Sak: 20-144 Klage vedrørende avtalevilkår – Eidsiva Energi AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han var blitt overfakturert og krevde dette tilbakebetalt. Klager anførte at Eidsiva Energi AS har endret avtalevilkårene om prismatch og at han derfor ikke har fått anledning til å benytte seg av den årlige prismatchen som følger av avtalen. Klager hevdet at vilkårsendringen ikke kan gis tilbakevirkende kraft, og at hans siste forespørsel om prismatch derfor burde vært godkjent. Eidsiva Energi AS anførte at deres generelle prismatchvilkår ble endret og publisert på hjemmesiden og at dette ikke har hatt noen konsekvenser eller innvirkning på klagers avtale. Eidsiva Energi AS hevdet at avtalens vilkår som prismatch er fulgt, da klager ble gitt prismatch for 1 tilfelle. Eidsiva Energi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Eidsiva Energi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.  

Regelverk 

Standard Kraftleveringsavtale §§ 1-2 og 6. 

Historikk 

04.10.19 – Vilkår om prismatch endres.  

Krav

Klager hevder at han er blitt overfakturert kr. 1 054,06 og krever dette tilbakebetalt.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på selskapets endring av avtalevilkår.  

Klager anfører at Eidsiva Energi AS har endret avtalevilkårene om prismatch og at han derfor ikke har fått anledning til å benytte seg av den årlige prismatchen som følger av avtalen. 

Klager hevder at vilkårsendringen ikke kan gis tilbakevirkende kraft, og at hans siste forespørsel om prismatch derfor burde vært godkjent. Klager påpeker at vilkårene ble endret to dager etter hans siste prismatch, og tilbakeviser selskapets anførsel om dette.  

Klager hevder at han er blitt overfakturert med påslag på 5,75 øre/kWh istedenfor -18,5 øre/kWh, samt 49 kr i fastbeløp per mnd, totalt kr. 1 054,06. Klager krever dette tilbakebetalt.  

Eidsiva Energi AS (Eidsiva) anfører at deres generelle prismatchvilkår ble endret og publisert på hjemmesiden 04.10.19, og at dette ikke har hatt noen konsekvenser eller innvirkning på klagers avtale. Det opplyses at endringen skyldes en vurdering av forretningsmessige konsekvenser som avtaletypen har for selskapet. Eidsiva endret vilkårene, slik at prismatch ikke kunne tilbys mer enn 1 gang per år per kunde. 

Eidsiva hevder at avtalens vilkår om prismatch er fulgt, da klager ble gitt prismatch for 1 tilfelle. Eidsiva påpeker at klager mottok prismatch i følgende perioder: 09.06.19-01.09.19, 01.09.19-01.10.19 og 03.10.19-03.11.19. 

Eidsiva avviser klagers krav. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om avtalevilkår.

I henhold til kraftleveringsavtale § 6 skal kraftleverandøren varsle kunden direkte om endringer, herunder alle endringer i pris for kundens produkt. Som direkte varsel regnes brev til kunden, eller elektronisk melding, eksempelvis e-post, SMS eller melding gjennom en "Min side"- funksjon på leverandørens nettside.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at Eidsiva Energi AS varslet om endringer av deres generelle prismatchvilkår via deres nettsider den 04.10.19. Den 01.11.19 fremsatte klager et krav om prismatch mot strømavtalen kalt "Telinet Spot-NP" med -18,5 øre/kWh i påslag. Eidsiva Energi AS sendte epost til klager den 04.11.19 og informerte om endring av de generelle prismatchvilkår.

Etter nemnda syn er varsling av vilkårsendring ved informasjon på kraftleverandørens generelle nettsider ikke tilstrekkelig i medhold av kraftleveringsavtalen § 6. Nemnda har derfor kommet frem til at vilkårsendringen ikke var gjeldende for klager før den 04.11.19 og klager kan derfor benytte tilbudet om prismatch frem til den 04.11.19.

Hva gjelder klagers krav om prismatch mot strømavtalen hos Telinet AS, kan nemnda ikke se at klager i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at produktene er sammenlignbare.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 6. mai 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.