Innhold

Sak: 17-263 Klage vedrørende linjerydding – krav om erstatning – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med linjerydding. Klager krevde erstatning for tort og svie basert på kostnaden for jordvoll langs veien eller planting av nye trær i full størrelse. Klager viste til at linjerydding ble gjennomført uten varsling. Klager hevdet at dersom han hadde fått varsling, så hadde han tatt aksjon for å kutte trærne i høyden og beskjære dem. Klager anførte at trærne er plantet for å skjerme mot støy og innsyn. Agder Energi Nett AS viste til at de gjennomfører vedlikeholdsrydding av vegetasjon langs luftledninger og tilhørende anlegg gjennom hele året. Agder Energi Nett AS anførte at det er beklagelig at det ved en feil fra deres side ikke ble varslet linjerydding på deres nettside eller sendt SMS. Agder Energi Nett AS avviste klagers erstatningskrav. Nemnda anbefaler at klager gis medhold ved at klager tilkjennes kr. 5000 i erstatning. Uttalelsen er enstemmig.

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med linjerydding.

Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår § 3-6. Standard Nettleieavtale § 13.

Historikk:

September 2016 – Agder Energi Nett AS gjennomførte linjerydding.

Krav: Klager krever kr. 30 000 i erstatning.

Partenes anførsler:

Klager sier at han i september 2016 oppdaget at en rekke trær langs veien var kuttet ned og lå strødd langs innsiden av gjerdet til deres eiendom. Klager viser til at linjerydding ble gjennomført uten varsling.

Klager sier at han tidligere har blitt varslet om at linjerydding planlegges, og har da kuttet trærne i et par meters høyde.  Klager hevder at dersom han hadde fått varsling, så hadde han tatt aksjon for å kutte trærne i høyden og beskjære dem.

Klager anfører at trærne er plantet for å skjerme mot støy og innsyn. Klager mener at trærne hadde en stor verdi og funksjon for eiendommen.

Klager krever erstatning for tort og svie basert på kostnaden for jordvoll langs veien eller planting av nye trær i full størrelse.

Agder Energi Nett AS (AEN) viser til at de gjennomfører vedlikeholdsrydding av vegetasjon langs luftledninger og tilhørende anlegg gjennom hele året iht. forskrift om elektrisk anlegg § 7-4 og tilknytningsavtalen § 3-6.

AEN viser til at deres entreprenør vurderte risikoen for at trær og greiner kunne forårsake brudd eller forstyrrelser for leveransen, og derfor måtte vegetasjonen holdes nede og greiner som strakk seg utover ryddebeltet ble fjernet på klagers eiendom innenfor ryddebelte på 5 meter.

AEN anfører at det er beklagelig at det ved en feil fra deres side ikke ble varslet linjerydding på deres nettside eller sendt SMS. AEN er av den mening at varsling i seg selv ikke skal signalisere til klager at rydding må foretas. AEN hevder at klager selv er ansvarlig for å sørge for kontinuerlig rydding slik at trær og greiner ikke står i fare for å vokse opp til linjestrekket.

AEN aviser klagers erstatningskrav.

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med linjerydding.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-6 skal nettselskapet varsle før det foretas linjerydding.

I denne saken har innklagede erkjent at det ikke er varslet i henhold til retningslinjene. Etter nemndas syn har innklagde brutt varslingsplikten og dermed foreligger det et ansvars­grunnlag.

Spørsmålet er følgelig hvorvidt det foreligger årsakssammenheng mellom skaden og hendelsen. Etter nemndas syn ville skaden mest sannsynlig ikke skjedd dersom innklagde hadde varslet klager. Ulempen for klager ville vært vesentlig mindre. Nemnda legger i denne sammenheng vekt på at varsling av linjerydding har fungert tidligere for klager. Klager opplyser at hans familie i en periode på tretti år selv har sørget for å holde vegetasjonen nede, og at vegetasjonen har stor verdi som skjerming mot en sterkt trafikkert vei.

Etter nemndas syn har ikke klager tilstrekkelig sannsynliggjort et økonomisk tap på kr. 30 000. Nemnda mener at det er vanskelig å utmåle erstatningen, men vurderingen må ta utgangspunkt i gjenoppretting av den tilstanden klager ville hatt dersom han hadde blitt varslet og fått anledning til å rydde selv. Nemnda har etter en skjønnsmessig helhetsvurdering kommet frem til at klager bør få kr. 5 000 i erstatning. Nemnda kan ikke se at klager har sannsynliggjort et ytterligere økonomisk tap.

Nemnda anbefaler at klager gis medhold ved at klager tilkjennes kr. 5 000 i erstatning.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 18. desember 2017

Frode Støle, leder

Line Jeanette Klefstad, Forbrukerrådet

Gyrid Giæver, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.