Elklagenemnda

Innhold

Sak: 18-085 Klage vedrørende anleggsbidrag - TrønderEnergi Nett AS

Saken gjaldt tvist om anleggsbidrag. Klager krevde at anleggsbidraget var på kr. 30 000. Subsidiært krevde klager at anleggsbidraget var på kr. 60 000. Klager krevde også at det må foreligge en bekreftelse på at innbetaling av anleggsbidraget i prosjektet utover de 75 som var grunnlag for prosjektet refunderes hytteeierne for en periode på 10 år etter at prosjektet er ferdigstilt. TrønderEnergi Nett AS avviste klagers krav. TrønderEnergi Nett AS anførte at nye kunder skal betale kr. 70 000 i anleggsbidrag i henhold til samme avtale som klager, inntil anlegget er nedbetalt. Nemnda avviste enstemmig saken fra behandling.

Saken gjelder tvist om anleggsbidrag.  

Regelverk

Standard Tilknytningsvilkår § 5. Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomhet og tariffer §§ 17-5 og 17-6.  

Historikk 
 

01.03.17 – Selbu energiverk kjøpt opp av TrønderEnergi Nett AS 

Januar 2018 – Klager ble medlem av hytteforeningen.  

Krav

Klager krever at anleggsbidraget er på kr. 30 000. Subsidiært krever klager at anleggsbidraget er på kr. 60 000. Klager krever også at det må foreligge en bekreftelse på at innbetaling av anleggsbidraget i prosjektet utover de 75 som var grunnlag for prosjektet refunderes hytteeierne for en periode på 10 år etter at prosjektet er ferdigstilt.   

Partenes anførsler 

Klager viser til at det ble inngått avtale om anleggsbidrag den 31.01.15 med Selbu Everk. TEN kjøpte opp Selbu Everk i 2017. 

Klager anfører at TEN er forpliktet til å ha praksis som er objektiv og ikke diskriminerende. TEN kan ikke operere med ulike tilknytningsvilkår i sitt område. 

Klager viser til kontrollforskriften, og hevder at TEN ikke har oppfylt sin informasjonsplikt. Klager mener at TEN er forpliktet til å benytte standard vilkår for beregning av anleggsbidraget.  

Klager anfører at en avtale ikke ensidig kan overtas uten at det er aksept fra begge parter. Klager påpeker at det forhold at TEN fra mars 2017 til september 2017 forholdt seg passivt i forhold til kravet om kommunikasjon i kontrollforskriften tilsa at han ikke hadde annet å forholde seg til enn til TENs nettsider.  

Klager anfører at han ble medlem av hytteforeningen per januar 2018, og at han ikke var medlem på tilknytningstidspunktet. Klager mener at avtaler i hytteforeningen ikke gjelder for han, da han ikke var medlem på dette tidspunktet.  

Klager anfører at TEN ikke oppfyller vilkårene i avtalen med Selbu Everk. Klager peker på at TEN ikke har krevd inn anleggsbidrag fra alle forhåndspåmeldte og mener at TEN er selvforskyldt underdekningen. 

Klager krever at anleggsbidraget er på kr. 30 000. Subsidiært krever klager at anleggsbidraget er på kr. 60 000 etter avtalen med Selbu Energiverk. Klager krever også at det må foreligge en bekreftelse på at innbetaling av anleggsbidraget i prosjektet utover de 75 som var grunnlag for prosjektet refunderes hytteeierne for en periode på 10 år etter at prosjektet er ferdigstilt.   

TrønderEnergi Nett AS (TEN) viser til at prosessen rundt utbygging av strøm til hyttene startet gjennom et initiativ fra hytteforeningen i området. Selbu Energiverk utarbeidet et tilbud og det ble avtalt at alle skulle betale samme beløp. Anlegget hadde en planlagt ferdigstillelse i 2018. I mars 2017 ble Selbu Everk kjøpt om av TEN. Fusjoneringen innebærer en fortsettelse av det overdragende selskapet.  

TEN viser til klagers anførsel om informasjonsplikt og hevder at de ikke har brutt kontrollforskriften. TEN påpeker at klager ikke er blitt informert, da de ikke har endret noe i forhold til den avtalen de har inngått med klager.  

TEN anfører at grunneier ikke fikk godkjent reguleringsplanen og trakk seg før utbyggingen startet. TEN valgte likevel å starte prosjektet. De valgte å øke egenrisikoen fra 25 % til 30 % da de hadde stor tro på prosjektet og de regnet med at flere hytter ville komme i ettertid.  

TEN anfører at dette ses på som ett prosjekt med en avtaleform som også nye kunder må tilknyttes. TEN frigir ikke området og holder prosjektet åpent inntil anlegget er fullfinansiert gjennom anleggsbidrag og bunnfradrag.  

TEN anfører at nye kunder skal betale kr. 70 000 i anleggsbidrag i henhold til samme avtale som klager, inntil anlegget er nedbetalt. TEN avviser klager sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder tvist om anleggsbidrag.  

I henhold til nemndsavtalen pkt. 5.1 bokstav e kan en sak avvises dersom saken ikke lar seg behandle uten at dette i særlig grad går utover klageorganets effektivitet.  

Nemnda finner at dette er en sak som omfattes av denne unntaksbestemmelsen. I sin vurdering av spørsmålet tar nemnda utgangspunkt i at saken reiser nokså omfattende bevisspørsmål. Disse kan vanskelig klarlegges på en tilfredsstillende måte under nemndas saksbehandling. 

Videre vurderer nemnda det slik at sakens sentrale tvistetemaer dels gjelder tolkningen av forskriftsreguleringen av nettselskapene, dels reiser saken en del privatrettslige problemstillinger.  

Slik nemnda ser det vil nemnda ikke kunne behandle disse spørsmålene på en forsvarlig måte uten at det i særlig grad går ut over nemndas effektivitet. Nemnda peker på at når det   beregning av anleggsbidrag så er det et offentligrettslig forhold som NVE har kompetanse til å vurdere. 

Nemnda avviser saken fra behandling.  

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Saken avvises. 

Oslo, 30september 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge        

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.