Sak: 20-416  Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet NorgesEnergi AS ikke hadde grunnlag for å ilegge bruddgebyr og hevdet at NorgesEnergi AS ikke har overholdt avtalen. Klager anførte at kravet gjelder en leveranse som ikke ble gjort til avtalt tidspunkt. Klager påpekte at oppstart skjedde 6 måneder senere og kostet han tid og ekstra utgifter da uteblivelse av strømlevering utløste leveringspliktig strøm. NorgesEnergi AS viste til at strømbestilling ikke ble gjennomført da oppgitt adresse ikke var registrert på klagers navn. NorgesEnergi AS anførte at kundeforholdet varte i to perioder og at klager ikke overholdt avtaletiden i henhold til avtalevilkårene. NorgesEnergi AS opprettholdt krav om bruddgebyr. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

NorgesEnergi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.   

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.  

Krav

Klager avviser krav om bruddgebyr på kr. 500.  

Partenes anførsler 

Klager avviser krav om bruddgebyr.   

Klager hevder at NorgesEnergi ikke hadde grunnlag for å ilegge bruddgebyr og hevder at NorgesEnergi ikke har overholdt avtalen.   

Klager anfører at kravet på kr 500 gjelder en leveranse som ikke ble gjort til avtalt tidspunkt. Klager påpeker at oppstart skjedde 6 måneder senere og kostet han tid og ekstra utgifter da uteblivelse av strømlevering utløste leveringspliktig strøm.   

Klager anfører at det ble inngått avtale med NorgesEnergi per telefon om at bruddgebyret skulle frafalles dersom klager fortsatte som kunde og NorgesEnergi dekket mellomlegget for leveringspliktig strøm. Klager anfører at NorgesEnergi ikke fulgte opp dette og derfor ønsket han ikke å fortsette som kunde.   

NorgesEnergi AS (NorgesEnergi) viser til de mottok en bestilling fra klager etter salg i Elkjøp den 03.07.19. Strømavtalen ble ikke gjennomført da oppgitt adresse ikke var registrert på klagers navn. For å kunne gjennomføre bestillingen ble det sendt gjentatte ganger SMS og telefonsamtaler som ikke ble besvart av klager. Da bestillingen ikke ble gjennomført ble det utstedt et bruddgebyr på kr 500.  

NorgesEnergi anfører at det ble avtalt at de skulle dekke mellomlegget for leveringspliktig strøm og kunden selv skulle sende inn kopi av faktura fra nettselskapet for utregning. NorgesEnergi påpeker at de ikke har mottatt kopier av faktura som avtalt.   

NorgesEnergi anfører at kundeforholdet var i to perioder og at klager ikke overholdt avtaletiden i henhold til avtalevilkårene.   

NorgesEnergi opprettholder krav om bruddgebyr.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått, herunder spørsmål om klager kan gå fra avtalen uten å betale bruddgebyr. 

Ut fra de foreliggende opplysninger, legger nemnda til grunn at klager inngikk en strømavtale med NorgesEnergi i butikken Elkjøp. Videre legger nemnda til grunn at strømavtalen klager inngikk hadde 9 måneders bindingstid og et bruddgebyr på kr 500 hvis kunden går fra avtalen før utløpet av bindingstiden.  

NorgesEnergi anfører at strømavtalen ikke ble direkte gjennomført etter klagers bestilling da oppgitt adresse ikke var registrert i klagers navn. NorgesEnergi har kontaktet klager gjentatte ganger per SMS og telefon uten at klager har besvart henvendelsene. Nemnda kan ikke se at NorgesEnergi kan klandres eller holdes ansvarlig for at strømavtalen ikke ble gjennomført.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 27. september 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.