Sak: 16-196 Klage vedrørende anleggsbidrag – Helgeland Kraft AS

Saken gjaldt beregning av anleggsbidrag. Klager mente at anleggsbidraget var for høyt i forhold til estimatet. Klager ba om et prispåslag på 15 % av estimert tilbud. Klager mente at selskapet hadde alle tilgjengelige muligheter for å gi en bedre forhåndskalkyle da de vet hvor mye reisetid montører har. Helgeland Kraft AS hevdet at timeforbruket var korrekt. Helgeland Kraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold. Det var dissens i begrunnelsen.

Saken gjelder uenighet om anleggsbidrag.

Regelverk

Standard tilknytningsvilkår § 5. Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomhet og tariffer § 17-5.

Historikk

16.12.15 – Pristilbud på anleggsbidrag

22.06.16 – Faktura

Krav

Klager mener at anleggsbidraget på kr. 30 159 er for høyt i forhold til estimert tilbud på kr. 17 000. Klager vil imøtekomme et prispåslag på 15 % av estimert tilbud.

Partenes anførsler

Klager reagerer på at det er stor forskjell mellom estimert tilbud på anleggsbidraget og de faktiske utgifter. Estimatet var beregnet til kr. 17 000 og den reelle fakturaen ble på kr. 30 159. Klager peker på at det nesten er dobbelt så stort beløp.

Klager viser til at det ble utført arbeid på andre prosjekter i området på samme tidspunkt. Klager stiller spørsmål ved om det er en del forvekslinger med timer. Klager sier at den største forskjellen ligger i arbeidstimer. Det var i dette tilfellet brukt 45 timer med 3 personer. Klager mener at selskapet hadde alle tilgjengelige muligheter for å gi en bedre forhåndskalkyle da de vet hvor mye reisetid montører har.

Klager mener at anleggsbidraget på kr. 30 159 er for høyt i forhold til estimert tilbud på kr. 17 000. Klager vil imøtekomme et prispåslag på 15 % av estimert tilbud.

Helgeland Kraft AS hevder at timeforbruket er korrekt. Helgeland Kraft sier at det er gitt en pris som er et estimat og som ikke alltid gir optimale beregninger på kostnadene. Helgeland Kraft peker på at det i denne saken er mye reisetid og i tillegg er det et behov for tre montører for å reise en stolpe på en sikker måte.

Helgeland Kraft hevder at det ikke er en sammenkobling med andre oppgaver i området.

Helgeland Kraft opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder beregning av anleggsbidrag og overskridelser samt at opplysninger og årsak til overskridelser ikke er formidlet til klager.

I henhold til standard tilknytningsvilkår § 5 skal anleggsbidraget beregnes i henhold til de enhver tid gjeldende forskrifter.

Regler om anleggsbidrag er gitt i kontrollforskriften (FOR-1999-03-11-302) § 17-5, og forvaltes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Nemnda viser til NVEs artikkel om beregning av anleggsbidrag publisert på NVEs nettsider 22.10.15. Av artikkelen fremgår bl.a. at:

"Ved tilbud fra nettselskapet om tilknytning eller forsterkning er anleggsbidraget et overslag. Ved ferdigstillelse av nettanlegget skal anleggsbidraget etterberegnes, slik at kunden dekker de nødvendige kostnadene ved tilknytningen. Dette innebærer at kunden kan få innsyn i hvilke kostnader som faktisk har påløpt og at kunden skal tilbakebetales (etterfaktureres) dersom anleggsbidraget som kunden i utgangspunktet betalte til nettselskapet var overestimert (underestimert) i forhold til de endelige kostnadene. En ordning med fastpris oppfyller ikke krav til ikke-diskriminering i kontrollforskriften § 13-1 bokstav c, ettersom dette innebærer at noen kunder får dekket deler av sine anleggskostnader av nettselskapet og at andre kunder ikke får det. En ordning med fastpris medfører heller ikke at kunden dekker de nødvendige kostnadene ved tilknytning eller forsterkning, jf. kontrollforskriften § 17-5."

Det følger altså av de offentligrettslige reglene om anleggsbidrag at kunden må betale de faktiske kostnadene ved tilknytningen, selv om et tidligere gitt kostnadsestimat har vist seg å være for lavt. Noe annet vil i utgangspunktet være i strid med tarifferingsreglene.

Elklagenemnda har i enkelte saker tidligere vurdert om det likevel kan være slik at et nettselskap etter privatrettslige regler kan holdes ansvarlig for store feil i estimater over anleggsbidrag. Spørsmålet er om avtalen om nytilknytning/forsterkning og betaling av anleggsbidrag kan revideres i medhold av avtaleloven § 36, som gir hjemmel for å endre eller sette til side – helt eller delvis – avtalevilkår som det vil virke urimelig å gjøre gjeldende. Nemndas medlemmer er delt i dette prinsipielle spørsmålet.

Nemndas mindretall, bransjens representanter, mener klager må betale det den angjeldende utbyggingen faktisk koster, da dette fremkommer uttrykkelig i kontrollforskriften § 17-5 om anleggsbidrag.

Da beregning av anleggsbidrag er fastsatt i preseptorisk (ufravikelig) lov skal betalingen av anleggsbidrag utføres i samsvar med lovens bestemmelser. Når de faktiske kostnadene overstiger det som er grovestimert i forkant fremkommer det klart i loven at det er de faktiske kostnader som skal betales. Forskriften hjemler ikke noen anledning for nettselskapet til å la kunden betale et lavere beløp enn de faktiske kostnadene. Dersom det er lovgivers intensjon at det skal betales et lavere beløp enn de faktiske kostnadene i saker som den foreliggende, ville det være naturlig at loven hadde bestemmelser vedrørende dette. Mindretallet mener det ikke er anledning til å foreta en skjønnsmessig reduksjon av betalingen av anleggsbidrag med grunnlag i avtalelovens § 36.

Nemndas flertall, lederen og forbrukernes representanter, mener at forskriftsreglene om anleggsbidrag kan suppleres med avtaleloven § 36. Vurderingen av om avtalen skal settes til side som urimelig, må på vanlig måte skje etter en samlet vurdering hvor det legges vekt på om nettselskapet er å bebreide for ikke å ha informert kunden, størrelsen på overskridelsen i forhold til opprinnelig estimat mv. Det vises til den nærmere begrunnelse for dette i Elklagenemndas praksis, eksempelvis sak 14-180 (ELKN-2014-180) og sak 14-183 (ELKN-2014-183). Ut fra sakens dokumenter, legger nemndas flertall til grunn at forhåndskalkylen er et pristilbud der nettselskapet har tatt klare forbehold om kostnadsoverskridelse. Nemndas flertall mener etter en samlet vurdering at nettselskapets krav i dette tilfellet ikke kan settes til side som urimelig i medhold av avtaleloven § 36. I denne vurderingen har flertallet særlig lagt vekt på de forbeholdene som er tatt og at overskridelsen i dette tilfellet er vesentlig mindre i antall kroner enn i de tidligere sakene som er nevnt.

Nemnda peker for øvrig på at nettselskapet burde ha gjort en bedre jobb med forhåndskalkylen, og at vesentlige endringer som oppdages underveis bør formidles til kunden.

På denne bakgrunn traff nemnda slikt enstemmig

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo, 21. november 2016

Frode Støle, leder
Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.