Elklagenemnda

Innhold

Avgjørelser på saker om tilknytning eller fremføring av strøm til privat bolig

 1. Vedtak, Tilknytning / fremføring av strøm

  Sak: 18-599 Klage vedrørende tilknytning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tvist om flytting av fordelingsskap og strømkabler. Klager krevde at Hafslund Nett AS fjernet alle kabler som ligger inne på eiendommen unntatt nødvendige tilførselskabler fra hovednettet til eiendommen. Klager krevde også at Hafslund Nett AS fjernet fordelingsskapet som står inne på klagers eiendom. Klager påpekte at avtale ikke ble tinglyst og hevdet derfor at avtalen ikke var gyldig. Klager mente at Hafslund Nett AS spekulerte både i det juridiske grunnlaget, samt de faktiske forholdene. Hafslund Nett AS avviste klagers krav. Hafslund Nett AS viste til tinglysingsloven og anførte at det ikke var tvil om at klager kjente til fordelingsskapet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak, Tilknytning / fremføring av strøm

  Sak: 18-588 Klage vedrørende AMS-måler – plassering av antenne – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt plassering av antenne ved målerbytte. Klager krevde alternative løsningsforslag fra Hafslund Nett AS, slik at AMS-måler tilfredsstiller kravene til AMS-måler samt er mer diskré. Klager hevdet at det ikke var informert om omfanget av antennene utenfor måleskapet. Klager hevdet at montøren har informert om at det finnes alternative løsninger med AMS-målere med ekstern-antenne som er mer diskret og bedre tilpasset. Hafslund Nett AS viste til at eksterne antenner benyttes for å sørge for god radiokommunikasjon for de nye AMS-målerne. Det benyttes en installasjonsinstruks hvor det er angitt i hvilke tilfeller man skal benytte ulike typer antenner. Hafslund nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak, Tilknytning / fremføring av strøm

  Sak: 18-278 Klage vedrørende omlegging av nettanlegg – Hallingdal Kraftnett AS

  Saken gjaldt omlegging av kabel. Klager avviste fakturert krav. Klager krevde prisavslag for hele kostnaden for omleggingen. Subsidiært krevde klager et forholdsmessig prisavslag. Klager anførte at det knyttet seg vesentlige mangler til Hallingdal Kraftnett AS sin håndtering av omleggingen av anlegget og hevdet at manglene gir rett til prisavslag. Klager påpekte at det er en klar opplysnings- og informasjonsplikt ovenfor kunden. Hallingdal Kraftnett AS avviste klagers krav. Hallingdal Kraftnett AS anførte at klager må selv dekke kostandene med omlegging av kabelen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak, Tilknytning / fremføring av strøm

  Sak: 18-085 Klage vedrørende anleggsbidrag - TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om anleggsbidrag. Klager krevde at anleggsbidraget var på kr. 30 000. Subsidiært krevde klager at anleggsbidraget var på kr. 60 000. Klager krevde også at det må foreligge en bekreftelse på at innbetaling av anleggsbidraget i prosjektet utover de 75 som var grunnlag for prosjektet refunderes hytteeierne for en periode på 10 år etter at prosjektet er ferdigstilt. TrønderEnergi Nett AS avviste klagers krav. TrønderEnergi Nett AS anførte at nye kunder skal betale kr. 70 000 i anleggsbidrag i henhold til samme avtale som klager, inntil anlegget er nedbetalt. Nemnda avviste enstemmig saken fra behandling.

 5. Vedtak

  Sak: 17-592 Klage vedrørende plassering av fordelingsskap - Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om plassering av fordelingsskap. Klager hevdet at det var inngått en muntlig avtale om at det ikke var nødvendig å søke om dispensasjon fra å montere utvendig målerskap. Hafslund Nett AS avviste klagers krav og anførte at det var gitt både muntlig og skriftlig avslag på dispensasjon fra krav i bransjenorm NEK 399 om plassering av utvendig målerskap. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak

  Sak: 17-586 Klage vedrørende tilknytning - krav om erstatning - Fosen Nett AS

  Saken gjaldt tvist om vederlag ved vedlikehold av linjenettet. Klager krevde kompensasjon for veireparasjon og at det opprettes en bruksrettsavtale. Klager hevdet at det er vanlig praksis at det gis støtte til veireparasjon når nettselskapene utfører vedlikehold av nettet på grunneiers eiendom. Fosen Nett AS avviste klagers krav. Fosen Nett AS viste til at de er villige til å betale bomavgift, men ikke til å inngå en særavtale for denne veien. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.