Elklagenemnda

Innhold

Sak: 17-592 Klage vedrørende plassering av fordelingsskap - Hafslund Nett AS

Saken gjaldt uenighet om plassering av fordelingsskap. Klager hevdet at det var inngått en muntlig avtale om at det ikke var nødvendig å søke om dispensasjon fra å montere utvendig målerskap. Hafslund Nett AS avviste klagers krav og anførte at det var gitt både muntlig og skriftlig avslag på dispensasjon fra krav i bransjenorm NEK 399 om plassering av utvendig målerskap. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om plassering av fordelingsskap.

Regelverk

Standard tilknytningsvilkår § 5. NEK 399.

Historikk

16.10.17 – Klager kontakter Hafslund Nett AS vedr. plassering av fordelingsskap.

Krav

Klager hevder at det er inngått en muntlig avtale om at det ikke er nødvendig å søke om dispensasjon fra å montere utvendig målerskap.

Partenes anførsler

Klager kontaktet Hafslund den 16.10.17 i forbindelse med et nybygg på klagers eiendom hvor det skulle legges ny stikkledning. Telefonhenvendelsen gjaldt søknad om dispensasjon fra kravet om etablering av utvendig målerskap. Klager hevder at det i telefonsamtalen ble informert om at det var opptil kunden å avgjøre hvor måleren skulle være plassert, og at det ikke var nødvendig å søke om dispensasjon fra å montere utvendig målerskap.

Klager kontaktet elektriker, og elektriker ba klager fremskaffe skriftlig bekreftelse på at det ikke var nødvendig med dispensasjon. Klager kontaktet Hafslund, men fikk avslag på dette.

Klager viser til selskapets anførsel om skriftlig henvendelse den 16.10.17, og påpeker at han kun ba om en skriftlig bekreftelse på tillatelsen som allerede ble gitt i telefonsamtalen samme dag. Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.

Klager hevder at det er inngått en muntlig avtale om at det ikke er nødvendig å søke om dispensasjon fra å montere utvendig målerskap.

Hafslund Nett AS (Hafslund) viser til at det må bero på misforståelser hos saksbehandler som mottok telefonen fra klager den 16.10.17. Hafslund anfører at NEK 399 er en bransjestandard for nye installasjoner og påpeker at det ikke blir gitt dispensasjoner i slike saker. Dersom man avviker fra normer må det alltid foreligge en skriftlig dispensasjon for å få lov til å gjøre dette.

Hafslund viser til at klager sendte en skriftlig henvendelse den 16.10.17 om dispensasjon fra kravet om etablering av utvendig målerskap. Henvendelsen ble besvart med avslag den 06.11.17.

Hafslund viser til at klager igjen tok kontakt per telefon 23.10.17, hvor klager ble gitt et muntlig avslag på dispensasjon fra kravet i NEK 399.

Hafslund anfører at det er gitt både muntlig og skriftlig avslag på dispensasjon fra krav i bransjenorm NEK 399 om plassering av utvendig målerskap. Hafslund mener at klager ikke burde ha iverksatt tiltak i egen installasjon før det forelå et svar på en skriftlig søknad om dispensasjon. Hafslund avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om plassering av fordelingsskap.

Klager har anført at det ble inngått en muntlig avtale om at det ikke er nødvendig å søke om dispensasjon fra å montere utvendig målerskap. Hafslund Nett AS har anført at det må alltid foreligge en skriftlig dispensasjon for å få lov til å avvike fra normer.

Ut  fra sakens dokumenter, legger nemnda til grunn at det er påstand mot påstand med hensyn til om det forelå en muntlig avtale mellom klager og Hafslund Nett AS, og dette er et bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges fullt ut under nemndas saksbehandling. Klager har etter alminnelige regler bevisbyrden for at saken forholder seg slik han hevder. Nemnda kan ikke se at det er tilstrekkelig sannsynliggjort at det ble inngått en muntlig avtale om å avvike kravet om skriftlig dispensasjon fra å montere utvendig målerskap, og legger derfor til grunn at Hafslund Nett AS ikke er rettslig forpliktet med grunnlag i at det er inngått  en muntlig avtale.

Nemnda bemerker at dispensasjon fra montering av utvendig målerskap kun gis unntaksvis. Det kreves at det sendes en søknad om dispensasjon til DSB.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

 

Oslo, 18. desember 2018

 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.