Sak: 20-405 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at Hafslund Strøm AS har brutt avtalen som ble inngått ved å ikke justere klagers månedlige beløp, og ved å ikke informere om avviket før oppsigelse ble gitt. Klager anførte også at opphørsfaktura var uspesifisert og at det er vanskelig å skaffe oversikt over fakturagrunnlaget. Hafslund Strøm AS anførte at det ikke var grunnlag for å frita klager fra ansvaret for å betale for levert kraft og nettleie, samt tilleggstjenester. Hafslund Strøm AS erkjente at det er oppstått en feil i deres systemer, slik at klagers økte strømforbruk ikke ble fanget opp. Hafslund Strøm AS viste til avtalens vilkår hvor det fremgår at klager fortsatt vil være ansvarlig for betaling av eget forbruk. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Hafslund Strøm AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.  

Regelverk

 Standard kraftleveringsavtale § 1-2.  

Historikk:   

26.06.19 – Kundeforhold startes opp  

15.11.19 – Klagers saldo tilgjengeliggjøres på selskapets funksjon "Min side"  

07.06.20 – Klager sier opp avtalen  

Krav

Klager avviser fakturert krav på kr 25 267,13.  

Partenes anførsler

Klager avviser at han er forpliktet til å betale opphørsfaktura for strømleveransen, tilleggstjenesten om lik betaling i avtalen samt gjennomfakturert nettleie.   

Klager anfører at Hafslund har brutt avtalen som ble inngått ved å ikke justere klagers månedlige beløp, og ved å ikke informere om avviket før oppsigelse ble gitt.   

Klager mener opphørsfakturaen er uspesifisert, og mener at det er vanskelig å skaffe oversikt over fakturagrunnlaget. Klager mener fakturaens utforming strider med vilkårene i avtalen.   

Klager avviser fakturert krav.   

Hafslund Strøm AS (Hafslund) anfører at det ikke er grunnlag for å frita klager fra ansvaret for å betale for levert kraft og nettleie, samt tilleggstjenester.   

Hafslund opplyser at tjenesten "Lik betaling" er en betalingstjeneste som gir selskapets kunder anledning til å fordele strømutgifter jevnt ut over året, ved at et fastsatt beløp faktureres hver måned i løpet av året basert på kundens faktiske strømforbruk og strømpriser.  

Hafslund erkjenner at tilleggstjenesten "Lik betaling" ikke har fungert som forutsatt, og at klager derfor ikke skal betale for denne tjenesten.   

Hafslund hevder at det totale utestående beløp er kr 24 019,13. Hafslund erkjenner at det er oppstått en feil i deres systemer, slik at klagers økte strømforbruk ikke ble fanget opp. Hafslund avviser at feilen kan medføre at klager ikke skal betale for det faktiske forbruket, og viser til avtalens vilkår hvor det fremgår at klager fortsatt vil være ansvarlig for betaling av eget forbruk.   

Hafslund opprettholder sitt krav.   

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.  

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-2 kan kraftleverandør kreve tilleggsbetaling ved feil ved måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata eller ved faktureringsfeil med mindre klager var i aktsom god tro. 

Ut fra foreliggende opplysninger og dokumentasjon, legger nemnda til grunn at klager har vært aktiv med betalingstjenesten "Lik betaling". Denne betalingstjenesten innebærer at kunden betaler et fast månedlig beløp til en konto hos strømleverandøren, som forutsetningsvis er litt høyere enn forventet forbruk i sommerhalvåret, og litt lavere enn forventet forbruk i vinterhalvåret. Poenget med tjenesten er å jevne ut kundens månedlige innbetalingsforpliktelse over årets 12 måneder. De løpende kostnadene for kundens strømforbruk avregnes mot Lik betaling-kontoen, som kan ha positiv eller negativ saldo.

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det har vært en faktureringsfeil. Hafslund har erkjent at det har vært en feil i deres systemer som har medført at klagers økte strømforbruk ikke har blitt fanget opp. Dette har ført til at det jevne beløpet til betalingstjenesten ikke har blitt oppjustert og det er derfor blitt opparbeidet en negativ saldo på Lik betaling-kontoen.  

Spørsmålet er følgelig om klager var i aktsom god tro. Dette beror på en konkret vurdering. Nemnda legger særlig vekt på at klager ikke fikk informasjon om den negative saldoen på Lik betaling-kontoen eller at det var noe utestående krav i de løpende fakturaene. Klager hadde derfor heller ingen forutsetning for å vite noe om dette. Etter nemndas syn har ikke Hafslund sannsynliggjort at det er gitt tilstrekkelig informasjon om utestående krav i kontoen betalingstjenesten "Lik Betaling" til klager. Nemnda mener på denne bakgrunn at klager har vært i aktsom god tro og Hafslund har derfor ikke rett til å kreve tilleggsbetaling.  

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig.  

VEDTAK  

Klager gis medhold. 

Oslo, 27. september 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.