Elklagenemnda

Innhold

Sak: 17-586 Klage vedrørende tilknytning - krav om erstatning - Fosen Nett AS

Saken gjaldt tvist om vederlag ved vedlikehold av linjenettet. Klager krevde kompensasjon for veireparasjon og at det opprettes en bruksrettsavtale. Klager hevdet at det er vanlig praksis at det gis støtte til veireparasjon når nettselskapene utfører vedlikehold av nettet på grunneiers eiendom. Fosen Nett AS avviste klagers krav. Fosen Nett AS viste til at de er villige til å betale bomavgift, men ikke til å inngå en særavtale for denne veien. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om vederlag for bruk av privat vei ved vedlikehold av linjenettet.

Regelverk

Standard Tilknytningsvilkår §§ 3-1 og 3-6.

Krav

Klager krever kompensasjon for veireparasjon og at det opprettes en bruksrettavtale.

Partenes anførsler

Klager eier en privat vei som blir benyttet som adkomst til linjenettet. Klager hevder at det er vanlig praksis at det gis støtte til veireparasjon når nettselskapene utfører vedlikehold av nettet på grunneiers eiendom, samt at det opprettes en bruksrettavtale med grunneiere.

Klager viser til at det tidligere har blitt søkt om kompensasjon fra TrønderEnergi Nett som også benytter veien, men i mindre grad enn Fosen Nett AS. Klager anfører at TrønderEnergi Nett har gitt et tilskudd til reparasjon av veien samt en avtale om ytterligere stønad frem i tid.

Klager viser til standardavtalen og peker på at den ikke tar stilling til spørsmålet om vederlag til grunneiere i forbindelse med vedlikehold av nettet.

Klager krever kompensasjon for veireparasjon og at det opprettes en bruksrettavtale.

Fosen Nett AS (FON) viser til at deres høyspentnett krysser klagers vei. Det er i forbindelse med inspeksjon og vedlikehold av nettstasjonen som forsyner 4 kunder at nettselskapet har brukt veien. I tillegg benytter FON veien ved feil på konsentratoren som samler inn måledata fra de 4 kundene. 

FON anfører at de ikke er en stor bruker av veien. FON viser til deres arbeidsordresystem, og påpeker at de har benyttet veien i gjennomsnitt 1-2 ganger per år de siste 3 årene.

FON viser til at de behandler alle eiere av private veier likt. FON mener det er en risiko å inngå en slik særavtale, da det vil skape presedens ovenfor andre private eiere av veier i deres område.

FON viser til at de er villige til å betale bomavgift, men ikke til å inngå en særavtale for denne veien.

FON avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om vederlag for bruk av privat vei ved vedlikehold av linjenettet.

Klager har fremsatt to krav. For det første et krav om kompensasjon for veireparasjon. For det andre et krav om at det opprettes en bruksrettavtale med grunneiere.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-6 skal installasjonseier gi nettselskapet uhindret adgang til eiendommen for vedlikehold og drift av nettet og tilknytningspunktet. Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom nettselskapets distribusjonsnett og den elektriske installasjonen og angir grensen for eiendomsforhold samt ansvar for drift og vedlikehold.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager eier en privat vei som blir benyttet av Fosen Nett AS som adkomst til linjenettet. Etter nemndas syn har Fosen Nett AS rett til vederlagsfri adkomst til nettkunders eiendommer for å utføre nødvendig arbeid på nettanlegg.

Spørsmålet er følgelig om Fosen Nett AS har påført klagers vei slik skade som må  anses mer omfattende enn det som kan forventes etter normal tilgang til vedlikehold og drift av nettet. Hvorvidt dette kan sies å være en mangel som omfattes av Standard Nettleieavtale, eller om det utgjør et ansvarsgrunnlag for erstatning på alminnelig kontraktsrettslig grunnlag trenger ikke nemnda ta stilling til, da faktum i saken ikke er tilstrekkelig opplyst for å kunne konstatere en skade av et slikt omfang. Nemnda tilføyer at det heller ikke er sannsynliggjort et økonomisk tap som følge av skaden.

Hva gjelder krav om bruksrettavtale for klagers vei, har nemnda ikke kompetanse til å vurdere dette. Nemnda har ikke hjemmel til pålegge Fosen Nett AS å opprette en bruksrettavtale for grunneiere. Nemnda viser  til veglova § 54 og peker på at partene ved slik uenighet har anledning til å bringe saken inn for jordskifteretten.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

 

Oslo, 18. desember 2018

 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.