klart opplyst på månedlig basis.  

Klager mener at NorgesEnergi ikke har forholdt seg til generell god forretningsskikk i behandlingen av hennes klage, og at dette har medført en uoversiktlig situasjon hvor klager sitter med utestående kreditt.   

Klager krever at komplett kredittbeløp skal fremkomme i beløpsfeltet ved betaling av månedlige faktura i nettbank, og mener dette fremkommer som retningslinjer fra Finanstilsynet i 2016.  

Klager bestrider skyldig beløp på Strømkontoen.  

NorgesEnergi AS (NorgesEnergi) anfører at klagen bør avvises på grunnlag av at det ikke foreligger et reelt behov for behandling av saken, da det ikke foreligger et reelt krav. NorgesEnergi anfører også at nemnda ikke har kompetanse til å behandle tvisten, da tvistens kjerne er produktet Strømkonto som er en betalingsløsning.  

NorgesEnergi opplyser at det utestående beløp på Strømkonto kan finnes i "min side"-funksjonen på deres hjemmesider, og at dette fremgår av hver faktura som tilsendes kunder med dette produktet. NorgesEnergi mener at de ikke kan bebreides for at klager ikke har satt seg inn i avtalens vilkår.  

Det anføres at forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv som klager referer til ikke gjelder selskapets betalingsløsning. NorgesEnergi mener også at deres informasjonsplikt i tilknytning til produktet er ivaretatt i forbindelse med tilleggsproduktet Strømkonto.  

NorgesEnergi avviser klagers påstand om at det er gitt mangelfull informasjon om kredittelementet i Strømkonto, og i at det er opptrådt i strid med god forretningsskikk.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.  

Klager har fremsatt to krav. For det første et krav om at kostnader knyttet til Strømkonto slettes. For det andre et krav om at nemnda gir en rådgivende uttalelse om produktet Strømkonto. 

Ut fra foreliggende opplysninger, legger nemnda til grunn at klager har vært aktiv med betalingsformen Strømkonto fra 15.12.17 til 01.08.20. Strømkonto er en betalingsform som skal gi kunder anledning til å jevne ut strømkostnadene likt på årets 12 måneder.   

Det følger av markedsføringsloven § 11 at:   

"Før en avtale blir inngått, skal den næringsdrivende innhente forbrukerens uttrykkelige samtykke til enhver betaling utover vederlaget for hovedytelsen. Dersom slikt samtykke ikke er innhentet, men er lagt til grunn ved bruk av standardløsninger som forbrukeren må velge bort for å unngå tilleggsbetaling, har forbrukeren rett til å få tilbakeført tilleggsbetalingen."  

I denne saken er det omtvistet mellom partene om det er inngått avtale om tilleggsproduktet Strømkonto. Nemnda kan ikke se at NorgesEnergi har dokumentert at det er inngått avtale om Strømkonto. Nemnda bemerker at ordrebekreftelsen ikke bekrefter noe om Strømkonto. Nemnda legger derfor til grunn at det ikke er inngått avtale om Strømkonto, og har derfor kommet frem til at NorgesEnergi må refundere kostnadene knyttet til Strømkontoen for hele avtaleperioden. Tilbakebetalingsplikten gjelder månedsgebyrer og rentekostnader.  

Hva gjelder klagers krav om rådgivende uttalelse om produktet Strømkonto, viser nemnda til at nemndas mandat er å avgjøre konkrete tvistesaker, og ikke gi generelle uttalelser om lovligheten av ulike avtaletyper. I etterkant av nemndas møte, men før vedtaket ble skrevet, har Oslo tingrett den 25. januar 2022, saksnr. 21-172719TVI-TOSL/08, avsagt en dom som berører klagers spørsmål. Nemnda viser til denne til klagers orientering.  

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold, ved at NorgesEnergi må refundere kostnadene knyttet til tilleggsproduktet Strømkonto. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold.

Oslo, 27. september 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.