Sak: 20-110 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – LOS AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår ved inngåelse av avtale. Klager hevdet at han var overfakturert og krevde dette tilbakebetalt. Klager hevdet at det ble bestilt en spotprisavtale. Klager hevdet også at LOS AS ikke har kunnet dokumentere at det var en variabel avtale han inngikk. Klager anførte at det var brukt feil priser i faktureringen og mente feilen skyldtes at han er blitt satt på feil strømavtale. LOS AS anførte at det fremkom klart av ordrebekreftelsen at avtalen som ble inngått var en variabel strømprisavtale. LOS AS anførte at klager har fått det produktet som er bestilt og at fakturaene og deres grunnlag var korrekte. LOS AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

LOS AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår ved inngåelse av avtale. 

Regelverk

Standard kraftleveringsavtale § 1-3. LOS egenutviklede vilkår.  

Historikk  

28.05.19 – Kundeforhold opprettet. Ordrebekreftelse utstedt.  

22.01.20 – Klager bytter produkt - endres fra LOS Topp 5 garanti til LOS Digitalspot.  

Krav

Klager hevder at han er overfakturert kr. 1 580 og krever dette tilbakebetalt.  

Partenes anførsler

Klager avviser selskapets påstand om at han har bestilte en variabel strømavtale. Klager hevder at det ble bestilt en spotprisavtale. Klager hevder også at LOS AS ikke har kunnet dokumentere at det var en variabel avtale han inngikk. 

Klager anfører at det er brukt feil priser i faktureringen og mener feilen skyldes at han er blitt satt på feil strømavtale. 

Klager hevder at han er overfakturert kr. 1 580 og krever dette tilbakebetalt. 

LOS AS (LOS) anfører at det fremkommer klart av ordrebekreftelsen at avtalen som ble inngått var en variabel strømprisavtale. Det påpekes at e-posten også inneholder avtalens vilkår, slik at det var enkelt for klager å undersøke vilkårene etter mottak av e-post. 

LOS mener at klager har fått det produktet som er bestilt, og at fakturaene og deres grunnlag er korrekte.  

LOS avviser klagers krav. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår ved inngåelse av avtale.

I denne saken er det omtvistet mellom partene om det er inngått en variabelavtale eller en spotprisavtale. Nemnda legger til grunn at det eksisterer et klarhetskrav til avtalens innhold. Klager anfører at han har bestilt spotprisavtale via innklagedes hjemmeside. Innklagede viste til utstedt velkomstbrev samt ordrebekreftelse og anfører at klager bestilte en variabelavtale.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager ved avtaleinngåelse har mottatt ordrebekreftelse med avtalens vilkår. Av ordrebekreftelsen fremgår det at klager har bestilt strømavtalen kalt "LOS Topp 5 garanti". Av avtalevilkårene fremgår det at avtalen garanterer at den årlige strømprisen skal være blant de 5 rimeligste variable strømavtalene. Etter nemndas syn gir ordrebekreftelsen og avtalevilkårene tydelig informasjon om hvilket produkt klager har valgt og hvilke vilkår som gjelder for avtalen. Nemnda kan ikke se at det er påvist feil i faktureringen.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 6. mai 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.