Sak: 20-487 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Kraftriket AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde tilgodebeløp utbetalt. Klager viste til avregning med et tilgodebeløp og reagerte på at selskapet ikke ville utbetale tilgodebeløpet. Klager anførte at i henhold til norsk lovgivning vedrørende fusjon/fisjon er selskapet forpliktet til å overholde forpliktelser. Kraftriket AS anførte at det har vært en glipp i systemet som har ført til at klager har fått tilgodebeløp på grunn av en rabatt, noe klager ikke skulle hatt. Kraftriket AS påpekte at om klager hadde bestilt strømavtalen på et senere tidspunkt slik at vilkårene var gjeldende, så hadde klager likevel ikke fått dette utbetalt da klager sa opp avtalen. Kraftriket AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Kraftriket AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.   

Regelverk

Standard Kraftleveringsvilkår § 1-2.  

Historikk

03.04.20 – Kundeforhold opprettet.   

Krav

Klager krever tilgodebeløp på kr. 296,51 utbetalt.   

 Partenes anførsler 

Klager viser til avregning med et tilgodebeløp og reagerer på at selskapet ikke vil utbetale tilgodebeløpet.   

Klager anfører at i henhold til norsk lovgivning vedrørende fusjon/fisjon er selskapet forpliktet til å overholde forpliktelser og krever derfor utbetalt tilgodebeløpet.  

Kraftriket AS (Kraftriket) viser til at klager bestilte Lærdal Timespot den 03.04.20. Ved bestilling aksepterte klager avtalevilkårene og bekreftet bestillingen. Det ble tilsendt kvittering til e-postadressen som ble registrert ved bestilling.   

Kraftriket anfører at det har vært en glipp i systemet som har ført til at klager har fått tilgodebeløp på grunn av en rabatt, noe klager ikke skulle hatt. Kraftriket erkjenner at det er gjort en feil. Vilkårene ble endret etter at avtalen ble inngått og vilkårene var derfor ikke gjeldende for klager.   

Kraftriket viser til deres leveringsvilkår pkt. 6 og anfører at det fremgår tydelig at dersom minuspåslaget var høyere enn spotpris, vil fakturaen bli satt til kr 0. Kraftriket påpeker at om klager hadde bestilt strømavtalen på et senere tidspunkt slik at vilkårene var gjeldende, så hadde klager likevel ikke fått dette utbetalt da klager sa opp avtalen.  

Kraftriket avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.  

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager bestilte en strømavtale kalt Lærdal Timespot fra Kraftriket den 03.04.20. Videre legger nemnda til grunn at klager har mottatt bestillingsbekreftelse med avtalevilkårene. Av avtalevilkårene fremgår det at dersom "minuspåslaget er høyere enn spotpris vil faktura bli satt til kr. 0."  

Kraftriket anfører at det har vært en endring av vilkårene for strømavtalen Lærdal Timespot, og at vilkårsendringene ikke er gjeldene for klager. I henhold til angrerettloven § 7 har kraftleverandør bevisbyrden for at opplysningsplikten er overholdt, og er den nærmeste til å sørge for dokumentasjon for at dette er gjort. Nemnda kan ikke se at Kraftriket har dokumentert i tilstrekkelig grad hvilke kontraktsvilkår som er gjeldende for klager og etter nemndas syn er dette et brudd på opplysningsplikten.   

Kraftriket har erkjent at det feilaktig ble produsert en faktura med et tilgodebeløp som ble utbetalt til klager. Kraftriket har også erkjent at klager ble feilinformert om vilkårene for utbetaling av tilgodebeløp. Etter nemndas syn er det uheldig at Kraftriket har gitt feil informasjon til klager og slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager i god tro har innrettet seg etter dette. Nemnda har derfor kommet frem til at klager i utgangspunktet hadde krav på tilgodebeløpet. Videre legger nemnda til grunn at det fremgår tydelig av avtalevilkårene at tilgodebeløpet ikke blir utbetalt ved opphør av kraftleveransen. Klager avsluttet kundeforholdet hos Kraftriket og har derfor ikke krav på tilgodebeløpet.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 11. oktober 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.