Sak: 16-221 Klage vedrørende anleggsbidrag – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt tvist om anleggsbidrag. Klager avviste krav om anleggsbidrag for utvidelse av nettilknytning og krevde dette refundert. Klager mottok flere tilbudsbrev med endret overskrift. Klager bestilte og aksepterte tilbudet som gjaldt omlegging av distribusjonsnettet. Klager var i den tro at dette tilbudet også gjaldt utvidelse av eksisterende anlegg. Hafslund Nett AS sa at tilbudsbrev var redigerbare og at tilbudet ble sendt ut med feil overskrift og innhold. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om anleggsbidrag.

Regelverk

Standard tilknytningsvilkår § 3-10. Forskrift om teknisk og økonomisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomhet og tariffer (kontrollforskriften) § 1-4. Avtaleloven §§ 6 og 7.

Historikk

2013 – Klager kjøper tomt.

15.01.14 – Tilbudsbrev utstedt klager - "Pristilbud på omlegging av distribusjonsnett".

06.01.15 – Nytt tilbud utstedt klager - "Pristilbud for tilknytning av nytt anlegg/utvidelse av eksisterende anlegg".

27.01.15 – Tilbud av 06.01.15 oversendt på nytt, med endret overskrift.

17.06.16 – Nytt tilbudsbrev utstedt klager - "Pristilbud for tilknytning av nytt anlegg/utvidelse av eksisterende anlegg".

Krav: Klager avviser krav om anleggsbidrag på kr. 47 550 og krever dette refundert.

Partenes anførsler

Klager kjøpte tomt i 2013. Klager kontaktet Hafslund med forespørsel om mulighet for å få fjernet en mast, samt muligheten for å få effektbehov på 400 V. Da 400 V ikke var tilgjengelig i området, fikk klager avslag på dette. Klager sier at han isteden fikk et tilbud om effektbehov tilsvarende 3x63 A.

Klager mottok først et tilbudsbrev den 15.01.14. Av flere grunner ble klagers byggeprosjekt utsatt og nytt tilbud ble oversendt 06.01.15. Da dette ikke ble mottatt i posten ble samme tilbud oversendt på nytt den 27.01.15. Klager peker på at de to siste brevene er endret, både overskrift og innhold. Brevene i to første avsnittene har forskjellig formulering på hjemmelsgrunnlaget for å kreve dekning av nettutbygningskostnadene, samt at det første brevet i motsetning til det andre brevet utdyper hva som omfattes av eksklusive grunnarbeider. Klager bestilte og aksepterte tilbudet av 06.01.15. Den 17.06.15 mottok klager enda et nytt tilbud da det ikke var tilstrekkelig kapasitet på eksisterende trafo.

Klager mener at når han får et tilbud, forventes det at prisen som er opplyst er korrekt. Klager sier at han sitter med en totalpris som er 73 % dyrere enn forespeilet. Klager sier at dersom han hadde fått dette opplyst ved det første tilbudet, så hadde han ikke valgt at luftledningen skal fjernes. Klager sier at han var overbevist over at pristilbudet han mottok var totalprisen.

Klager avviser krav om anleggsbidrag og krever dette refundert.

Hafslund Nett AS (Hafslund) mener at det er to forskjellige saker som gjelder samme kunde: omlegging av bestående distribusjonsnett og nytilknytning av ny bolig med effektbehov tilsvarende 3x63A.

Hafslund sier at tilbudsbrevene er redigerbare og dessverre ble tilbudet av 06.01.15 sendt ut med feil overskrift og innhold i de to første avsnitt. Referansen er lik, men prisen er endret som følge av antall stikkledninger ble redusert fra 2 til 1.

Hafslund sier at klager har blitt henvist til at det var først når de mottok forhåndsmelding fra installatør med ønsket effektbehov, at kapasitetsberegninger for transformatorkretsen kunne gjennomføres. Etter omlegging av distribusjonsnettet, ble kapasitetsberegninger gjennomført og viste at det ikke var nok kapasitet på eksisterende trafo. Den måtte byttes til neste standard størrelse. Hafslund hevder at klager må dekke denne endringen via anleggsbidrag.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om anleggsbidrag, inkludert uenighet om pristilbud og avtale for nettilknytning.

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at klager mottok flere pristilbud om anleggsbidrag med ulik overskrift, men med identisk beskrivelse og innhold. Den første overskriften var "Pristilbud på omlegging av distribusjonsnett". Den andre overskriften var "Pristilbud for tilknytning av nytt anlegg/utvidelse av eksisterende anlegg".

Klager bestilte pristilbudet med overskriften "Pristilbud på omlegging av distribusjonsnett".

På bakgrunn av kommunikasjonssvikt fra innklagedes side var klager i den tro at han bestilte og betalte anleggsbidrag for både omlegging av distribusjonsnettet samt for nytilknytning.

Problemstillingen er hvorvidt kommunikasjonssvikten binder innklagede til det tilbudet som gjaldt for både omlegging av distribusjonsnettet og nytilknytning, slik at innklagede må ta denne kostnaden selv.

Utgangspunktet etter alminnelig avtalerett er at et tilbud er bindende innenfor den akseptfristen som gjelder. Det er mulig å trekke tilbake tilbudet under visse omstendigheter, slik at man ikke blir bundet, såfremt mottakeren ikke har innrettet seg etter tilbudet. Nemnda viser i denne henseende til avtaleloven §§ 6 og 7. Etter nemndas syn har innklagede anledning til korrigere tilbudsbrevet frem til aksept er mottatt fra klager.

Nemnda har foretatt en konkret helhetsvurdering og legger vekt på at innklagede fortløpende har vært i dialog med klager om trafoen og dens kapasitet, samt fått opplysning om at det er vanskelig å fastsette effektbehovet før omleggingen. Dette har klager i sine supplerende merknader ikke tatt avstand fra. Videre legger nemnda stor vekt på at klager har mottatt begge pristilbud før han sendte inn sin aksept, og dermed hatt tilgang til å se hva pristilbudet gjelder. Nemndas konklusjon er at det fremlagte pristilbudet, som ble akseptert av klager, er rettslig bindende for begge parter.

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo 17. oktober 2016

Frode Støle, leder
Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.