Sak: 20-410 Klage vedrørende avtale – Fjordkraft AS

Saken gjaldt uenighet om oppsigelse av strømavtale. Klager avviste fakturert krav for tidligere bolig etter meldt flytting. Klager anførte at hun sendte melding om flytting og at dette var ment som en oppsigelse på hennes tidligere adresse. Klager anførte at hun registrerte ny måler på sin avtale samtidig som hun meldte flytting, og mente at dette bør være godt nok for å vise at hennes intensjon var å si opp på tidligere adresse. Fjordkraft AS bekreftet at klager meldte flytting i deres systemer den 04.02.20, men anførte at det ikke var registrert noen oppsigelse av avtale på dette tidspunktet. Det ble påpekt at klager i skjemaet for registrering av flytting ikke har huket av for oppsigelse. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Fjordkraft AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om oppsigelse av strømavtale.  

Regelverk

Standard kraftleveringsavtale §§ 5-4 og 5-5.  

Historikk 

04.02.20 – Klagers flytting meldes inn til Fjordkraft 

Krav

Klager avviser fakturert krav for tidligere bolig etter meldt flytting 04.02.20.  

Partenes anførsler:  

Klager  anfører at hun sendte melding om flytting den 04.02.20 og at dette var ment som en oppsigelse på hennes tidligere adresse. Det opplyses om at tidligere utleier leste av måleren og tok tilbake boligen den 31.01.20. Klager avviser derfor at hun skal betale for strøm for denne boligen frem til 08.03.20.   

Klager anfører at hun registrerte ny måler på sin avtale samtidig som hun meldte flytting, og mener dette bør være godt nok for å vise at hennes intensjon var å si opp på tidligere adresse.   

Klager mener at Fjordkrafts skjemaer på nettsidene er misvisende, da hun var sikker på at oppsigelse på gammel adresse var i orden fra 04.02.20. Klager mener at hun ikke kan lastes for dette, og at det er Fjordkraft som bør bære ansvaret for situasjonen som er oppstått.  

Klager avviser fakturert krav for tidligere bolig etter meldt flytting 04.02.20.  

Fjordkraft AS (Fjordkraft)bekrefter at klager meldte flytting i deres systemer den 04.02.20, men anfører at det ikke var registrert noen oppsigelse av avtale på dette tidspunktet. Det påpekes at klager i skjemaet for registrering av flytting ikke har huket av for oppsigelse. Det opplyses at klager kontaktet kundeservice den 06.03.20, og at det da ble registrert en oppsigelse av avtalen fra og med 08.03.20.  

Fjordkraft anfører at klager har misforstått de ulike skjemaene på nettsiden, og at det er slik problemstillingen har oppstått.  

Fjordkraft opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om oppsigelse av strømavtale.  

Klager anfører at det ble sendte melding om flytting og at dette var ment som en oppsigelse på hennes tidligere adresse. Fjordkraft anfører at klager har meldt inn flytting, men at det ikke var huket av for oppsigelse av strømavtalen.  

Det er uomtvistet at klager har meldt inn flytting ved innsendelse av flytteskjema via Fjordkraft sine nettsider. Av flytteskjemaet fremgår det blant annet: "Her er adressene vi har registrert på deg. Hvis du skal si opp strømmen på en av disse adressene kan du velge det her. Hvis ikke kan du gå videre til neste steg for å registrere din nye adresse." Kunden må altså huke av for å si opp strømavtalen på registrert adresse.  Når det er opplyst så tydelig i flytteskjemaet at det må hukes av for å si opp strømmen, må klager forstå at dette er et krav for oppsigelse av strømavtalen. Nemnda legger derfor til grunn at innsendt flyttemelding ikke er tilstrekkelig som oppsigelse av strømavtalen. 

Nemnda bemerker likevel at det ikke er et klart skille mellom oppsigelse og flytting, og at det derfor kan virke forvirrende for forbrukerne. Nemnda mener derfor at Fjordkraft kan kommunisere enda tydeligere til forbrukerne at flyttemelding ikke regnes som oppsigelse av strømavtale. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 27. september 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.